ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTHỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀCẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH,CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Ngày 18 tháng 5 năm 2007, Chính phủ đã ban hànhNghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bảnchính, chứng thực chữ ký (sau đây viết là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP) Nghịđịnh số 79/2007/NĐ-CP đãthay thế các quyđịnh về chứng thực bản sao, chữ ký trong Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.Theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP một số công việc chứng nhận bản sao,chứng thực chữ ký trước đây thuộc thẩm quyền của Phòng Công chứng Nhà nước tỉnhvà Ủy ban nhân dân các huyện, thị, nay được chuyển giao lại cho Phòng Tư phápvà Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Vì vậy, trong thời gian đầu thựchiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP sẽ không tránh khỏi những khó khăn nhất định vềcơ sở vật chất và cán bộ, công chức thực hiện công tác chứng thực ở cấp huyện,cấp xã.

Để đảm bảo triển khai thực hiện tốt Nghị định số79/2007/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp :

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghịđịnh số 79/2007/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn chuyên sâu Nghị địnhsố 79/2007/NĐ-CP cho các đối tượng là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có thẩmquyền đăng ký cấp bản chính và cấp bản sao từ sổ gốc; Trưởng, Phó Trưởng PhòngTư pháp các huyện, thị; cán bộ chuyên môn giúp việc cho Trưởng, Phó TrưởngPhòng Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cán bộ tư pháp các xã, phường, thịtrấn;

b) Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụchứng thực cho các Phòng Tư pháp, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn; tổ chứckiểm tra, thanh tra hoạt động cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bảnchính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số79/2007/NĐ-CP ;

c) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Ủy bannhân dân cấp huyện, cấp xã trang bị phương tiện vật chất cần thiết phục vụ côngtác chứng thực ở địa phương; dự toán kinh phí và tổ chức in ấn sổ sách phục vụcông tác chứng thực để cấp phát ban đầu cho các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn;

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trong việc cấp bản sao và chứng thực theo thẩm quyền;

đ) Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành hữuquan, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biếnNghị định số 79/2007/NĐ-CP đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh;

e) Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện côngtác cấp bản sao, công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh,Bộ Tư Pháp theo định kỳ 6 tháng, năm.

2. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tư Pháp xây dựng kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức thực hiệncông tác chứng thực bản sao từ bản chính, cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữký ở cấp huyện, cấp xã;

b) Tham mưu giúp Ủyban nhân dân tỉnh xây dựngphương án bố trí thêm biên chế cán bộ, côngchức thực hiện công tác chứng thực cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đảmbảo về trình độ năng lực chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

c) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng đềán chuẩn hoá trình độ đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt.

3. Sở Tài chính:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việcđảm bảo kinh phí cho công tác tập huấn, triển khai thực hiện Nghị định số79/2007/NĐ-CP ; đảm bảo kinh phí in ấn sổ sách phục vụ cho công tác chứng thựcđể cấp phát ban đầu cho các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn;

b) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thuchi tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí trong hoạt động chứng thực trên địabàn tỉnh;

c) Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn vả chỉ đạocác Phòng Tài chính – Kế hoạch đảm bảo kinh phí trang bị phương tiện vật chấtcần thiết phục vụ công tác chứng thực cho Phòng Tư pháp huyện, thị; Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất đảm bảo thựchiện tốt Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ; căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội củađịa phương đề xuất các giải pháp về biên chế, kinh phí phục vụ cho công tácchứng thực ở địa phương gửi về Sở Nội vụ, để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, chỉ đạo;

b) Xây dựng kế hoạch bố trí đội ngũ cán bộ tưpháp thực hiện công tác chứng thực theo hướng ổn định lâu dài. Hạn chế tối đaviệc thay đổi cán bộ, công chức làm công tác chứng thực ở cơ sở; trường hợp doyêu cầu cần thiết của công việc, buộc phải thay đổi người, thì phải có phươngán bố trí cán bộ thay thế đủ tiêu chuẩn theo quy định;

c) Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có kếhoạch hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnvề việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữký; tổ chức kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động chứngthực, cấp bản sao theo thẩm quyền;

d) Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứngthực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông quaSở Tư pháp) theo định kỳ 6 tháng, 1 năm; tổ chức quản lý tốt kinh phí chứngthực và cấp bản sao, thực hiện chế độ thu chi tài chính đảm bảo đúng quy địnhcủa pháp luật hiện hành; khi thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bảnsao từ bản chính, chứng thực chữ ký phải ghi vào sổ và lưu trữ hồsơđúng theo quy định; có biện pháp bảo đảm lưu trữ hồ sơ, giấy tờ chứng thực antoàn, phòng chống cháy nổ, ẩm ướt, mối mọt;

đ) Chỉ đạo niêm yết công khai thủ tục, trình tựchứng thực, cấp bản sao và các quy định về mức thu phí, lệ phí trong hoạt độngchứng thực, cấp bản sao trên địa bàn.

5. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Sắp xếp nhân sự, cơ sở vật chất đảm bảo thựchiện tốt Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ;

b) Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tư pháp - hộtịch cấp mình được đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, chuyênmôn nghiệp vụ;

c) Tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về cấpbản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký báo cáovề Phòng Tư pháp theo định kỳ 6 tháng, 1 năm;

d) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt độngchứng thực, cấp bản sao của cán bộ, công chức thuộc quyền;

đ) Niêm yết công khai thủ tục, trình tự chứngthực, cấp bản sao và các quy định về mức thu phí, lệ phí chứng thực, cấp bảnsao;

e) Tổ chức quản lý tốt kinh phí chứng thực vàcấp bản sao; thực hiện chế độ thu chi tài chính đảm bảo đúng quy định của phápluật hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Nghiêm cấm cán bộ, công chức sách nhiễu hoặcgây phiền hà nhân dân khi đến yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản saotừ bản chính, chứng thực chữ ký; không được để xảy ra tình trạng cán bộ, côngchức giải quyết việc cấp bản sao từ sổ gốc hoặc chứng thực trái với quy địnhcủa Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, nếu có sai phạm phảitổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm theo pháp luật.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quantrongphạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra vàthực hiện nghiêm Chỉ thị này.

c) Trong khi chưa cóquy định mới về chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí công chứng,chứng thực, các địa phương tiếp tục thực hiện theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT /BTC-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháphướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí lệ phí công chứng, chứng thựccho đến khi có hướng dẫn mới.

Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện, thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chứcthực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đônđốc, kiểm tra việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc yêu cầu báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đểđược hướng dẫn, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngàyký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng