THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1568/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 78-KL/TW NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA BỘCHÍNH TRỊ

Thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyếtTrung ương 3, Trung ương 9 (khóa IX) và Nghị quyết Đại hội X của Đảng về tiếptục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước vàvề Đề án tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của Tổng công ty Đầu tư và Kinhdoanh vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

a) Tiếp tục tổ chức quán triệt sâusắc các Nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị về quan điểm, mục tiêu,nhiệm vụ, định hướng phát triển và các giải pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển,nâng cao hiệu quả và vị trí của doanh nghiệp nhà nước để tạo ra sự chuyển biếnmạnh mẽ, vững chắc trong công tác này.

b) Xây dựng phương án sắp xếp, đổimới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhànước (gọi chung là doanh nghiệp nhà nước) đến năm 2015 để doanh nghiệp nhà nướctập trung vào những ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt mà Nhà nước cần nắmgiữ, chi phối, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện nghiêmtúc và có hiệu quả phương án đã được phê duyệt. Xem đây là một nhiệm vụ chínhtrị trọng tâm.

c) Trong quý III năm 2010 báo cáoThủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp đối với các tổng công ty nhà nước thuộcphạm vi quản lý của mình mà hoạt động không có hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiềunăm, không có khả năng phục hồi và việc xử lý trách nhiệm của tập thể và cánhân có liên quan.

d) Theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước; kịpthời phát hiện và xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Hàng năm tiến hànhsơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Khen thưởng kịpthời những người có thành tích, đồng thời xử lý nghiêm minh các cá nhân có saiphạm.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thểchế, cơ chế về thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý củachủ sở hữu trong việc giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh, việc đầu tư pháttriển và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt làcác tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IVnăm 2010.

b) Chịu trách nhiệm chính trongviệc theo dõi, đánh giá tổng hợp việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạchphát triển; ngành, nghề kinh doanh và việc tổ chức quản lý tại các tập đoànkinh tế, tổng công ty nhà nước; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ vàkịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn, chấn chỉnh.

c) Phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mớivà Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh giárút kinh nghiệm về việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước.

d) Nghiên cứu để sửa đổi, bổ sungcác quy định hiện hành sau:

- Tiêu chí, danh mục xác định doanhnghiệp 100% vốn nhà nước đến năm 2015 làm cơ sở cho các Bộ, địa phương, tậpđoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhànước, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2010.

- Quy định về tổ chức thực hiệnquyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhànước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trongquý IV năm 2010.

- Quy định về thành lập mới, tổchức lại và giải thể doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủban hành trong quý IV năm 2010.

3. Bộ Tài chính:

a) Chịu trách nhiệm chính trongviệc kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việchuy động và sử dụng vốn, tỷ lệ nợ trên vốn của các tập đoàn kinh tế, tổng côngty nhà nước; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kịp thời báo cáoThủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh cần uốn nắn, chấn chỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan tổng kết việc xử lý nợ trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, đềxuất những biện pháp làm lành mạnh tình hình tài chính doanh nghiệp. Khẩntrương tiến hành đánh giá lại giá trị vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoànkinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ dựthảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanhvốn nhà nước để trình Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2010.

d) Trình Thủ tướng Chính phủ banhành:

- Trong quý III năm 2010 các vănbản sau:

+ Dự thảo Nghị định thay thế Nghịđịnh số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốnnhà nước thành công ty cổ phần;

+ Dự thảo Nghị định về quản lý vàkinh doanh vốn nhà nước;

+ Cơ chế giám sát và đánh giá hiệuquả hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhànước.

- Trong quý IV năm 2010 dự thảoNghị định về cơ chế tài chính cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thay thế Nghịđịnh số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 ban hành Quy chế quản lý tài chínhcủa công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

4. Bộ Nội vụ:

a) Hướng dẫn thực hiện quy định củaChính phủ về việc áp dụng Luật Cán bộ công chức đối với cán bộ quản lý doanhnghiệp 100% vốn nhà nước và người quản lý phần vốn nhà nước tại các doanhnghiệp có vốn nhà nước.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Laođộng, Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng cơchế thu hút những người quản lý giỏi tham gia điều hành doanh nghiệp; mở rộngcác hình thức hợp đồng thuê cán bộ quản lý giỏi.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ quản lýngành, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách cán bộ quản lý các tậpđoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước cần thiết phải kéo dài tuổi nghỉ hưu.

