ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Theo dự báo trong năm 2013 và các nămđến, tình hình thu ngân sách trênđịa bàn tỉnh tiếp tục khó khăn, nguồn vốn đầu tư hỗ trợ từngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh và trái phiếu Chính phủ khôngđủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng, hoàn thànhcác dự án dở dang. Để nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn vốnngân sách nhà nước (NSNN), trái phiếu Chính phủ (TPCP)và tiếp tục triển khai thực hiện các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngquản lý đầu tư từ vốnNSNN và vốn TPCP, Chỉ thị số 27/CT -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 vềnhững giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địaphương và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từnguồn NSNN và TPCP, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện cácgiải pháp chủ yếu sau đây:

I. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệtcác dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ

1.Về nhiệm vụ của các sở, ngành và địaphương (các huyện, thị xã, thành phố).

a. Chấn chnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt cácdự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Đối với các dự án khởi công mới, các cấp có thẩmquyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tưtheo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt; chỉ được phêduyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ởtừng cấp ngân sách. Đối với các dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm địnhnguồn vốn, chỉ được trình, phê duyệt quyết định đầu tư phần vốn ngân sách Trung ương theo đúng mức vốn đã được thẩm định.

b. Việcđiều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của các dự án đang triển khai dở dang đã đượcgiao kế hoạch vốn NSNN và vốn TPCP thực hiện theo các quy định như sau:

- Đối với các dự án phê duyệt quyết địnhđầu tư hoặc phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh trước khi Chính phủban hành Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thihành:Các chủ đầu tư rà soát các nội dung đầu tư phù hợpvới khả năng cân đối nguồn vốn trong phạm vi quản lý của ngân sách cấp mình.

- Đối với các dự án phê duyệt quyết địnhđầu tư hoặc điều chỉnh quyết định đầu tư sau khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành:Cần thực hiện rà soát các nội dung đầutư, cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảođảm mục tiêu chủ yếu của dự án, hiệu quả đầu tư nhằm giảm chi phí đầu tư, bảođảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Sau khi áp dụng các giải pháptrên, nếu dự án vẫn phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ các nguyên nhân dobiến động giá nguyên, nhiên, vật liệu; chính sách tiền lương và chi phí giảiphóng mặt bằng; trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án, người cóthẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định dừng những dự án không bảo đảmhiệu quả đầu tư, chưa thật cấp bách để tập trung vốn cho các dự án cấp bách vàhiệu quả cao hơn. Trong phạm vi cân đối ngân sách của cấp mình, người có thẩmquyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án.

- Việc điều chỉnh dự án phải bảo đảm hiệuquả đầu tư, mục tiêu đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và khả năng hoàn thànhdự án đúng tiến độ.

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm củacác tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đếnviệc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnhtheo quy định.

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sáchđịa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đối với phần điềuchỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu hoặc các quyết địnhđầu tư điều chỉnh quy định tại các Quyết định của UBND tỉnhgiao kế hoạch vốn ngân sách.

c. Đốivới những dự án chuyển đổi hình thức đầu tư theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: Người có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư tổ chức rà soát các nội dung đầu tư và phê duyệt lại các dự án theoquy định hiện hành cho phù hợp với các quy định của pháp luật đối với hình thứcđầu tư mới.

d. Tăngcường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về việc lập dự án, thẩm định, thẩmtra dự án đầu tư.

2. Sở Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan:

a. Kiểmsoát chặt chẽ về nguồn vốn và tổng mức vốn đầu tư các dựán được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách Trungương. Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các dự án đã có quyết định phêduyệt đầu tư theo đúng mức vốn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩmđịnh.

b. Rà soát, tham mưu để thực hiện đối với phầnđiều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định ban đầu hoặc các quyết địnhđầu tư điều chỉnh quy định tại các quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư pháttriển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 và 2013 của UBND tỉnh và các chủtrương của tỉnh có liên quan đến dự án.

c. Trên cơ sở hướng dẫn củaTrung ương, tổ chức thẩm định nguồn vốn các dự án sử dụng nguồnvốn TPCP, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với các quyếtđịnh đầu tư quy định tại các quyết định giao kế hoạch vốnTPCP của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015. Các dự án đã được Thủ tướngChính phủ giao kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 thực hiện theo kế hoạchvốn đã giao.

II. Tăng cường công tácquản lý nhằm giảm tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản

1. Các Sở,ngành và địa phương:

a. Báocáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 và cácgiải pháp xử lý nợ đọng trong thời gian tới gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Kếhoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

b. Xácđịnh rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương, cơquan, đơn vị trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bảntrong thời gian qua; đồng thời, phải tự cân đối các nguồnvốn của địa phương để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

c. Các dựán đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao.

d. Khôngyêu cầu doanh nghiệp hoặc nhà thầu ứng vốn thực hiện dự ánkhi chưa được bố trí vốn, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

đ. Chỉđược tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn. Đối vớicác gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, tổ chức nghiệm thu vàthanh quyết toán theo đúng hợp đồng đã ký theo quy định tại Điều 58 và Điều 59của Luật Đấu thầu, tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu.

e. Lập vàđiều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từngdự án theo đúng quy định tại Điều 6, Luật Đấu thầu và Khoản 3, Điều 10 Nghịđịnh số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thihành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

2. Sở Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh:

a. Hướngdẫn các Sở, ngành và địa phương xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơbản.

b. Địnhkỳ hàng năm, báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản vàtổng hợp chung tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh, trong đó làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với các đơn vịgây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. Tổ chức thực hiện

1.Thủtrưởng các Sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệmvụ được giao và các nội dung yêu cầu trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm không phátsinh nợ đọng xây dựng cơ bản, sử dụng có hiệu quả vốn NSNN và vốn TPCP theoquy định.

2. Định kỳ6 tháng, các cơ quan, đơn vị báo cáotình hình thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh (thông qua SởKế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầutư, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướngdẫn triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc