ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO DỤCCHUYÊN NGHIỆP NĂM HỌC 2013 - 2014

Năm học 2012-2013, được sự quan tâm chỉ đạo của cấpủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp,các ngành, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo, côgiáo, cán bộ công chức, viên chức trong toàn tỉnh, sự nghiệp giáo dục đào tạocủa tỉnh đã vươn lên giành nhiều thành tích rất đáng tự hào. Để phát huy kếtquả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014, UBND tỉnh chỉ thịtoàn ngành giáo dục tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về công tác quản lý giáo dục

Tiếp tục thực hiên nhiệm vụ phát triển giáo dụctheo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 củaThủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn vớiviệc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.Tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành giáo dục triển khai Chiếnlược phát triển giáo dục 2011-2020 và Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 21/1/2013 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển giáo dục đào tạo.

- Hoàn thành cơ chế phối hợp quản lý giáo dục giữacác sở, ban, ngành và địa phương. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dụcvà quản lý các cơ sở giáo dục; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện đảmbảo chất lượng; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáodục đào tạo; xử lý nghiêm các vi phạm gắn với việc xem xét trách nhiệm quản lývà danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân thủ trưởng cơ sở giáo dục để xảy racác tiêu cực và thông báo công khai trước công luận.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tưcơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnhứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảocủa các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổbiến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục

2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày14/5/2011 của Bộ Chính trị; Đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáolà một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thiđua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thườngxuyên của ngành.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cốkết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng giáodục phổ cập. Thực hiện tốt phân luồng sau trung học cơ sở và liên thông giữacác chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thứchọc tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời chongười dân. Đặc biệt chú trọng vấn đề chất lượng giáo dục ở các cấp học và đổimới giáo dục vùng khó khăn. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹnăng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe và giáo dục bảo vệ môi trườngcho học sinh.

- Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoàicác cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đào tạo và bồidưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, xâydựng các chương trình dạy học dựa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam để thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thốnggiáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chínhsách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, học sinh vùng kinh tế xãhội đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông vềcác hoạt động giáo dục. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với hiệu quảtổ chức các hoạt động giáo dục.

2.2. Nhiệm vụ của giáo dục mầm non

- Củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm nonphù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy động trẻ đếntrường học 2 buổi/ngày. Tăng cường đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩnquốc gia; Tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

- Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáodục trẻ nhà trẻ và mẫu giáo, hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ởcác vùng khó khăn.

- Ưu tiên các nguồn lực, duy trì và nâng cao chấtlượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã đạt được.

2.3. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông

- Đẩy nhanh việc chuẩn bị các điều kiện cụ thể đểtriển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương thứcthi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo ra chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượngvà hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới ViệtNam (VNEN), nhân rộng mô hình này theo các mức độ khác nhau phù hợp với điềukiện của địa phương. Thực hiện Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trườngphổ thông giai đoạn 2011-2015”. Áp dụng dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệuCông nghệ giáo dục. Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học theođiều kiện của địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học theohướng tinh giản; Xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn;Tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học vàogiải quyết các vấn đề thực tiễn; Phát động sâu rộng cuộc thi khoa học kỹ thuậtdành cho học sinh trung học; Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong cáctrường trung học.

- Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho họcsinh; Phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học.

2.4. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ýnghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; Triển khai thựchiện có hiệu quả Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Đề án Xóamù chữ đến năm 2020.

- Củng cố mô hình hoạt động Trung tâm giáo dụcthường xuyên - hướng nghiệp cấp huyện; Mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạynghề; củng cố hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tậpsuốt đời của người dân trong cộng đồng; Kết hợp trung tâm học tập cộng đồng vớitrung tâm văn hóa - thể thao xã nhằm giúp trung tâm hoạt động có hiệu quả vàphát triển bền vững, hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bịdạy học cho các cơ sở giáo dục thường xuyên, ưu tiên những địa bàn thuộc vùngkhó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt độngcủa trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2.5. Nhiệm vụ của giáo dục chuyên nghiệp

- Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đàotạo, các hình thức đào tạo và các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp gắnvới bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơsở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh. Đổi mới chương trình đàotạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đẩy mạnhđào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế tronggiáo dục nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối vớicác hoạt động thành lập và cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt độnggiáo dục, thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo và xácđịnh chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp.

3. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quảnlý giáo dục

- Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáovà cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sátviệc xây dựng và thực hiện quy hoạch nhân lực ngành giáo dục của các địa phương.

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng trình độchuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngànhgiáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tìnhhình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giágiáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viênđã ban hành.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chínhsách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm hơn nữa đến đời sốngcủa giáo viên mầm non.

4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tàichính giáo dục

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáodục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp vớiđẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơbản; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốcgia; Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thôngchuyên giai đoạn 2010-2020. Tăng cường công tác thiết bị trường học, thư việntrường học.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án,Chương trình và Dự án về giáo dục đào tạo.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Sở Giáo dục và Đàotạo phổ biến tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáodục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thườngxuyên, giáo dục chuyên nghiệp để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- Hội khuyến học tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải