ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, việc triển khai quy hoạchxây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh được quan tâm, công tác cải cáchthủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng được đẩy mạnh, đã tạo thuậnlợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc đầu tư xây dựng, cải tạonhà ở và công trình, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện điều kiện sốngcủa nhân dân. Nhiều địa phương trong tỉnh đã quan tâm đến công tác quản lý trậttự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm khắccác vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dânhoàn tất các thủ tục cấp phép xây dựng, đưa công tác quản lý trật tự xây dựngdần đi vào nề nếp.

Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn còn buônglỏng công tác quản lý trật tự xây dựng, không kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn vàxử lý triệt để các vi phạm trật tự xây dựng, dẫn đến tình trạng lấn chiếm, xâydựng trái phép diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Mối quan hệ phốihợp giữa các sở, ngành với các cấp chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ,còn có tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, xử lý thiếu cương quyết dẫnđến một số vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởngkhông tốt đến cảnh quan và môi trường đô thị.

Để chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng,kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tựxây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành phápluật của tổ chức, cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Xây dựng:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện,thị xã và thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) tổ chức lập Kế hoạch phát triểnđô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2016-2020), nhằm cụ thể hoá Chương trìnhphát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sởcho các địa phương triển khai lập, điều chỉnh các Đồ án quy hoạch xây dựng, tạotiền đề để nâng cấp các đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã phê duyệtvà thực hiện cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. Thời gian thực hiệnhoàn thành trong năm 2016.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tiến hànhrà soát các Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, đánh giá sự phù hợp sovới quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và điều kiện thực tế tại địa phương đểtham mưu UBND tỉnh giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Việc rà soát phảihoàn thành trong năm 2016.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị vàđịa phương có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung “Quy chế phối hợp quản lýtrật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh” phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành vàthực tế thực hiện; trong đó có nội dung phối hợp với nhiệm vụ ngành Công anthực hiện quyết định đình chỉ thi công xây dựng và quyết định cưỡng chế phá dỡcông trình vi phạm trật tự xây dựng của người có thẩm quyền. Thời gian hoànthành trong năm 2016.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liênquan và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh khoanh định các khu vực tập kết chấtthải rắn xây dựng phát sinh từ các công trình xây dựng và khu vực hạn chế hoặccấm kinh doanh các loại hình gây ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan, môi trườngtrong khu vực nội thị (nuôi yến, mua bán các loại vật tư, vật liệu xây dựngthuộc danh mục kinh doanh có điều kiện,…), theo quy định pháp luật và phùhợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thời gian hoàn thành trong Quý II năm2017.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề ánkiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng, trình Chủ tịchUBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 2, Điều 26 Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xâydựng. Thời gian hoàn thành trong năm 2017.

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Dulịch và UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trìnhquảng cáo trên địa bàn tỉnh, đánh giá sự phù hợp về quy hoạch và quy chuẩn quyđịnh để có kế hoạch chấn chỉnh đảm bảo nề nếp, đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chínhtrong lĩnh vực xây dựng. Thường xuyên rà soát các vănbản quy phạm pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạchxây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng để kịp thời tham mưuUBND tỉnh ban hành quy định, điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy định vàthủ tục hành chính không phù hợp.

- Tăng cường tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫnvề chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, người làm công tác cấpphép, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh ít nhất 02 năm 01 đợt và khivăn bản quy phạm pháp luật thay đổi, bổ sung.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tráchnhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trậttự xây dựng của UBND cấp huyện, cấp xã (nhất là trách nhiệm của người đứngđầu trong việc để xảy ra các vi phạm về trật tự xây dựng) để kịp thời chấn chỉnhcác thiếu sót, khắc phục những hạn chế, yếu kém về cơ chế chính sách.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện:

- Thực hiện công tác rà soát các Đồ án quy hoạchtheo định kỳ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xãhội và an ninh quốc phòng của địa phương; xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc đô thị đối với những khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khuchức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và những khu vực, tuyếnđường nằm ngoài đô thị nhưng có định hướng quản lý kiến trúc cảnh quan để làmcơ sở cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; tổ chức cắm mốc giới vàquản lý mốc giới quy hoạch theo quy định pháp luật, trước mắt cần tập trung vàocác tuyến đường chính, khu vực trung tâm cần quản lý, bảo vệ.

-Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, nhất là phápluật liên quan đến việc xây dựng nhà ở, công trình tôn giáo trên địa bàn đểtừng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

- Kiện toàn lại lựclượng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đảm bảo có biên chế thực hiện thẩmquyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và theo dõitình hình xây dựng vào các ngày nghỉ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn,xử lý triệt để các hành vi cố tình vi phạm. Tăngcường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làmcông tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Việc kiện toàn thực hiện hoànthành trong năm 2016.

