UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGQUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thực hiện Luật Đất đainăm 2003, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Tỉnh bước đầu đạtđược những kết quả tích cực, việc phân bố và sử dụng đất ngày càng hợp lý, cóhiệu quả. Cơ bản chấm dứt tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sửdụng đất ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hầu hết các huyện, thị xã,thành phố đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 vàkế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010).

Tuy nhiên, việc lập,thẩm định, xét duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyhoạch có sử dụng đất nhìn chung đạt hiệu quả chưa cao, nhiều trường hợp khôngsát thực tế, tính khả thi thấp, dẫn đến tình trạng quy hoạch "treo",dự án "treo", nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóngmặt bằng đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến ổn định sảnxuất, đời sống của nhân dân, làm chậm tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư vàgây lãng phí đất đai.

Để công tác quản lý sửdụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư có hiệu quả, khắc phục những tồn tạinêu trên, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tài nguyên vàMôi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh có liên quan, Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu, rà soát, đề xuất trình Uỷban nhân dân Tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những qui địnhvề đất đai không phù hợp, đặc biệt chú trọng các quy định về cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuêđất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong khuvực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc phải thu hồi để thực hiện dự ánđầu tư theo quy hoạch.

- Thường xuyên kiểmtra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, giao đất,cho thuê đất; việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtđể ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác quản lý nhà nước vềđất đai.

2. Sở Kế hoạch và Đầutư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giaothông Vận tải, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cácsở, ngành Tỉnh có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố ràsoát các qui định về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụngđất, quy hoạch xây dựng để thống nhất đề xuất việc sửa đổi, bổ sung theo hướnglàm rõ phạm vi của từng loại quy hoạch và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch,khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất và thiếu đồng bộ giữa các loại quyhoạch.

- Rà soát các quyhoạch, dự án có sử dụng đất, nhất là quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinhtế, khu đô thị mới, hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng về văn hóa,xã hội có quy mô lớn, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định điều chỉnhcho phù hợp.

4. Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã và thành phố theo thẩm quyền có trách nhiệm:

a) Rà soát, sửa đổi,bổ sung và hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai, về giáđất, về vận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làmvà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế củađịa phương;

b) Chỉ đạo việc lập,điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụngđất 5 năm (2006-2010) của cấp huyện, cấp xã, bảo đảm hoàn thành trong quý IInăm 2007. Khuyến khích sử dụng các đơn vị tư vấn có trình độ chuyên môn, nghiệpvụ cao để nâng cao chất lượng, tính khả thi của phương án quy hoạch;

c) Xử lý các quy hoạchcó sử dụng đất theo qui định tại khoản 3 Điều 29 và các dự án có sử dụng đấttheo quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003. Cần đánh giá từng quyhoạch đang bị coi là "treo" và xử lý theo các hướng sau:

- Những quy hoạch cótính khả thi thực hiện sớm thì tập trung nguồn lực để thực hiện ngay;

- Những quy hoạch xétcần nhưng trước mắt chưa có khả năng thực hiện được thì điều chỉnh mốc thờigian thực hiện quy hoạch;

-Những quy hoạch với quy mô lớn làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đấtnhưng tính khả thi không cao thì phải điều chỉnh quy mô diện tích cho phù hợpvới thực tế, không làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất;

- Những quy hoạchkhông hợp lý, không có tính khả thi thì phải quyết định hủy bỏ ngay;

- Công bố công khaitrên các phương tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch.

Việc xử lý theo cáchướng nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2007. Sau thời hạn đó,nếu địa phương nào còn tình trạng quy hoạch "treo" thì Chủ tịch Uỷban nhân dân huyện, thị xã và thành phố của địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

d) Bãi bỏ và chấm dứtngay việc tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật về đất đai làm hạn chếquyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch mà chưa có quyết định phêduyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi công bố kế hoạch thu hồi đất cócông trình, nhà ở để thực hiện quy hoạch phải đồng thời công bố kế hoạch táiđịnh cư gắn với giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người có đất bị thuhồi;

đ) Thực hiện đúngchính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất, bảo đảm ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi. Phát huy vàitrò của Tổ chức Phát triển Quỹ nhà đất trong việc chủ động giải phóng mặt bằngsau khi quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, tạo sẵn quỹđất cho nhà đầu tư. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ách tắc, kéo dài việc giảiphóng mặt bằng;

e) Chấn chỉnh công tácgiao đất, cho thuê đất, đặc biệt phải xem xét kỹ nhu cầu sử dụng đất, hiệu quảvà tính khả thi của dự án, khả năng thực sự của nhà đầu tư trước khi quyết địnhgiao đất, cho thuê đất.

g) Rà soát, xử lý cácdự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai năm2003. Đôn đốc việc sử dụng đất của các chủ đầu tư. Kiên quyết thu hồi đất cácdự án mà chủ đầu tư không có khả năng thực hiện để giao hoặc cho thuê đối vớitổ chức, cá nhân có năng lực và có nhu cầu về đất đai để thực hiện dự án đầu tư;

5. Đề nghị Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các Thành viên mặt trận và các tổ chức Hội phối hợpvới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nướcvề đất đai trên địa bàn Tỉnh.

Chỉ thị này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngànhTỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện nghiêmChỉ thị này.

Sở Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện, định kỳhàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân Tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHTrương Ngọc Hân