ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2010/CT-UBND

Vinh, ngày 09 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong những năm qua, thực hiện các quyết định của Thủtướng Chính phủ tỉnh Nghệ An đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtại các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc giải quyết hồsơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua bộphận tiếp nhận và trả kết quả đã tạo điều kiện cho nhân dân, tổ chức và doanhnghiệp tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí. Hoạt động của các cơ quannhà nước đảm bảo được tính công khai, minh bạch và có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửaliên thông của một số ít Sở, ngành cấp tỉnh còn chậm. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả một số cơ quan nhà nước trên địa bàn của tỉnh hoạt động có chiều hướngkhông đúng thực chất, có nơi còn hình thức: Cơ sở vật chất thiếu thốn; thủ tụchành chính công khai không đầy đủ; bố trí cán bộ, công chức trực tại bộ phậnmột cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệpchưa thường xuyên; một số cơ quan, đơn vị đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giảiquyết thủ tục hành chính tại phòng chuyên môn; tổ chức, công dân khi giao dịchvới cơ quan nhà nước đã phải đi lại khá nhiều lần, đến nhiều đầu mối khá phiềnhà; việc xử lý công việc của các phòng, ban liên quan còn chậm trễ.

Để đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của nhân dân,tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời, thuận lợi, giảm phiền hà, Ủyban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đối với các Sở, ngành cấp tỉnh đượcgiao nhiệm vụ triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong năm2010

Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành chỉ đạothực hiện một số nội dung công việc sau:

a) Căn cứ quy định về thời hạn thực hiện cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 6888/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nướctỉnh Nghệ An năm 2010 để xây dựng hoặc chủ trì phối hợp với các cơ quan liênquan xây dựng Đề án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiệntheo đúng kế hoạch.

b) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, cơ sởvật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện tốtcơ chế một cửa, một cửa liên thông sau khi có quyết định phê duyệt đề án củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với các đơn vị đã thực hiệncơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dungsau:

-Bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức và giảiquyết công việc cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, phòng làm việcphải được cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới, bố trí nơi thuận lợi, đảm bảo đủdiện tích; đảm bảo các trang thiết bị cần thiết như: Máy vi tính, máy in, bàn ghếlàm việc của cán bộ, công chức, ghế ngồi chờ của tổ chức, công dân; tủ đựng tàiliệu, điện thoại, máy fax, máy photo copy, quạt mát hoặc máy điều hòa nhiệt độ,hệ thống bảng để niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy địnhtại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiện toàn lại nhân sự của bộ phận một cửa, một cửaliên thông, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ chuyên môn,có tác phong, đạo đức tốt làm việc tại bộ phận để thực hiện việc hướng dẫn,tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động của bộphận một cửa, một cửa liên thông, về quản lý cán bộ, công chức; các quy định vềtrình tự tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ, trả kết quả và trách nhiệmcủa các cá nhân, bộ phận, các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tụchành chính.

- Bổ sung các lĩnh vực công việc thực hiện tại bộphận tiếp nhận và trả kết quả. Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộccác lĩnh vực giải quyết công việc thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạibộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết thựchiện đồng thời theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước; của cán bộ,công chức nhà nước.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận và giảiquyết ngay, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết quả cho nhân dân,tổ chức, doanh nghiệp đối với các loại công việc giải quyết trong ngày làm việc.Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chủ trì, phối hợpvới bộ phận chức năng có liên quan giải quyết hồ sơ, sau đó trình lãnh đạo cóthẩm quyền ký, trả kết quả cho nhân dân, doanh nghiệp đối với các loại côngviệc có thời gian giải quyết trên 01 ngày. Thực hiện đúng các quy định về thuphí, lệ phí (nếu có). Mở sổ theo dõi, cập nhật đầy đủ, cụ thể việc tiếp nhận,luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp giữa cácphòng, ban, bộ phận và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, luân chuyển,xử lý hồ sơ và trả kết quả cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quyđịnh về nội dung và thời hạn giải quyết công việc.

- Các cá nhân, bộ phận liên quan thường xuyên làm tốtcông tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của bộ phận; của cán bộ, côngchức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kiên quyết xử lýnhững cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủtục hành chính; xử lý công việc chậm trễ trong giải quyết công việc của nhândân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp cho cán bộ, côngchức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định hiện hànhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cán bộ, công chức, viên chức:

- Tuyệt đối chấp hành sự phân công của cơ quan, đơnvị khi được bố trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về việc tiếpnhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức, doanhnghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và đạo đức khithi hành công vụ. Khi làm việc cán bộ, công chức, viên chức nhận và trả hồ sơ phải đeo thẻcông chức; có thái độ niềm nở, tận tình giải thích, hướng dẫn khi công dân, tổchức, doanh nghiệp có yêu cầu.

3. Giám đốc Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểmtra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này của các ngành, địa phương và cácđơn vị trên địa bàn tỉnh; tổng hợp các báo cáo định kỳ của các ngành, địaphương, đơn vị để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngànhcấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thịnày. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (Qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/10/2010.Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin rộng rãi trên báo vàtrên sóng Phát thanh Truyền hình để nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp biết,thực hiện và giám sát việc thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi