UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 16/2006/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 8 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo

trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/2006/CT-TTg ngày 07/8/2006 về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện ngay trong những tháng cuối năm 2006 những công việc sau đây:

 1. Khẩn trương rà soát, đối chiếu các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết của Thành uỷ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2006 về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2006, Chương trình hành động thực hiện chủ đề Năm cải cách hành chính 2006 có liên quan đến ngành, địa phương, đơn vị mình; đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực và phạm vi phụ trách, từ đó xác định rõ các biện pháp và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thuế, xuất nhập khẩu, điều kiện tiếp cận vay vốn cho sản xuất, kinh doanh, giải ngân, thanh quyết toán khối lượng xây dựng công trình; cụ thể hoá các giải pháp và nội dung thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; chấn chỉnh bộ máy hành chính và đẩy mạnh việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
 2. Khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình hành động sau khi Việt Nam gia nhập WTO, trong đó cần chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội, phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những mô hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh.
 3. Triển khai hướng dẫn và thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó cần chú trọng việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước, việc mua sắm và sử dụng phương tiện đi lại, việc tổ chức các đoàn đi giao lưu, tham quan, du lịch trong và ngoài nước; thực hiện nghiêm quy định về chế độ họp của các cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định.
 4. Đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước sau khi sắp xếp, cổ phần hoá.
 5. Khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó chú ý phát triển ngành công nghiệp phụ trợ và các ngành dịch vụ như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, vận tải biển, vận tải bộ, bưu chính, viễn thông, tư vấn pháp lý, tư vấn kỹ thuật...
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thương mại, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành theo thẩm quyền các chính sách cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, kịp thời xử lý các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, trước hết tập trung xử lý các vướng mắc về mặt bằng sản xuất, thuế, hải quan, thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu và tổ chức lưu thông hàng hoá.
 7. Sở Tài chính chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế và các khoản thu khác của ngân sách, bảo đảm đạt được chỉ tiêu thu năm 2006; kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để khắc phục tình trạng chi vượt dự toán, vay ứng trước để chi khi chưa rõ nguồn trả, chiếm dụng vốn của nhà thầu.
 8. Cục Thuế thành phố và Cục Hải quan thành phố công bố công khai nội dung và lộ trình cắt giảm thuế theo các cam kết quốc tế; đồng thời, có phân tích và đề ra những biện pháp hạn chế những tác động không có lợi hoặc tận dụng những tác động có lợi từ việc cắt giảm thuế để doanh nghiệp biết, chủ động trong sản xuất kinh doanh.
 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là dịch lở mồm, long móng gia súc, sâu bệnh hại lúa; có biện pháp thích hợp để hỗ trợ việc khôi phục, phát triển đàn gia cầm sau dịch cúm H5N1; chỉ đạo rà soát lại các phương án bảo vệ đê điều, công tác phòng chống bão lụt năm 2006; khẩn trương củng cố đê điều ở những nơi xung yếu, đặc biệt là hệ thống đê biển Cát Hải, đê biển Đồ Sơn để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục khi có thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương công bố công khai các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai; phối hợp với các địa phương xử lý các tồn tại, khiếu kiện của dân về đất đai; tập trung xử lý những điểm nóng về môi trường; chỉ đạo việc nâng cao năng lực dự báo bão, lụt để chủ động phòng, tránh thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
 11. Sở Thương mại chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan:

- Thông báo các thoả thuận song phương và đa phương trong đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào thời điểm thích hợp khi có hướng dẫn của Trung ương; khẩn trương nghiên cứu, phân tích những thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế thành phố khi gia nhập WTO, trên cơ sở đó, xây dựng và triển khai chương trình hành động thích hợp để khắc phục, hạn chế những khó khăn và phát huy lợi thế trong quá trình thực hiện các cam kết quốc tế có liên quan.

- Triển khai thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ về thúc đẩy xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010; đồng thời, phối hợp với Cục Thuế hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất khẩu nghiêm túc thực hiện các quy định về sổ sách kế toán - tài chính, khai báo mã số hải quan hàng hoá xuất khẩu, tạo thuận lợi trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại có thể xảy ra.

 1. Sở Y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm A H5N1 ở người và các dịch bệnh mới phát sinh; tiếp tục hoàn thiện hệ thống khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; nâng cao chất lượng và tinh thần phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế.
 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, đặc biệt đối với người nghèo ở vùng ven đô, ở vùng sâu, vùng xa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách về khám, chữa bệnh, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, cho vay vốn ưu đãi,... để trợ giúp người nghèo.
 3. Trong tháng 8 năm 2006, các sở, ngành quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua để có cơ sở xây dựng các mục tiêu, nội dung của chương trình trong giai đoạn 2007 - 2010, trình các Bộ ngành Trung ương.
 4. Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2006 thuộc Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, Chương trình hành động thực hiện chủ đề Năm cải cách hành chính 2006; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với điều chỉnh, sắp xếp tổ chức, biên chế, xây dựng lề lối làm việc, phân công, phân cấp hợp lý, đặc biệt là triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”; khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, rõ ràng, thời gian giải quyết được rút ngắn, công khai, minh bạch quy định, chính sách và quy trình giải quyết công việc, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng công bố công khai, minh bạch các quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết đối với từng thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát.

 1. Trong những tháng cuối năm 2006, định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, các sở, ban, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2006, Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2006, Chương trình hành động thực hiện chủ đề Năm cải cách hành chính 2006, trong đó nêu rõ những việc đã làm, những việc chưa làm được, có biện pháp và kế hoạch cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện những nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân thành phố giao gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ hàng tháng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân thành phố hàng tháng về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 mà Uỷ ban nhân dân thành phố đã giao cho các cấp, ngành.

 1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành thực hiện kịp thời các đề án trong Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2006, Chương trình thực hiện chủ đề Năm cải cách hành chính 2006. Đồng thời rà soát, thống kê, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân thành phố đã giao cho các cấp, ngành, đơn vị, báo cáo tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục và xử lý đối với các cơ quan thực hiện không nghiêm túc hoặc không đạt yêu cầu các nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân thành phố giao.
 2. Các sở, ngành và các địa phương tiến hành khẩn trương việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 theo tinh thần Chỉ thị số 19/2006/CT-TTg ngày 12/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UB của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định, làm căn cứ cho việc xây dựng dự toán ngân sách vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và cho thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010.
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện Chỉ thị này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử