ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, các quỹ tài chínhnhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) được thành lập ởtại địa phương đã góp phần trong việc huy động tập trung nguồn lực tài chínhcủa xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhànước giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyếtcác vấn đề xã hội.

Bên cạnhnhững kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chínhngoài NSNN vẫn còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạtđộng của các quỹ. Nhất là các quỹ được bàn giao sau khi các dự án kết thúc; cácquỹ được sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức, cá nhân và doanhnghiệp; hàng năm các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách không báo cáo kếtquả hoạt động về cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ngày 27tháng 8 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đốivới các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Để triển khai thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc cácsở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

1. Khẩn trương rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập,hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN trong phạm vi ngành,lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, nhất là các quy định về chế độtiền lương, tiền thưởng và trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi, mở tài khoảntại Kho bạc Nhà nước đối với các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trên cơsở đó, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức rà soát,đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước;trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh cơ cấu lại quỹ, trong đó:

- Đối với các quỹ hoạt động có hiệu quả, cần tiếp tục duy trì hoạt động đểthực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng yếu thế trong xãhội; sớm kiện toàn bộ máy, bảo đảm đủ nguồn lực để quỹ thực hiện tốt nhiệm vụđược giao.

- Đối với các quỹ có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, nhất là cácquỹ đầu tư có tính chất sinh lời: Xây dựng phương án chuyển đổi mục tiêu, chứcnăng nhiệm vụ để phát huy hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với quỹ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc hoạt động khônghiệu quả, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao thì kiên quyết dừnghoạt động, giải thể.

- Chỉ thành lập quỹmới trong trường hợp cần thiết và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành phápluật của các quỹ tài chính ngoài NSNN, bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nướcđược tăng cường, sử dụng có hiệu quả, công khai minh bạch.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng năm, trong đó phần kinh phí ngân sáchnhà nước hỗ trợ phải được tổng hợp đầy đủ trong dự toán và quyết toán hàng nămcủa các cơ quan, đơn vị; báo cáo tài chính quỹ phải gửi Sở Tài chính trước ngày31/12 hàng năm để tổng hợp, theo dõi. Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêmminh các vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN, thườngxuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quỹ, trong đó tậptrung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đối với các quỹ cần tiếp tụcduy trì hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũcán bộ, công chức phù hợp, có chuyên môn sâu để thực hiện tốt nhiệm vụ đượcgiao.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căncứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Chỉ thị này; gửi báo cáo kếtquả thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các quỹ tài chính ngoài NSNN đang hoạtđộng trong phạm vi quản lý về Sở Tài chính trước ngày 10/11/2015 để tổng hợpbáo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chínhtổng hợp đánh giá về tình hình tổ chức, hoạt động và kiến nghị các biện pháptăng cường quản lý nhà nước đối với quỹ tài chính ngoài NSNN.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hộichủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối vớicác quỹ tài chính ngoài NSNN đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.

- Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phốtổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này;tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tài chính kết quả thực hiện rà soát,đánh giá hiệu quả các quỹ tài chính ngoài NSNN và kiến nghị các giải pháp tăngcường quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN trướcngày 10 tháng 12 năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốccác sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang