UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 16/2004/CT-UB

Bến Tre, ngày 23 tháng 11 năm 2004

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦACHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THỦ TRƯỞNG CÁC NGÀNH TRONG CÔNGTÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN.

Thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể cáccấp trong tỉnh tập trung lãnh chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo củacông dân trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành và Chủ tịchUBND các huyện, thị trong việc xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo mang tínhbức xúc, gay gắt, kéo dài đã được xem xét giải quyết, làm giảm đáng kể việc đikhiếu nại đông người vượt cấp lên Trung ương.

Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện của công dân vẫn còn nhiềuyếu tố chưa ổn định, nhất là trong thời gian gần đây, tình trạng công dân tậptrung đông người kéo đi khiếu kiện lên tỉnh vẫn còn xảy ra. Nhìều địa phương,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chưa tậptrung cao trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, có nơi buônglỏng trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo không đến nơi đến chốn,dẫn đến hiệu quả giải quyết không cao; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hànhchính ở nhiều địa phương chưa nghiêm, các vụ việc khiếu nại đã có ý kiến chỉđạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định thời gian giải quyết, nhưng chưa đượcquan tâm giải quyết, báo cáo kịp thời.

Thực hiện Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủtướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngànhtỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụsau:

1) Tổ chức quán triệt, thi hành và thực hiện nghiêm túcnhững quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo của công dân. Phải xác địnhcông tác giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thườngxuyên và lâu dài. Đề cao trách nhiệm và nhiệm vụ trong công tác giải quyếtkhiếu nại tố cáo của công dân. Phải xem kết quả công tác giải quyết khiếu nạitố cáo ở từng ngành, địa phương là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực lãnhđạo, quản lý của Thủ trưởng ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị,xã, phường, thị trấn.

2) Thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình khiếu nại, tốcáo thuộc thẩm quyền của ngành và phạm vi quản lý của địa phương mình để chỉđạo kiểm tra xem xét giải quyết đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. Đặc biệt lànhững vụ việc khiếu nại phức tạp, giải toả đền bù, tranh chấp đất đai phát sinhkhiếu nại đông người phải chỉ đạo tập trung kiểm tra, tổ chức tiếp xúc làm rõnguyên nhân phát sinh, nội dung yêu cầu để tập trung xem xét giải quyết ngaytại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, gây phức tạp, làm ảnh hưởngkhông tốt về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

3) Đối với những việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cáccấp, sau khi kiểm tra, xác minh và trước khi ra quyết định giải quyết hoặc vănbản trả lời đều phải được Thủ trưởng, Chủ tịch UBND tổ chức đối thoại, hoàgiải. Đặc biệt phải lưu ý chỉ đạo làm tốt công tác hoà giải tại cơ sở, xã,phường, thị trấn.

4) Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thị, xã, phường, thị trấn phải thường xuyên duy trì chế độ tiếp dân theo địnhkỳ, đồng thời phải chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực, đạo đức đối với lựclượng cán bộ tiếp công dân thường xuyên, để tổ chức tiếp xúc, giải thích vàhướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại đúng quy định của pháp luật.

5) Đối với những vụ khiếu nại vượt cấp, đã có ý kiến chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc thẩm quyền của các ngành hoặc địa phương, phảichỉ đạo kiểm tra, giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật và báo cáokết quả giải quyết đúng thời gian quy định. Các quyết định giải quyết khiếu nạicủa Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã đã có hiệulực thi hành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải tổ chức thi hành nghiêm túc.Nếu có vấn đề gì chưa rõ, còn vướng mắc hoặc phát hiện có tình tiết gì khác thìphải báo cáo rõ và đề xuất hướng giải quyết cụ thể, để Uỷ ban nhân dân tỉnh xemxét chỉ đạo giải quyết.

6) Giao Chánh Thanh tra tỉnh:

- Kết hợp với Phòng tiếp dân của Văn phòng UBND tỉnh có kếhoạch thường xuyên kiểm tra trách nhiệm ở một số địa phương huyện, thị, xã,phường, thị trấn thực hiện việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo của công dân theo tinh thần nội dung Chỉ thị này. Qua đó có trách nhiệm gópý, kiến nghị chấn chỉnh những mặt thiếu sót, yếu kém trong công tác giải quyếtkhiếu nại tố cáo của công dân. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện Thủtrưởng ngành, Chủ tịch UBND địa phương, cá nhân cán bộ, công chức thiếu tráchnhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, gây ảnh hưởng dưluận không tốt hoặc không chấp hành ý kiến chỉ đạo giải quyết của Uỷ ban nhândân tỉnh, thì báo cáo kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lýkiên quyết.

- Hàng tháng tổng hợp tình hình khiếu nại tố cáo của công dântrên địa bàn tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo về Văn phòng Chính phủ vàTổng Thanh tra Nhà nước.

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kếtquả thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo từ năm 1998 đến nay để báo cáo về Thanh traChính phủ.

Thủ trưởng các ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xãcó trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng