ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 16/2007/CT-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆCÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI CÁC TRỤ SỞ LÀMVIỆC, CÁC TÒA NHÀ, CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm điệngiai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình số 11-Ctr/TU ngày 04/8/2006 của Thành ủyHà Nội về việc xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Hà Nội giai đoạn 2006 -2010, trong thời gian qua, Chính quyền Thành phố cùng các tầng lớp nhân dân Thủđô Hà Nội đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp tiết kiệm trong sửdụng điện nhằm giảm mức tiêu thụ điện. Các cấp, các ngành và người dân thủ đôHà Nội đã có nhận thức cơ bản về tiết kiệm điện, bước đầu đã có những hành độngcụ thể trong việc sử dụng điện tiết kiệm.

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả làsử dụng điện một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu hao tiêu thụ điện, giảm chi phíđiện năng cho các thiết bị sử dụng điện mà vẫn đảm bảo nhu cầu cần thiết chocác hoạt động của xã hội. Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, đápứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội, khai tháchợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, đồng thời bảo vệ môi trường, UBND Thànhphố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phốtăng cường các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làmviệc, các tòa nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối với cáctrụ sở làm việc và các tòa nhà

1.1. Thủ trưởng các đơn vị phải banhành nội quy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để cán bộ, nhân viên trong cơ quancó trách nhiệm thực hiện.

1.2. Khi sử dụng máy điều hòa làm mátchỉ để chế độ làm mát từ 250C trở lên; máy điều hòa nhiệt độ phảiđược tắt trước khi hết giờ làm việc 30 phút hoặc trong phòng không có người làmviệc. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệtcủa hệ thống làm mát để nâng cao hiệu suất làm mát và giảm mức tiêu thụ điệnnăng.

1.3. Đối với các cơ quan, công sở sửdụng vốn ngân sách khi thay thế hoặc lắp đặt mới phải sử dụng bóng đèn compacthoặc đèn huỳnh quang tiết kiệm điện. Đối với các đèn treo trên trần, trên tườngphải lắp máng, chao, chụp để tăng độ chiếu sáng.

1.4. Đối với các tòa nhà cần quan tâmđến mục tiêu sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả từ giai đoạn thiết kế, đầu tưxây dựng và khai thác sử dụng.

2. Đối với chiếu sáng đô thị

2.1. Thực hiện đóng, ngắt điện theochế độ mùa đông và mùa hè. Vận hành hệ thống chiếu sáng hợp lý, đảm bảo phát triểnkinh tế - xã hội và mỹ quan đô thị của Thủ đô Hà Nội.

2.2. Khi đầu tư xây dựng mới hoặc thaythế bóng đèn trong hệ thống chiếu sáng phải sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện,hiệu suất cao.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Sở Xây dựng có trách nhiệm thammưu cho UBND Thành phố ban hành quy định về thiết kế, xây dựng, quản lý nănglượng trong các tòa nhà trên địa bàn Thành phố.

3.2. Các Sở, Ngành, UBND quận, huyệnthuộc Thành phố khi thực hiện đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án xâydựng nhà ở và công trình công cộng (trụ sở làm việc của các cơ quan Thành phố;trường học bệnh viện, nhà hát, nhà văn hóa, chiếu sáng…) sử dụng vốn ngân sáchkhi xây dựng mới hoặc thay thế bóng đèn phải sử dụng các loại đèn compact hoặcđèn ống huỳnh quang tiết kiệm điện.

3.3. Các cơ quan truyền thông: Đài phátthanh và truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế - đô thị hàng tuần cóchuyên mục tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

3.4. Sở Công nghiệp Hà Nội: tổ chứckiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệmtrong sử dụng điện. Tổng hợp, tham mưu với UBND Thành phố thực hiện các biện pháptiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc cácSở, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhântrên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Bộ Công nghiệp (để b/c);
- Các đ/c PCT UBNDTP (để biết);
- Các Sở, ban ngành thuộc Thành phố;
- UBND các Quận, Huyện;
- Công ty Điện lực TP Hà Nội;
- Đài PT&TH Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế Đô thị;
- V1, V2, CN, KT;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình