ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/CT-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCNĂM 2014

Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệtquan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Ngày 19/10/2012, UBND Thành phố đãcó văn bản số 8359/UBND- KH&ĐT hướng dẫn nội dung, quytrình xây dựng và giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trên địabàn. Đxây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàdự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, cácTổng công ty trực thuộc Thành phố quán triệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng kếhoạch năm 2014 theo các nội dung chủ yếu sau:

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

I. Mục tiêu tổng quát

Đẩy nhanh tăng trưởng đi đôi với giữvững, ổn định kinh tế. Nâng cao hiệu quả đầu tư. Phát triểnvăn hóa, giáo dục đào tạo. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiệnđời sống nhân dân. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quảnlý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượngmôi trường. Bảo đảm an ninh, quốc phòng thưng xuyên vàgiữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đi ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục cải cách hành chính và đẩy mạnhphòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II. Nhiệm vụ chủ yếu

Thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ,giải pháp đã đra trong các Nghị quyết của Trung ương,Thành ủy, HĐND, tập trung vào các vấn đề sau:

1. Phát triểnkinh tế

- Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khókhăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tăng trưởng và phát triển kinh tế.Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tng sản phm trên địa bàn (GRDP) khoảng 8,5-9,5%1.

- Tích cực huy động và sử dụng cóhiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nướcvà trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Thủ đô, khắc phục tình trạng bố trí vốnphân tán, dàn trải. Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và đẩy mạnh huyđộng nguồn lực xã hội hóa từ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kết cu hạ tầng, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị, pháttriển nông nghiệp, nông thôn, nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ.

- Thu hút đầu tư nước ngoài có chọnlọc, định hướng vào những lĩnh vực cơ sở hạ tng, côngnghiệp “xanh”, thân thiện với môi trường; lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệphỗ trợ, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục thực hiệnhiệu quả các biện pháp khuyến khích, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng cao.

2. Kiềm chế lạmphát, ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xãhội

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quảchính sách tiền tệ, tài khóa theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Trungương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra kinh doanh ngoại tệ, vàng trên địa bàn vàxử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy mnh các kênh huy động vốnngoài hệ thống ngân hàng.

- Bảo đảm cân đốicung - cầu và tiếp tục thực hiện chương trình bán hàng bình ổn giá trên địabàn. Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thường xuyên kiểm tra việcchấp hành quy định về đăng ký giá, kê khai, niêm yết giá.

- Phát triển thị trường lao động,tăng cường giám sát và điều tiết quan hệ cung cầu lao động. Chú trọng tạo việclàm, tăng thu nhập cho người lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. Tiếp tục thực hiệnđồng bộ các chương trình, dự án về bảo đảm an sinh xã hội, về giảm nghèo nhanhvà bền vững. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; mởrộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

3. Phát triển cáclĩnh vc xã hi

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư"; thực hiện nếp sống vănhóa mới tại khu dân cư, trong việc tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang,...Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủyhoại đạo đức xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.Hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội. Tăng cườngcác cơ chế, biện pháp quản lý, bảo tồn và phát huy các công trình, giá trị vănhóa vật thể và phi vật thcủa Thủ đô. Xây dựng kế hoạch,chương trình phát trin văn hóa gắnvới phát trin du lịch và các hoạt động kinh tế.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyêntruyền, thông tin công khai, minh bạch các chủ trương, chínhsách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố. Nâng cao chất lượng các hoạt động thôngtin, báo chí, xuất bản. Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân, tập hp phát huy sức mạnhtng hợp của toàn Đảng, toàn dân, của chính quyền, Mặttrận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong thực hiện thắnglợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Tập trung triển khai thực hiện LuậtGiáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục và Kết luận Hội nghị Trungương 6 (khóa XI). Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, liên kết đào tạo.Nâng cao chất lượng phcập giáo dục THCS, THPT. Tiếp tụcthực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, hệ thng dạy nghề. Thực hiện có hiệu quả đề án dạy nghề cho lao động nôngthôn đến năm 2020. Tăng cường công tác xã hội hóa trong giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

- Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế qun lý, tổ chức, hoạt động khoa học - công nghệ. Ưu tiên phát triển côngnghệ cao. Phát triển dịch vụ tư vấn, thẩm định, giám định công nghệ và thịtrường khoa học - công nghệ. Phát trin tài sản trí tuệ,hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, tăng cường hộinhập quốc tế về khoa học - công nghệ. Tăng cường quản lý bảo hộ shữu trí tuệ.

- Nâng cao chất lượng công tác khámchữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Chủ động tích cực triển khai công tácy tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường thanh tra, kiểm trachất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác quản lý và phòng chống các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng dân cư. Mở rộng đi tượng tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường quản lý nhà nước về sảnxuất, nhập khẩu, lưu thông, cung ứng thuốc chữa bệnh. Củng cmạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc để ổn định thị trườngthuốc. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượnghoạt động khám chữa bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải bệnhviện. Đy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đi với các lĩnh vực y tế.

- Tiếp tục thực hiện các chươngtrình, đề án bảo vệ, phát triển trẻ em. Xây dựng môi trường phát triển toàndiện cho thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Từngbước bảo đảm bình đẳng giới trong mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội,văn hóa. Thu hẹp khoảng cách giới, xóa dần định kiến về giới trong xã hội.

- Giải quyết có hiệu quả các vấn đềxã hội bức xúc, nhất là tình trạng khiếu kiện kéo dài, tham nhũng, tội phạm, matúy, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và những tiêu cực trong y tế, giáo dục.

4. Công tác quyhoạch, quản lý trật tự, xây dựng đô thị và xây dựng nông thôn mới, cải thiệnchất lượng môi trường

- Hoàn thiện các quy hoạch phân khu,quy hoạch ngành, các quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng,khu đô thị,... Tiếp tục rà soát, sửa đi, điều chỉnh các văn bản quản lý đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng kỹthuật đô thị đảm bảo yêu cầu chặt chẽ, khoa học, đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

- Tập trung nguồn vốn cho các dự án,công trình cấp thiết về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phụcvụ dân sinh bức xúc, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các công trình hoàn thành trong năm 2014. Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tưbằng nguồn vn nhà nước.

- Kiểm tra, giám sát xây dựng đô thị,kiên quyết xử lý nhà không phép, sai phép, nhà siêu mỏng, siêu méo trên địabàn; xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ đxảy ra các vi phạm.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dựán trọng điểm giao thông đô thị. Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm ùn tắc,đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án thoátnước nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội và cải tạo các hồ trên địa bànThành ph. Duy trì hệ thống sông, mương, cống thoát nướcvà các trạm bơm, hồ điều hòa, xử lý các điểm úng ngập cục bộđể đảm bảo thực hiện tốt công tác thoát nước mùa mưa.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng xãhội hóa các dịch vụ đô thị, tập trung vào các lĩnh vực: cấp nước sạch, vệ sinhmôi trường, khẩn trương đầu tư xây dựng các bến xe và quản lý các điểm đỗ xe,công viên, khu vui chơi giải trí,....

- Thực hiện tốt chính sách khuyếnkhích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn giai đoạn2012-2016, chương trình sản xuất lúa hàng hóa, chương trình phát triển nuôitrồng thủy sản, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đán sản xut và tiêu thụ rau an toàn... Huyđộng nguồn lực và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nôngthôn mới.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung,hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, khai tháchợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện có hiệu quả Nghịquyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và Chươngtrình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kim tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luậtvề bảo vệ môi trường. Tập trung giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường ở cáclàng nghề, khu công nghiệp, khu đô thị. Đy mạnh công táctuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môitrường. Triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bềnvững giai đoạn 2011-2020, Chiến lược tăng trưởng xanh, vàmục tiêu Thiên niên kỷ vbảo vệ môi trường, phát triển bn vững.

5. Về an ninh,quốc phòng và các hoạt động đối ngoại

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trongxã hội. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các hoạt động tội phạm, nhất làtội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm về ma túy. Thườngxuyên nắm bắt tình hình, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch vàchống đối trong nước; chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn.

- Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn,khuyến cáo các cơ sở, khu dân cư thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ.Thường xuyên kiểm tra, kim soát các khu vực có nguy cơcao về cháy nổ.

- Nâng cao chất lượng quốc phòng toàndân và an ninh nhân dân trong tình hình mới.

- Tăng cường quan hệ hợp tác, giaolưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh, thành trong cả nước. Tiếptục mở rộng các hoạt động đối ngoại xúc tiến đầu tư và hợp tác phát triển vớicác Thủ đô và các nước.

6. Về cải cáchhành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí;khiếu nại, tố cáo

- Thực hiện có hiệu quả công tác cảicách hành chính, trọng tâm là tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tụchành chính, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính. Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhànước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sựcông khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước.

- Rà soát, chỉnh sửa và bổ sung cáccơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật,nghị định mới ban hành và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo chuyểnbiến mạnh hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh.

- Triển khai thực hiện các cơ chế,chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô.

- Tăng cường công tác đấu tranhphòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệttrong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản củaNhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệulực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế thấp nhất các đoànkhiếu nại đông người.

III. Nhim v xây dng d toán NSNN năm 2014

1. Đi với dự toán thu ngân sách nhà nước

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm2014 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngânsách năm 2013, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh vàhoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2014; tính toán cụ thể các yếu tốtăng, giảm thu do thực hiện các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung (Luật Quản lýthuế, thuế Thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng sửa đổi), các khoản thu được miễn, giảm, gia hạn theo các Nghị quyết của Quc hội, Chính phủ. Tăng cường theo dõi, kim tra, kim soát việc kê khai thuế của các tổ chức,cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng,không đủ sthuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thấtthu, thu số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đãhết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kim tra, kim toán,...

Dự toán thu nội địa (không kể thu từdầu thô, thu tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân khoảng 12-13% so vớiđánh giá ước thực hiện năm 2013. Dự toán thu thoạt độngxuất nhập khẩu phấn đấu tăng nh quân khoảng 8 - 9% sovới đánh giá ước thực hiện năm 2013. Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện,đặc điểm và phù hp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trênđịa bàn.

2. Đối với dựtoán chi ngân sách nhà nước

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm2014 được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ chi và cân đối nguồn thu phân cấp tạiQuyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND thành phố Hà Nội và cácquy định pháp luật về chế độ, chính sách chi hiện hành;yêu cầu kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án quan trọng (trongđó cần chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triểnkhai trong năm 2014, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở nguồn lực ngân sáchnhà nước được phân bổ); bảo đảm triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chng lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán.

Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cótrách nhiệm chủ động dự kiến đầy đủ các nhu cầu kinh phí, bảo đảm các chế độ,chính sách phải được cân đối đủ nguồn lực, không để xảy ra tình trạng thiếukinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chế độ, chính sách theo quyđịnh và các nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Các sở, ngành triển khai chủ trươngcủa Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đánh giá tổng thể toàn bộ các chínhsách, chế độ do sở, ngành chủ trì trình HĐND, UBND Thànhphố ban hành thời gian vừa qua (nhất là chính sách an sinh xã hội), trên cơ sởđó trình HĐND, UBND Thành phố bãi bỏ ngay các chính sách,chế độ còn chồng chéo, không hiệu quả; hạn chế tối đa việctrình ban hành các chính sách, chế độ mới (kể cả việc mở rộng đối tượng và phạmvi áp dụng của các chính sách, chế độ an sinh xã hội đang thực hiện) làm tăngchi ngân sách nhà nước; Chỉ trình cấp có thẩm quyền quyếtđịnh các chính sách khi thực sự cấp thiết và cân đối được nguồn lực, bảo đảmtính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Việc xây dựng dự toán chi ngân sáchnhà nước năm 2014 đối với một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thđược thực hiện như sau:

a) Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển kế hoạch năm2014 phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và 5 năm2011 - 2015, kế hoạch đầu tư trung hạn 2013-2015 của Thànhphố.

Việc bố trí phân bổ vốn đầu tư từngân sách nhà nước năm 2014 phải quán triệt các nguyên tắc sau:

- Thực hiện theo đúng quy định tạiChỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ vềtăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốntrái phiếu Chính phủ, Chỉ thị s 27/CT-TTg ngày 10 tháng10năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọngxây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủtướng về tăng cường quản lý đu tư và xử lý nđọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ.

Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngânsách nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có ýnghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, ưu tiênbtrí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đãbàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợxây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 (theo tiến độ trongquyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2014);vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án.

- Bố trí hoàn trả các khoản vốn ứngtrước theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Số vốn còn lại bố trí cho các dự ánchuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. Đối vớicác dự án chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêuvà khả năng cân đối vốn.

- Đối với các dự án khởi công mới,chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách khi xác định rõ nguồnvốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; phải có đủ thủ tục đầu tưtheo quy định trước ngày 31 tháng 10 năm 2013; chỉ được bố trí vốn cho các dựán khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đngxây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ; không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chocác dự án không thuộc nhiệm vụ chi đu tư theo quy địnhcủa Luật ngân sách nhà nước.

- Các sở, ngành, quận, huyện khôngđược yêu cầu các doanh nghiệp ứng vốn thực hiện các dự án ngoài kế hoạch, chưacân đối được vốn...; Thực hiện quản lý các dự án đầu tư theo đúng quy trình,thủ tục quy định tại Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thànhph.

b) Chi thường xuyên

Trong xây dựng dự toán chi thườngxuyên năm 2014, yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện:

- Xây dựng dự toán chi phát triển sựnghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa - thông tin,môi trường theo định hướng của Thành phố; ưu tiên bố trí chi bảo đảm an sinh xãhội; chi quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chi quảnlý hành chính nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm. Dự toán chi thường xuyên đượcxây dựng trên cơ sở chính sách, chế độ, định mức chi hiện hành. Đối với dự toánchi sự nghiệp kinh tế về dịch vụ đô thị (vệ sinh môi trường, vườn hoa cây xanh, chiếu sáng, thoát nước,...), phải được lập trêncơ sở khối lượng, nhiệm vụ cấp có thm quyền giao và cácchế độ, định mức chi ngân sách quy định và phải có hồ sơ đặt hàng trưc ngày 15/8/2013.

- Rà soát các chương trình, đề án đểlồng ghép, giảm bt sự trùng lắp,chồng chéo, lãng phí, sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cânđối của ngân sách nhà nước. Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm củacác đơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tàichính để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công và nguồn lực phát triểnsự nghiệp công. Các sở, ngành và quận, huyện cần phân định rõ loại dịch vụ dođơn vị sự nghiệp công thực hiện, loại dịch vụ do các đơn vị ngoài công lập thựchiện; tích cực xây dựng khung giá, phí dịch vụ các đơn vị sự nghiệp công lậptheo hướng có phân loại để điều chỉnh: loại đơn vị có thể điều chỉnh giá, phíđể tính đủ tiền lương; loại đơn vị có thể điều chỉnh giá, phí tính đủ tiềnlương và một phần hoặc toàn bộ chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định.Trên cơ sở đó, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các mứcgiá, phí để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách cho phù hợp.

- Trong điều kiện cân đi ngân sách khó khăn, yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, các cơ quan,đơn vị có sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồnkinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi muasm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đavề số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết,khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong, ngoài nước vàcác nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ nàykhông tăng so với số thực hiện năm 2013 (sau khi đã tiết kiệm 30% dự toán năm2013).

c) Thực hiện các chươngtrình mục tiêu quc gia và chương trình mục tiêu Thành ph

Các cơ quan chủ trì chương trình khẩn trương sơ kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2013và đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu qucgia năm 2013; dự toán ngân sách năm 2014 phải được tập trung phân bổ để giảiquyết các vấn đề cấp bách, bức xúc; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, côngtrình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng chưa bốtrí đủ vốn, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014, các dự án chuyn tiếp cần đẩy nhanh tiến độ; hạn chế tối đa btríkinh phí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi thamquan, học tập; không bố trí kinh phí đoàn ra trong chi thường xuyên của cácchương trình mục tiêu quốc gia.

d) Đi với vốn trái phiếu Chính phủ

Trên cơ sở kế hoạch vốn trái phiếuChính phủ giai đoạn 2012 - 2015 đã giao và thực hiện các năm 2012 - 2013, cácsở, ngành, quận, huyện được giao thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ:

- Báo cáo tình hình rà soát, điềuchỉnh giảm quy mô dự án và giảm tổng mức đầu tư tương ứng đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, bảo đảm phùhợp với kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã giao và khả năng huy động cácnguồn vốn khác. Trong đó tách riêng phần tổng mức đầu tư đi với các hạng mục chưa khởi công phải giãn hoãn tiến độ thực hiện sanggiai đoạn sau năm 2015.

- Dự kiến mức vốn trái phiếu Chínhphủ kế hoạch năm 2014 cho các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chínhphủ giai đoạn 2012 - 2015 theo hưng ưu tiên bố trí vốncho các dự án hoàn thành đến năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2014 (theo tiếnđộ trong quyết định đầu tư); Mức vốn btrí của từng dự ánkhông được vượt quá số vn kế hoạch năm 2014-2015 còn lạicủa từng dự án sau khi trừ đi số vốn trái phiếu Chính phủ đã ứng trước năm 2011 chưa bố trí kế hoạch các năm trước để thu hồi (nếu có).

đ) Đivới các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thực hiện lập dự toán ngân sách năm2014 theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợcông và các văn bản hướng dẫn, các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư vàxây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), quytrình giải ngân trong các văn kiện chương trình/dự án và hiệp định tài trợ đãký kết, trong đó chi tiết nguồn vốn ODA, vốn đối ứng theo các chương trình, dựán và theo tính chất nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí sự nghiệp phùhợp với tiến độ giải ngân năm 2014. Ưu tiên bố trí đủ vốn đốiứng các dự án ODA theo tiến độ giải ngân của các dự án.

Toàn bộ nguồn vốn vay, viện trợ chomục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu được cân đối chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và bố trí đthực hiện các nhiệm vụ chi chung của ngân sách nhà nước, trong đó cóchương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và đầu tư các dự ánng phó với biến đổi khí hậu.

e) Đối với nguồn thu tiềnsử dụng đất

Xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đấttrên địa bàn năm 2014 bảo đảm phù hợp với khả năng triển khai thực hiện quyhoạch sử dụng đất đã được phê duyệt kế hoạch, tiến độ thựchiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và nộp tiền sử dụng đất, dự kiến số thu tiền sử dụng đất đối vớicác dự án do khó khăn về tài chính được gia hạn chuyển nộp trong năm 2014; đồngthời, lập phương án bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơbản tương ứng để đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đođạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội; bố trí bsung vốn điều lệ và hoàn trả vốn ứng của Quỹ Đầu tư phát triển, QuỹPhát triển đất theo quy định.

f) Cơ chế tạo nguồn cảicách tiền lương

Các sở, ngành và quận, huyện tiếp tụcchủ động thực hiện cơ chế to nguồn cải cách tiền lương từnguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tínhchất lương); một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hànhchính và đơn vị sự nghiệp; 50% tăng thu ngân sách địaphương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất); các nguồn thực hiện cải cách tiềnlương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) để thực hiện tiền lương cơ sở (thaycho mức lương tối thiu chung) đến mức 1,15 triệuđồng/tháng.

g) Ngân sách các cấp bố trí dự phòngngân sách theo đúng quy định ca Luật Ngân sách nhà nước đchủ động đi phó với thiên tai, lũ lụt, dịchbệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

3. Xây dựng dự toán ngân sách nhànước năm 2014, các sở, ngành, quận, huyện, các đơn vị sử dụng ngân sách nhànước chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đạt được và những yếu kémtrong quản lý điều hành thu, chi ngân sách năm 2013; đánh giá tình hình quyếttoán vn dự án đầu tư hoàn thành (số dự án đã hoàn thànhnhưng chưa duyệt quyết toán đến hết tháng 6 năm 2013 và dự kiến sẽ quyết toánđến hết năm 2013); tiến hành thanh tra, kim tra, giám sátviệc quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; xử lý, giải quyết ngay từ khâuxây dựng dự toán những tồn tại, sai phạm trong btrí dựtoán chi ngân sách đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghịtheo đúng quy định của pháp luật.

B. PHÂNCÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chínhtính toán, xác định các phương án, các cân đối lớn để làm cơ sở hướng dẫn chocác sở, ban, ngành, các địa phương xây dựng Kế hoạch pháttrin kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm2014.

- Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổnghợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Kế hoạchđầu tư phát trin nguồn ngân sách nhà nước và Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014; Kế hoạchthực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình mục tiêu Thành phố năm2014, trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì, phihợp với các cơ quan liên quan làm việc với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thịxã, đơn vị thuộc Thành phvề Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và Dự toán chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốnngân sách nhà nước và dự toán chương trình mục tiêu Thành phố và chương trìnhmục tiêu quốc gia.

- Chủ trì, phihợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổng hợp kếtquả 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quc gia2011-2013 và đề xut kế hoạch năm 2014, 2015.

- Trên cơ sở Kế hoạch 2014 do Chínhphủ giao, chủ trì, phối hp với Sở Tài chính tổng hợp Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 chính thức để UBNDThành phố trình HĐND Thành phố; xây dựng phương án phân bổ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chi đầu tư phát triển để UBNDThành phố giao kế hoạch đến các cấp, các ngành đúng quy định.

- Tổ chức lấy ý kiến các tổ chức đoànthể, cộng đồng dân cư về dự thảo Kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội và Dự toán ngân sách Thành ph năm 2014 nhằmtạo sự đng thuận cao, trình cấp có thm quyền quyết định, đồng thời báo cáo các cơ quan Trung ương theo quyđịnh.

2. Sở Tài chính:

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chínhvề xây dựng dự toán ngân sách năm 2013, Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về xây dựng dự toán ngân sách năm 2013, xây dựng văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2013, xây dựng dự toánngân sách năm 2014.

- Căn cứ số kiểm tra do Bộ Tài chínhgiao, thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 chocác sở, ban, ngành, hội, đoàn th, UBNDcác quận, huyện, thị xã.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan làm việc với các sở, ban, ngành,quận, huyện, thị xã (theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước) về dự toán ngânsách năm 2014 của các đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phương án phân bổ chi thường xuyên của ngân sáchThành phố năm 2014, dự kiến s bsungcó mục tiêu chi thường xuyên năm 2014 từ ngân sách cấp Thành phố cho ngân sáchquận, huyện, thị xã.

- Trên cơ sở dự toán ngân sách năm2014 do Chính phủ giao, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, phương án phân bổ ngânsách Thành phố năm 2014 báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua,giao các đơn vị đúng quy định.

3. Cc thuế Hà Ni:

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và tổnghợp dự toán thu ngân sách nhà nước (phần thu nội địa) trên địa bàn theo quyđịnh; phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổng hợp dự toán thungân sách năm 2014 đảm bảo đúng tiến độ.

4. Cục Hải quanHà Nội:

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và tổnghợp dự toán thu ngân sách nhà nước (phần thu từ hoạt động xuất nhập khẩu) trênđịa bàn theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quantổng hợp dự toán thu ngân sách năm 2014 đảm bảo đúng tiến độ.

5. Các sở, ban,ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã:

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 8359/UBND- KH &ĐT ngày 19/10/2012 và Chỉ thị này, xâydựng Kế hoạch phát trin kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách năm 2014 thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý đúngtheo tiến độ qui định, đảm bảo chất lượng.

Các sở, ngành chủ trì quản lý thựchiện các Chương trình mục tiêu phối hợp với Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính làm việc với các đơn vị liên quan đểđánh giá tình hình thực hiện năm 2013; dự kiến phương án phân bổ dự toán chingân sách cho các chương trình mục tiêu năm 2014 trình UBND,HĐND Thành phố quyết định.

C. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ khung hướng dẫn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2014 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựngKhung hướng dẫn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2014 gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã vàcác đơn vị thuộc Thành phố đlàm căn cứ xây dựng kế hoạch.

- Trước ngày 14/7/2013 các sở, ban,ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị gửi Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Kế hoạchđầu tư phát triển năm 2014 về UBND Thành phố, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài chính để tổng hp trình UBND Thành phố.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhtổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toánngân sách nhà nước năm 2014, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trình UBND Thành phố và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính trước ngày 20/7/2013.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhphối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, hội, đoàn thể để tổng hợpvà xây dựng phương án phân bổ kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 báo cáoUBND và HĐND Thành phố để UBND Thành phố raquyết định phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước trước ngày10/12/2013. Bảo đảm dự toán ngân sách nhà nước cấp xã được quyết định trướcngày 31/12/2013.

- Trước ngày 31/12/2013, các đơn vịdự toán quyết định phân b, giao dự toán thu, chi ngânsách cho từng đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được cấp có thm quyền giao, hướng dẫn.

Chủ tịch UBND Thành phyêu cầu Giám đốc các sở, Chánh Văn phòng UBNDThành phố, Thủ trưởng các ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố Hà Nội, Chủtịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tchức triểnkhai thực hiện Chỉ thị này. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhtheo dõi báo cáo kịp thời danh sách các đơn vị không thực hiện đúng chế độ báo cáo theo qui định của UBND Thành phố./.

Nơi nhận:
- Thành ủy; (để báo cáo)
-
TT HĐND Thành ph; (để báo cáo)
- Các đ/c thành viên UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, Tổng Cty, hội, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- C, P VP, các phòng CV;
- Lưu: VT, THQuyết

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thế Thảo1 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 ca Thtướng Chính phủ: Ch tiêu tăng trưng GDP năm 2014 của cả nước khoảng 6,0%.