5. Bộ Lao động, Thương binh và Xãhội xây dựng cơ chế tiền lương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên 100% vốn nhà nước.

6. Các Bộ quản lý ngành kinh doanhchính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương có tổng công ty nhà nước:

a) Chịu trách nhiệm chính trongviệc thường xuyên giám sát, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của các tậpđoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của mình; bảo đảmdoanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đúng mục tiêu, nhiệm vụ, quy hoạch, kếhoạch được giao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quankịp thời xử lý những phát sinh cần giải quyết hoặc uốn nắn; báo cáo Thủ tướngChính phủ giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Trước ngày 31 tháng 12 năm 2010báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đánh giá toàn diện hoạt động của tập đoàn kinhtế, tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình; hiện trạng cơ cấungành kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và đề xuất xácđịnh rõ ngành nghề kinh doanh chính, biện pháp chấn chỉnh việc đầu tư vốn vàonhững ngành không liên quan đến ngành kinh doanh chính; đề xuất việc điều chỉnhcần thiết về mô hình tổ chức hoạt động của tập đoàn và tổng công ty nhà nước.

c) Xây dựng đề án tổ chức, sắp xếplại các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước theo ngành, lĩnh vực trọng yếuđể hình thành những tổng công ty nhà nước đủ mạnh thực hiện có hiệu quả vai tròvà nhiệm vụ được giao.

7. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Pháttriển doanh nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinhnghiệm về việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước, trình Chính phủ đểbáo cáo Bộ Chính trị.

b) Chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan tham gia ý kiến với các Bộ, cơ quan ngangBộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viêncác tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 trong quá trình các cơ quan này xây dựngphương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hìnhthực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanhnghiệp có vốn Nhà nước; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan,các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước những biện pháp bảo đảm thực hiệnnghiêm túc phương án đã được phê duyệt và những giải pháp nhằm đẩy mạnh có hiệuquả công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhànước.

8. Hội đồng thành viên các tập đoànkinh tế, tổng công ty nhà nước:

a) Trong khi chưa sửa đổi các quyđịnh pháp luật hiện hành, các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải báo cáo cơquan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi quyết định những vấn đềthuộc thẩm quyền quyết định của mình sau đây:

- Việc vay vốn ở nước ngoài phảiđúng quy định của pháp luật và phải có ý kiến đồng ý của Bộ quản lý ngành, thẩmđịnh phê duyệt của Bộ Tài chính.

- Việc thành lập, góp vốn thành lậpmới doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với pháp luật, phùhợp với chiến lược và quy hoạch phát triển của doanh nghiệp và phải được chấpthuận của Bộ quản lý ngành.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kếhoạch đầu tư phát triển 5 năm của tập đoàn kinh tế và tổng công ty 91 phải đượcBộ quản lý ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩmđịnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trên cơ sở kế hoạch 5 năm, Bộ quản lýngành chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định phê duyệt kếhoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm. Đối với tổng công ty90, Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phê duyệt kế hoạch 5 nămvà kế hoạch hàng năm.

b) Tiếp tục hoàn thiện tổ chức quảnlý, các quy chế trong nội bộ tập đoàn, tổng công ty, tập trung phát triển sảnxuất, kinh doanh vào những lĩnh vực chính.

c) Rà soát lại ngành nghề kinhdoanh, danh mục đầu tư, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động để điều chỉnh cho phùhợp với nhiệm vụ chính được giao và chiến lược phát triển của tập đoàn, tổngcông ty; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý trong việc điềuchỉnh, bổ sung để hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động.

d) Có kế hoạch đào tạo, xây dựngđội ngũ cán bộ quản lý giỏi ở tập đoàn, tổng công ty. Có chế độ thu hút nhữngngười quản lý giỏi tham gia điều hành doanh nghiệp; mở rộng các hình thức hợpđồng thuê cán bộ quản lý giỏi.

9. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốnnhà nước có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệmtheo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chínhphủ./.

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban Tổ chức TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng côngty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng