BỘ Y TẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 16-BYT/TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Công tác giám định y khoa là côngtác phục vụ cho việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cánbộ, công nhân, thương bệnh binh khi bị ốm đau, mất sức lao động, bị thương, bịtai nạn lao động. Trong những năm gần đây công tác giám định y khoa đã được cáccấp, các ngành ở Trung ương và địa phương quan tâm chú ý, tạo điều kiện cho cácHội đồng giám định y khoa hoạt động được tốt.

Ở các tỉnh phía Nam, Hội đồng giám định y khoa hầu hết đã được nhanh chóngthành lập và bước đầu hoạt động đi vào nề nếp. Việc giám định khả năng laođộng, khám xếp hạng thương tật cho cán bộ, công nhân, thương bệnh binh và nhữngđối tượng hướng các chính sách như thương binh ở các địa phương đã được giảiquyết nhanh chóng, kịp thời, bước đầu tham gia vào việc sắp xếp bố trí lựclượng sản xuất ở các xí nghiệp, công trường và các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh những ưu điểm trên, côngtác giám định y khoa vẫn còn một số tồn tại.

- Hội đồng giám định y khoa ở mộtsố địa phương vẫn chưa được tổ chức kiện toàn một cách đầy dủ theo tinh thầnthông tư số 377-TT/LB ngày 21/3/1977 của liên Bộ Y tế – Thương binh và xã hội.

- Biên chế chuyên trách của các Hộiđồng giám định y khoa chưa được bổ sung tăng cường theo quy định chung. Phònggiám định y khoa ở tỉnh, thành phố và tổ giám định y khoa ở huyện thì hầu hếtchưa được thành lập.

- Một số Hội đồng giám định y khoakhám xét còn sơ sài, thiếu khách quan, còn có hiện tượng khoán trắng việc khámxét cho đồng chí thường trực của Hội đồng giám định y khoa. Do vậy đã gây nêncho cán bộ, công nhân, thương bệnh binh thắc mắc, khiếu nại, thiếu tin tưởng ởHội đồng.

Để đẩy mạnh công tác này hơn nữa,và để phục vụ tốt việc thực hiện các chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nướcđối với cán bộ, công nhân, thương bệnh binh khi ốm đau, mất sức lao động, bịthuơng, bị tai nạn lao động… Bộ đề nghị các Sở, Ty y tế, Hội đồng giám định ykhoa các ngành, các cấp làm một số việc sau đây:

I.KIỆN TOÀN CỦNG CỐ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA

1. Ở những nơi Hội đồng giám định ykhoa chưa được tổ chức kiện toàn theo tinh thần thông tư số 377-TT/LB ngày21/3/1977 của liên Bộ Y tế – Thương binh và xã hội, cần được tổ chức kiện toànHội đồng giám định y khoa ngay theo đúng tinh thần thông tư trên.

2. Cho thành lập phòng giám định ykhoa tỉnh, thành phố để làm thường trực cho Hội đồng giám định y khoa và quảnlý các mặt công tác giám định y khoa của địa phương.

3. Ở những địa phương có đủ điềukiện thành lập tổ chức giám định y khoa huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,khu phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương cho thành lập tổ giám định y khoalàm nhiệm vụ giám định cho cán bộ, công nhân, thương bệnh binh thuộc huyện, thịmình.

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁMGIÁM ĐỊNH Y KHOA

1. Chọn các bác sĩ, y sĩ phụ tráchcác chuyên khoa của tỉnh có đạo đức tốt, có khả năng chuyên môn kỹ thuật làmgiám định viên chuyên khoa cho Hội đồng để mỗi khi Hội đồng cần tham khảo ýkiến chuyên khoa được trả lời nhanh chóng kịp thời phục vụ tốt cho công việckhám xét của Hội đồng.

2. Việc khám, lập hồ sơ cho các đốitượng cần ra Hội đồng giám định y khoa phải được tiến hành khám xét cẩn thận,tỷ mỷ, toàn diện, cần kết hợp chặt chẽ với cơ quan thương binh xã hội của địaphương có tham khảo ý kiến y tế cơ quan và cơ quan quản lý đương sự để khi đưara Hội đồng đánh giá được toàn diện, khách quan.

3. Các buổi họp của Hội đồng giámđịnh y khoa để giám định cho các đối tượng phải được tiến hành tập thể dân chủ.Mỗi buổi họp phải có hai phần ba (2/3) ủy viên chính thức của Hội đồng, ít nhấtphải có 2 ủy viên chuyên môn, Chủ tịch và các phó chủ tịch Hội đồng giám định ykhoa cần được sắp xếp thời gian luân phiên điều khiển các buổi họp Hội đồng,tránh hiện tượng chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng chỉ ký biên bản giám định màkhông dự họp với Hội đồng, giám định vắng mặt đương sự hay giám định trên cơ sởbệnh lịch.

4. Để tạo điều kiện cho Hội đồnggiám định y khoa hoạt động có chất lượng, các Sở, Ty y tế cần dành nơi làm trụsở thường trực. Trang bị y dụng cụ cần thiết và các dụng cụ thông thường khácphục vụ cho nhu cầu công tác chuyên môn. Hàng năm, lập dự trù và sử dụng thíchđáng kinh phí giám định y khoa theo tinh thần thông tư số 09-TT/LB ngày13/4/1977 của liên Bộ Y tế – Tài chính đã ban hành.

Trên đây là một số điểm Bộ nêu lênđể các Sở, Ty y tế, Hội đồng giám định y khoa các ngành, các cấp vận dụng vàotình hình thực tế hoàn cảnh địa phương mình, nhằm mục đích củng cố kiện toànHội đồng giám định y khoa và nâng cao chất lượng công tác này hơn nữa. Trongquá trình thực hiện, có khó khăn gì, đề nghị báo cáo về Bộ để giải quyết kịpthời.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Bác sĩ Vũ Văn Cẩn