- Chấn chỉnhnghiêm túc công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương và việc thực hiệnQuy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, tiến hành rà soát cáctrường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng chưa xử lý, có kế hoạch xử lýdứt điểm trong năm 2016, để lập lại trật tự xây dựng.

- Hằng năm, xây dựngkế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của các cơquan, đơn vị trực thuộc, nhất là trách nhiệm thực hiện quyết định đình chỉ thicông của cơ quan Công an và chính quyền cơ sở; việc xử lý và phối hợp xử lý cáccông trình vi phạm trật tự xây dựng theo Quy chế phối hợp quản lý trậttự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị, cá nhân khôngthực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc phải có hình thức xử lý để chấn chỉnh.

- Chủ trì tổ chức tổngkết, đánh giá những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc phối hợp thực hiệnquyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình và quyết định cưỡng chế phá dỡcông trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn để rút kinh nghiệm, thực hiệntốt hơn trong thời gian tới.

- Đưa ra khỏi danh sách bình xét thi đua, khenthưởng đối với các tập thể cơ quan, đơn vị và Người đứng đầu cơ quan, đơn vịtrực thuộc (bao gồm chính quyền cơ sở) không hoàn thành tốt chức năng,nhiệm vụ cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tại địa phương trong cáctrường hợp sau: Chậm giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định;để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xâydựng mà không phát hiện kịp thời; không xử lý hoặc kiến nghị cơ quan cóthẩm quyền xử lý kịp thời, triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng; không thực hiện nghiêm túcchỉ đạo của cấp có thẩm quyền và các kiến nghị của cơ quan chức năng về xử lýcông trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy chế phối hợp quản lý trật tự xâydựng trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường vàthị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã).

Thực hiện nghiêm túctrách nhiệm kiểm tra, phát hiện và thông báo tình hình triển khai xây dựng cáccông trình trên địa bàn (theo quy định tại Điều 6 của Quy chế phối hợp quảnlý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh); ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thicông xây dựng theo thẩm quyền và tổ chức tốt lực lượng ngăn chặn hành vi viphạm theo quyết định đình chỉ thi công xây dựng.

4. Thủ trưởng các sở, ngành liên quan:

- Công an tỉnh: Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xâydựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn phốihợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng và chức năng, nhiệm vụ củangành, phối hợp với Chính quyền địa phương tổ chức tổng kết đánh giá những hạnchế, khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp thực hiện Quyết định đình chỉ thicông xây dựng công trình và Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm củacấp có thẩm quyền lâu nay để có giải pháp chỉ đạo khắc phục trong thời giantới, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng quy chế phối hợp theo chỉ đạotại Điểm 1 của Chỉ thị này.

-Các sở, ngành(Văn hóa Du lịch; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Công Thương) phối hợp với chính quyền địa phương triển khai rà soát, xâydựng kế hoạch xin kinh phí, tổ chức cắm mốc giới, biển thông báo tại các côngtrình có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt về an toàn theo khoản 3, Điều 12 Luật Xâydựng năm 2014 để chính quyền địa phương có cơ sở thực hiện chức năng quản lýNhà nước về xây dựng, tránh tình trạng xâm hại hành lang an toàn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường côngtác kiểm tra việc sử dụng đất, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đaiđối với UBND cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý đất đai trên địa bàn và hướngdẫn, xử lý, giải quyết đối với những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụngđất để xây dựng nhà ở mà không thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định (nhấtlà đối với các khu vực đô thị).

- Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các sở, ngànhliên quan tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác giải quyếtcác thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất ở đối với UBND cấp huyện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, phốihợp với các cơ quan, thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình; các tổ chứcChính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ýthức chấp hành pháp luật về xây dựng của mọi tầng lớp nhân dân; kịp thời đưatin về các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

- Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các cơ quancó liên quan, căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đểthực hiện Chỉ thị này theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

5. Tổ chức thựchiện:

- UBND cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được phân giaotại Chỉ thị này tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện gửi Sở Xây dựng tổng hợptheo dõi, kiểm tra và phối hợp thực hiện những công việc có liên quan. Thờigian thực hiện hoàn thành trong quý IV năm 2016.

- Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn,theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này vào năm2020. Hằng năm, định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xéttrách nhiệm đối với các địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêmtúc các nội dung được phân giao.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Xâydựng làm việc với UBND cấp huyện để hướng dẫn thực hiện các nội dung có liênquan đến biên chế và bình xét thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị. Thời gian hoànthành trong năm 2016.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơnvị và địa phương xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được phângiao theo Chỉ thị. Thời gian hoàn thành trong năm 2016.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBNDcấp huyện, cấp xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triểnkhai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, các nội dungvướng mắc, phát sinh phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét,chỉ đạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến