ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT -UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯNG THC HIN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHA CHÁY VÀ TRIN KHAI THC HIN CH Đ BO HIM CHÁY, N BT BUC TRÊN ĐA BÀN TNH QUNG TR

Những năm qua, công tác phòng cháy,chữa cháy đã đưc các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc,bước đầu đạt được kết quả tốt, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xãhội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên,nguy cơ xảy ra cháy, n còn cao, đe dọa sự an toàn tínhmạng con người và tài sản của nhà nước và nhân dân, trong khi đó việc thực hiệncác biện pháp phòng ngừa, hạn chế cháy nổ tại một số cơ sở chưa được chú trọng,còn nhiều bất cập.

Đthực hiệnnghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định caChính phủ: số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 về quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bt buộc và Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính - Bộ Công an về Quy định chi tiết thực hiện một số điều củaNghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày22/5/2012 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉthị:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệpvà mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định s35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định ca UBND tỉnh, các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, tổ chức vềcông tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơnvị, doanh nghiệp quản lý cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1, Nghị định s35/2003/NĐ-CP và Khoản 7, Điều1, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tàisản của cơ sđó tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phépkinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam theo quy định tạiNghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ và các văn bản khácliên quan.

3. Các doanh nghiệp bảo hiểm thựchiện nghiêm túc các quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vàcác khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điu 2 của Nghị định số46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 của Chính phủ.

4. Công an tnhthực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữacháy, hướng dẫn việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chacháy; kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về phòng chngcháy, nổ đi với các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểmcháy, n bt buộc; cp giy chứng nhận đđiềukiện vphòng cháy và chữa cháy, kịp thời xử lý nghiêmnhững trường hp vi phạm theo quy định của pháp luật; cótrách nhiệm theo dõi và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Chỉthị.

5. Các s, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệpvà cá nhân trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyêntruyền, phổ biến về công tác phòng cháy và chữa cháy, chế độ bảo him cháy, n bt buộc; phi hợp với Công an tỉnh tchức kiểm tra, hướng dn và thực hiện chế độ bảo himcháy, nbắt buộc theo quy định, đồng thời áp dụng cácbiện pháp để phòng và hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,Báo Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về LuậtPhòng cháy và chữa cháy; về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên các phươngtiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốccác doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tchức,cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.


Nơi nhn:
- TTHĐND tnh (bc);
-
Chủ tịch, các Phó CT;
-
Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Báo Qtr, Đài PT-TH Trang TTĐT;
-
Các Doanh nghiệp trên địa bàn tnh;
-
Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TCH
Nguyễn Đức Cường