UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/CT-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI XÂYDỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM2008

Năm 2008 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghịquyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnhvề Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010; là năm tỉnh tatiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt, với nhiềucơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội theo xu hướng hộinhập, tạo đà phát triển nhanh và bền vững cho những năm tiếp theo.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phươngvà các đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, khai thác tốt tiềm năng, thếmạnh của tỉnh trong việc phát triển kinh tế xã hội; tập trung triển khai xâydựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 theo đúngyêu cầu và nội dung trong Chỉ thị số 773/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày12/6/2007, với những nội dung chủ yếu như sau:

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2008:

I. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy pháttriển kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế (GDP) 11,5%.

Tạo sự chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, nângcao sức cạnh tranh và hội nhập có hiệu quả của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnhchuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịchvụ và công nghiệp.

2. Tạo môi trường thuận lợi, thu hút tối đa và sửdụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho hoạt động đầu tư phát triển. Tăng cường côngtác quản lý, nâng cao chất lượng và tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xâydựng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lớn và công trình trọng điểm củatỉnh. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các dự án đầu tưvào hoạt động.

3. Phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp cólợi thế, các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ hiện đại, tạo nguồn thulớn và có khả năng cạnh tranh cao. Hoàn thiện hạ tầng và thu hút các dự án vàocác khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ khôi phục và phát triển các làng nghề, khuyếnkhích phát triển tiểu thủ công nghiệp đáp ứng nhu cầu tại chỗ và tham gia xuấtkhẩu.

4. Phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng nângcao năng suất, chất lượng, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững. Đẩy mạnhchuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất tập trung gắnvới cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục xây dựng cơ sở hạtầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân ở khu vực nông thônnhư: kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn, nước sạch và vệ sinhmôi trường,…

5. Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng đa dạnghóa, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh. Mở rộng và phát triển thị trườngtiêu thụ sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ và tạo sự ổn định cho việc hình thành giácả thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, đi đôi vớiviệc mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả trong hoạt động xuất nhập khẩu.

6. Đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và thựchiện tốt chủ chương xã hội hóa trong các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, vănhoá, thể dục thể thao. Thực hiện tốt việc chuyển đổithí điểm một số đơn vị công lập sang hình thức cổ phần hóa và tư thục.

Quan tâm đào tạo và giải quyết việc làm cho ngườilao động. Làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo; Giữ vững và thực hiện có hiệuquả các chương trình mục tiêu Quốc gia như: xoá đói giảm nghèo, Dân số - Kếhoạch hoá gia đình; Phòng chống HIV/AIDS ...

Giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội bức xúc,nhất là các vấn đề liên quan đến: khiếu nại tố cáo, tệ nạn xã hội và tai nạngiao thông,...

7. Thực hiện xã hội hóa và từng bước hình thành thịtrường khoa học - công nghệ; Nâng cao tiềm lực và khả năng ứng dụng những thànhtựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào phục vụ cho quá trình sản xuấtkinh doanh và đời sống nhân dân.

8. Quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường phụcvụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khai thác, sử dụng hợp lý và có hiệuquả nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Xử lý và giải quyết căn bản tình trạng ô nhiễm môitrường, nhất là ở khu vực các nhà máy, khu dân cư đông đúc. Đẩy mạnh các hoạtđộng nhằm kiểm soát, đánh giá tác động môi trường, xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới mục tiêuxây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, hiệu lực và hiệu quả; Xâydựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu củathời kỳ hội nhập.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện côngkhai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước; phổ biến rộngrãi và niên yết công khai quy trình, thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể. Tăngcường sự phối kết hợp và đối thoại giữa chính quyền địa phương với cộng đồngdoanh nghiệp và dân cư. Tổ chức thực hiện tốt Luật hành tiết kiệm, chống thamnhũng, lãng phí.

10. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toànxã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng và quân sự địa phương. Đảm bảo môitrường chính trị, xã hội ổn định cho phát triển và hội nhập kinh tế.

II. Nhiệm vụ xây dựng dự toán Ngân sách

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cầnđược tính đúng, tính đủ các nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theochế độ dựa trên cơ sở: mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giaiđoạn 2006 - 2010), khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sáchnhà nước năm 2007, dự báo tăng trưởng kinh tế và các nguồn thu năm 2008 trênđịa bàn để tính toán. Dự toán thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất)tăng tối thiểu 16% - 18%, dự toán thu từ hoạt độngxuất nhập khẩu tăng tối thiểu 8% - 9% so với ước thực hiện năm 2007 (mức ước thực hiện năm 2007 tăng tốithiểu 3-5% so với dự toán thu ngân sách năm 2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao)

2. Dự toán chi ngân sách phải bảo đảm cho việc thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008 của tỉnh. Việc xác định nguồnđược chi của Ngân sách địa phương cần căn cứ vào: nguồn thu được hưởng theophân cấp, tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách, bổ sung cân đốitừ ngân sách cấp trên (nếu có) và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triểntừ nguồn vốn ngân sách đã được phê duyệt. Ngoài ra, dự toán chi ngân sách cầnthực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đảm bảo nguồn kinh phí để chi cho hoạt động đầutư phát triển theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; đồng thời, chủ động bố trí ngânsách địa phương để hoàn trả các khoản đã huy động đến hạn trả theo quy định củapháp luật.

- Sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để bố trí chođầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án didân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, đo đạc đất đai để đẩy nhanh tiếnđộ, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Không đưa vào cân đối nguồn thu từ xổ số kiến thiết,mà thực hiện quản lý thu, chi số thu này qua ngân sách nhà nước; trên cơ sở đóUBND tỉnh sẽ xây dựng phương án phân bổ, sử dụng nguồn thu này để trình Hộiđồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiềnlương, trợ cước, trợ giá theo quy định.

Kiên quyết không bổ sungtừ nguồn dự phòng cho những nhiệm vụ chi mà các Sở Ban ngành, các địa phương,đơn vị dự toán các cấp khi xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách không bố trí đầyđủ kinh phí theo chế độ quy định để thực hiện.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với SởTài chính hướng dẫn các ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị xây dựng và tổnghợp Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư hướng dẫn các ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị xây dựng vàtổng hợp dự toán Ngân sách năm 2008.

3. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phốvà các đơn vị do tỉnh quản lý phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sáchcủa đơn vị, địa phương mình theo đúng nội dung và yêu cầu.

II. Tiến độ thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫncác sở, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị khung xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 trước ngày 10/7/2007.

2. Các sở, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị xâydựng và gửi báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm2008 của ngành, địa phương, đơn vị mình cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (đề nghịgửi văn bản về Phòng Quy hoạch - Tổng hợp và file dữ liệu điện tử vào địa chỉ:[email protected]), Sở Tài chính trước ngày 10/7/2007.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp trìnhUBND tỉnh để báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo tiến độ quyđịnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu Thủ trưởngcác Sở, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng cácđơn vị trong tỉnh có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thịnày./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHPhan Nhật Bình