ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦNTHƠ

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệtquan tâm. Vấn đề này được thể hiện rất rõ trong nhiều văn kiện của Đảng và cácchương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Chính phủ. Trong những nămqua, với tinh thần quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09 tháng 12năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật luôn được xem là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tưtưởng và được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật, những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ;tổ chức của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấpthường xuyên được củng cố; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luậtđược quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng; nhiều hình thức tuyên truyềnphong phú, đa dạng được phát huy như tuyên truyền thông qua báo, đài địaphương, thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hình thức sinh hoạt câulạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải cơsở...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những mặt hạn chế nhất định như hoạt độngphối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơsở chưa chặt chẽ và thường xuyên; việc nghiên cứu học tập pháp luật của một bộphận cán bộ, nhân dân chưa triệt để; cá biệt một số cơ quan, đơn vị chưa quantâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chưa chủđộng trong việc phối hợp thực hiện. Mặt khác, trình độ của một số báo cáo viên,tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế; kinh phí dành cho công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật chưa phù hợp.... Từ đó đã phần nào ảnh hưởng đếnhiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên toànthành phố.

Để khắc phụcnhững hạn chế nói trên, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơquan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namthành phố, các đoàn thể, sở, ban ngành, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân quận, huyệntiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những nội dung kết luận của Ban Bí thư tại Hộinghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05tháng 3 năm 2007 của Thành ủy Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ýthức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Các cấp, các ngành luôn xác địnhtuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọngtâm của cả hệ thống chính trị. Việc nghiên cứu, học tập pháp luật, đặc biệt đốivới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải được xem là nhiệm vụthường xuyên và liên tục, là tiêu chuẩn để xét thi đua hàng năm. Đề nghị cấp ủyĐảng cơ sở lồng ghép nội dung cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào các kỳsinh hoạt chi bộ tại cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TƯ ngày 30tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chibộ.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục chấn chỉnh, kiệntoàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao vai trò,chất lượng hoạt động và xem đây là cơ chế chủ yếu của công tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật trong thời gian tới. Cần quan tâm chỉ đạo xây dựng Quy chếhoạt động và phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên. Có kếhoạch rà soát các mô hình tuyên truyền, phương thức tuyên truyền tại địa phươngđể có biện pháp củng cố những mô hình hoạt động kém hiệu quả, nhân rộng các môhình đang phát huy tác dụng.

3. Sở, ban ngành, doanh nghiệp và Ủy bannhân dân quận, huyện cần chủ động tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương, có kế hoạch cụ thể hàngquí, năm về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thường xuyêntheo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, cần tăngcường công tác phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật giữa các ngành. Đặc biệt, quan tâm việc biểu dương,khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật đạt kết quả tốt, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành, Giám đốc doanhnghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Hiệu trưởng trường đại học, caođẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông cần quan tâmđến việc xây dựng, củng cố và khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật, chú trọngviệc đa dạng hóa các hình thức đưa sách pháp luật đến nhân dân, nhân rộng môhình kệ sách pháp luật ở ấp, khu vực, trường học, tủ sách pháp luật gia đình.Tủ sách, kệ sách pháp luật phải đặt ở nơi hợp lý, thuận tiện cho cán bộ, nhândân tham gia đọc và mượn sách, đảm bảo nguồn kinh phí bổ sung cho tủ sách phápluật theo quy định. Đối với các xã, phường, thị trấn, phải có kế hoạch chỉ đạoxây dựng tủ sách pháp luật đạt chỉ tiêu 100% trong năm 2007.

Đối với câu lạc bộ pháp luật, cần tiếp tục quantâm và nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tối đa tác dụng của mô hình.Riêng Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm, phấn đấu trong năm 2007 vànhững năm tiếp theo phải nhân rộng mô hình, phát triển nhiều Câu lạc bộ Tuổi trẻphòng, chống tội phạm trên toàn thành phố.

Tiếp tục lồng ghép và đẩy mạnh tuyên truyền, phổbiến pháp luật thông qua các hoạt động khác như hoạt động tư vấn pháp luật, trợgiúp pháp lý, thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động văn hóa,văn nghệ... Đặc biệt, tăng cường lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luậtthông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở.

5. Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp tham mưu choỦy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch định kỳ tổ chức tập huấn kiến thứcpháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viênpháp luật; cán bộ pháp chế ngành, doanh nghiệp, cung cấp những tài liệu cầnthiết có liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luậttừng bước tự nâng cao trình độ, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Bêncạnh đó, nâng cao năng lực phổ biến pháp luật cho cán bộ pháp chế ngành, doanhnghiệp. Đội ngũ này đảm bảo tham dự đầy đủ các buổi triển khai văn bản phápluật mới ban hành, các đợt tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật.

Đối với cơquan, đơn vị có cán bộ là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộpháp chế sở, ban ngành, doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tạo mọiđiều kiện thuận lợi cho đội ngũ này hoàn thành nhiệm vụ được giao và chủ độnghơn nữa trong việc tham mưu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

6.Sở Tư pháp chuẩn bị tổng kết 5 năm thựchiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chínhphủ về phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm2007, đồng thời hướng dẫn các ngành, đơn vị báo cáo tổng kết.

Đối với việc thực hiện các Đề án thuộc Quyếtđịnh số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ phê duyệtchương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thứcchấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từnăm 2005 đến năm 2010, giao Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Mặt trậnTổ quốc Việt Nam thành phố; Thanh tra thành phố và Sở Văn hóa - Thông tin thựchiện tốt các kế hoạch chi tiết của các Đề án thuộc Chương trình 212 của Chínhphủ.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệmchính trong việc phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng nhằm đẩy mạnhcông tác giáo dục pháp luật trong trường học. Hàng năm, tổ chức các chươngtrình sinh hoạt hè lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho họcsinh, sinh viên các cấp, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong dịp hè. Tiếnhành rà soát nội dung giáo trình giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các cấp trườnghọc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

8. Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì phốihợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ và cáccơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố xây dựng các chươngtrình phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng cóhiệu quả các phương tiện truyền thông hiện có ở địa phương phục vụ công tác phổbiến, giáo dục pháp luật, góp phần đẩy nhanh sự chuyển biến trong nhận thức củangười dân về tinh thần "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

9. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việccân đối ngân sách, dành khoản kinh phí thích hợp để các đơn vị, địa phương trongthành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật hàng năm, lập dự trù kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dânxem xét trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Chỉ thị này có hiệulực sau mười ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký; đồngthời, thay thế Chỉ thị số 11/2001/CT-UB ngày 28 tháng 3 năm 2001 của Ủy bannhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) về tăng cường công táctuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàntỉnh Cần Thơ.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ sáu tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dânthành phố cùng các báo cáo sơ, tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túcthực hiện nội dung Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Thanh Tòng