ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-CT .UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 quy địnhvề tổ chức và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Qua thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêmtrong thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Cònnhiều giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học dạy thêm trái quy định; cán bộ quảnlý các cơ sở giáo dục còn có biểu hiện nể nang, buông lỏng quản lý để giáo viêndạy thêm không phép ngoài nhà trường; chính quyền địa phương các cấp, nhất làcấp xã, phường chưa thực sự quan tâm kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêmtrên địa bàn quản lý. Những hạn chế, khuyết điểm này đã gây bức xúc cho cha mẹhọc sinh và nhân dân, gây áp lực nặng nề đối với học sinh, nhất là học sinhtiểu học.

Để tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm,học thêm theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh, Chủtịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành và đoàn thểliên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm một số nhiệmvụ sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu, xây dựng và sớm ban hành văn bản quy địnhthống nhất trong toàn ngành về các mức xử lý hành chính, xử lý kỷ luật đối vớicơ sở giáo dục, hiệu trưởng và giáo viên vi phạm các quy định về dạy thêm, họcthêm, nhất là việc dạy thêm không phép ngoài nhà trường;

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng liên quankiện toàn, nâng cao hiệu quả của Đoàn kiểm tra liên ngành về dạy thêm, học thêm;bố trí kinh phí cho hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành; lập kế hoạch vàtiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động dạy thêm, học thêm; xử phạthành chính theo Nghị định 138/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về Xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với các cá nhân, tổ chức dạy thêmtrái quy định trên địa bàn toàn tỉnh;

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra hoạt động dạy thêm,học thêm trong trường học thông qua các cuộc thanh tra chuyên ngành, thanh trahành chính; tiến hành kiểm tra các điều kiện dạy và học tại các trung tâm dạythêm đã được cấp phép; thực hiện việc gia hạn giấy phép đúng quy định;

- Hàng năm, báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm; đềxuất với UBND tỉnh các giải pháp để tổ chức và quản lý hoạt động dạy thêm, họcthêm có hiệu quả.

2. Cục Thuế tỉnh: Chỉđạo các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc hướng dẫn, kiểmtra và thu thuế dạy thêm trong và ngoài trường học theo đúng quy định; Cử cánbộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về dạy thêm, học thêm.

3. Công an tỉnh: Cử cánbộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về dạy thêm, học thêm.

4. Sở Y tế: Cử cán bộtham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về dạy thêm, học thêm; tập trung kiểm tra cácđiều kiện về y tế tại các trung tâm dạy thêm ngoài trường học.

5. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành đoàn yêu cầu các Nhà Thiếu nhi khôngđược cho thuê cơ sở để dạy thêm không phép.

6. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạtđộng dạy thêm, học thêm ngoài trường học trên địa bàn;

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêmtúc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đối với hoạtđộng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường kiểm tra, xử phạthành chính theo Nghị định 138/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về Xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân, tổ chức dạy thêm ngoàinhà trường trái quy định trên địa bàn quản lý. Đồng thời các xã, phường thôngbáo kết quả kiểm tra dạy thêm, học thêm về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối vớigiáo viên tiểu học, trung học cơ sở) và Trường trung học phổ thông (đối vớigiáo viên trung học phổ thông) để phối hợp xử lý những cá nhân vi phạm;

- Có hình thức xử lý đối với các xã, phường buông lỏngquản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn;

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thểliên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chứcthực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: GD&ĐT, Y tế, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Tỉnh đoàn TNCSHCM;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, HPN, QP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc