ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢNLÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Luật Đất đai có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm2004, sau đó có các Nghị định của Chính phủ ban hành về việc thi hành Luật Đấtđai và các văn bản của các bộ, ngành Trung ương ban hành hướng dẫn thi hành cácquy định của pháp luật đất đai. Để triển khai thực thi cụ thể các quy định củapháp luật đất đai cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, các sở, ban,ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã tích cực thammưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện cácquy định của pháp luật đất đai và các quy định có liên quan đến đất đai.

Ngày 06 tháng 4 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ banhành Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quyhoạch và dự án đầu tư. Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và các dự án đầutư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - VũngTàu yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các vănbản quy định của tỉnh về triển khai thực hiện các quy định pháp luật đất đai

Chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tăng cườngcông tác quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và các dự án đầu tư tại tỉnh BàRịa - Vũng Tàu, nay Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh phải khẩn trương rà soát cácvăn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai, về giá đất, về thực hiệnchính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm khi Nhà nướcthu hồi đất. Sau khi rà soát xong, nếu văn bản nào không còn phù hợp với quyđịnh pháp luật hiện hành thì tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh huỷ bỏ, đồngthời phải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cácvăn bản đã ban hành để phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành và phù hợp vớitình hình thực tế tại tỉnh. Ngoài ra, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã phải xem xét, nếu công việc nào xét thấy phải có cácvăn bản quy định, hướng dẫn cụ thể thực hiện các quy định của pháp luật đất đaivà các pháp luật khác có liên quan đến đất đai thì tham mưu kịp thời văn bảncho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ chocác sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiệnnhư sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có liên quan tiến hànhrà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản về quản lý đất đai.

- Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ban, ngành, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có liên quan tiến hành rà soát, đề xuấtsửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản về giá đất, về thực hiện chính sáchbồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùngcác sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiến hành ràsoát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản về giải quyết việc làmcho người bị mất đất khi Nhà nước thu hồi đất.

- Các sở, ban, ngành còn lại và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh phải tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổsung và hoàn thiện các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mà do cơ quanmình tham mưu có liên quan đến quản lý đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ,tái định cư và giải quyết việc làm cho người bị mất đất khi Nhà nước thu hồiđất.

2. Về công tác lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010

Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất là công việc phải làm theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. Đến nay,điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2010 đã hoàn thành, quy hoạchsử dụng đất cấp huyện đến nay đã có 5 đơn vị cấp huyện hoàn thành, đó là: thànhphố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Xuyên Mộc và huyện ChâuĐức, quy hoạch sử dụng đất cấp xã đang cơ bản chuẩn bị hoàn thiện. Theo yêu cầucủa Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấpxã trong Quý II năm 2007. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền và Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ chỉ đạo, có biện pháp khẩn trương phải hoànthành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2010 trong tháng 6 năm2007.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo chỉ đạo,có biện pháp khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất có lồng ghép môi trườngđến năm 2010 của huyện trong tháng 6 năm 2007.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thị xã (trừ huyện Côn Đảo) phải chỉ đạo, có biện pháp khẩn trương phải hoàn thànhquy hoạch sử dụng đất cấp xã đến năm 2010 trong tháng 6 năm 2007.

Nếu quá thời gian ấn định trên mà cấp huyện nào khônghoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 cấp huyện, cấp xã thì Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh BàRịa - Vũng Tàu.

Khuyến khích sử dụng các đơn vị tư vấn có trình độchuyên môn, nghiệp vụ cao để nâng cao chất lượng, tính khả thi của phương án quyhoạch sử dụng đất.

3. Các quy hoạch có sử dụng đất đang bị coi là“treo”

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã trong tỉnh phải rà soát quy hoạch của ngành mình quản lý, từ đóđánh giá từng quy hoạch có sử dụng đất đang bị coi là “treo” và trình cấp có thẩmquyền phê duyệt quy hoạch đó xử lý theo các hướng sau:

- Những quy hoạch có thể thực hiện sớm thì đề nghịtập trung nguồn lực để thực hiện ngay, không để kéo dài;

- Những quy hoạch xét cần nhưng trước mắt chưa cókhả năng thực hiện được thì điều chỉnh mốc thời gian thực hiện quy hoạch;

- Những quy hoạch không hợp lý về quy mô diện tíchđất thì phải điều chỉnh quy mô;

- Những quy hoạch bất hợp lý, không có tính khả thithì phải quyết định hủy bỏ ngay;

- Công bố công khai trên các phương tiện thông tinđại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch.

Việc xử lý theo các hướng nêu trên phải hoàn thànhtrước ngày 30 tháng 6 năm 2007. Sau thời hạn đó, nếu trên địa bàn cấp huyện nàocòn tình trạng quy hoạch “treo” thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đó phảichịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và quy hoạch do đơn vị nào thammưu, quản lý còn để tình trạng “treo” thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Những quy hoạch có sử dụng đất mà kế hoạch sử dụngđất để thực hiện quy hoạch đó đã được công bố diện tích đất phải thu hồi đểthực hiện dự án, công trình hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 (ba)năm không được thực hiện theo kế hoạch thì quy hoạch đó coi là quy hoạch“treo”.

4. Công bố kế hoạch thu hồi đất

Từ nay trở đi, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất khi công bố kế hoạch thu hồi đất, thôngbáo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án để thực hiện quyhoạch mà trên đất thu hồi đó có công trình, nhà ở thì phải công bố cả kế hoạchtái định cư, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người có đất hợp pháp bịthu hồi.

Bãi bỏ và chấm dứt ngay việc tuỳ tiện đặt ra cácquy định trái pháp luật làm hạn chế các quyền của người sử dụng đất trong vùng quyhoạch có sử dụng đất.

5. Xử lý các dự án sử dụng đất thuộc khoản 12 Điều38 Luật Đất đai

Khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai có quy định Nhà nướcthu hồi đất trong trường hợp: “ Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiệndự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiếnđộ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầutư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước cóthẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép”.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉđạo phải rà soát các dự án sử dụng đất thuộc khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai trênđịa bàn quản lý hành chính của huyện, thành phố, thị xã. Sau đó, đề nghị lên Ủyban nhân dân tỉnh xử lý từng trường hợp cụ thể đối với các dự án sử dụng đất docác tổ chức làm chủ đầu tư, đồng thời chủ động xử lý các trường hợp dự án có sửdụng đất do cá nhân làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành có liên quan rà soát các dự ánsử dụng đất thuộc khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai, sau đó kiến nghị xử lý cáctrường hợp cụ thể theo quy định pháp luật.

Kiên quyết thu hồi đất các dự án mà chủ đầu tư khôngcó khả năng thực hiện dự án, để lấy đất đó giao hoặc cho thuê đối với các tổchức, cá nhân có năng lực và có nhu cầu sử dụng đất thực sự để thực hiện dự ánđầu tư.

6. Phát huy vai trò Trung tâm Phát triển quỹ đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyênvà Môi trường phải phát huy nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực, năngđộng, sáng tạo và chủ động trong việc tạo quỹ đất “ sạch” cho tỉnh theo quyđịnh pháp luật hiện hành. Khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phảithực hiện đúng chính sách Nhà nước ban hành khi thu hồi đất, phải đảm bảo ổnđịnh đời sống cho người có đất bị thu hồi, có biện pháp khắc phục ách tắc, kéodài việc giải phóng mặt bằng.

7. Việc giao đất, cho thuê đất

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác giao đất, chothuê đất phải xem xét kỹ về nhu cầu sử dụng đất, hiệu quả và tính khả thi củadự án, khả năng thực sự của nhà đầu tư trước khi quyết định giao đất, cho thuêđất. Để thực hiện về việc này, kể từ nay trở đi hồ sơ xin giao đất, cho thuêđất ngoài các giấy tờ theo quy định còn phải có đầy đủ các giấy tờ sau đây:

- Nhu cầu sử dụng đất: được thể hiện trong quyếtđịnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phêduyệt hoặc trong Dự án đầu tư, trong Giấy chứng nhận đầu tư được cơ quan Nhànước có thẩm quyền phê duyệt hoặc trong thoả thuận địa điểm của Ủy ban nhân dântỉnh có ghi diện tích đất và vị trí khu đất để thực hiện dự án .

Nếu không có một trong các loại giấy tờ trên thìSở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức lấy ý kiến của sở Xây dựng, Ủy ban nhândân cấp huyện nơi có đất và các sở, ban ngành có liên quan về thẩm định nhu cầusử dụng đất của dự án.

- Hiệu quả và tính khả thi của dự án: Sở Tài nguyênvà Môi trường chủ trì tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành có liên quan và Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về hiệu quả và tính khả thi của dự ántrước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất (trừ cácdự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, cấp Giấychứng nhận đầu tư).

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trướckhi quyết định giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân phải xem xétkỹ về nhu cầu sử dụng đất, hiệu quả, tính khả thi của dự án và khả năng đầu tưcủa hộ gia đình, cá nhân xin sử dụng đất.

Để các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả,tiết kiệm đất, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trươngxây dựng quy định khung suất đầu tư cho các loại hình dự án đầu tư, các ngànhnghề đầu tư vào từng địa bàn trong tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệttrong Quý II năm 2007.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và cácsở, ban, ngành trong tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này vàhàng tháng từ ngày 25 đến hết tháng đó phải có báo cáo tình hình và kết quảthực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh.

Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giúpỦy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày,kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT tỉnh uỷ ( thay báo cáo);
- TT HĐND ( thay báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh và các PCT UBND tỉnh;
- UBmặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ ( thay báo cáo)
- Bộ TN& MT ( thay báo cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các sở, ban, ngành và các Đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, TP, thị xã;
- Trung tâm công báo của tỉnh;
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh