UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 16 CT/NN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1994

CHỈ THỊ

Về việc xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp lệnh đê điều

______________

Trong các ngày 4 và 6/5/94, ông Chủ tịch và ông Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đi kiểm tra thực địa các tuyến đê trọng điểm của thành phố.

Nhìn chung Sở Thủy Lợi và các UBND huyện, thị xã đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố và bảo vệ đê điều, hàng năm thành phố đã dành những khoản tiền lớn cho công tác bảo vệ đê , phòng chống bão lụt, các công trình đã phát huy tác dụng tốt. Tuy nhiên tại tuyến đê biển đường 14 nhiều hộ tư nhân đã quai đê, đắp đập nuôi thả tôm cá ngay trong hành lang bảo vệ đê chặt phá cây chắn sóng và làm chết hàng loạt cây chắn sóng do Nhà nước trồng trong nhiều năm nay. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh đê điều. Năm 1993 thành phố đã thông báo giao cho các ông Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và giám đốc sở Thủy Lợi phá bờ đầm nhưng huyện Kiến Thụy và sở Thủy Lợi chấp hành không nghiêm chỉnh đã để các hộ này không những không thực hiện mà còn củng cố thêm bờ đê quai, thậm chí mở rộng đầm làm chết thêm rừng cây chắn sóng; một số hộ khác cũng đang ra đắp đê tiếp.

Tại thị xã Đồ Sơn, Xí nghiệp quản lý và xây dựng bến cá làm nhà trái phép trên đê, thành phố đã ra lệnh tháo rỡ những vẫn cố tình không thực hiện và đến nay cũng chưa tháo rỡ triệt để. Tại tuyến đê huyện Tiên Lãng cũng xảy ra các trường hợp tương tự. Một số cấp chính quyền huyện thị và cơ sở chưa thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành pháp lệnh đê điều và hậu quả khi tình huống xấu xảy ra, buông lỏng quản lý Nhà nước tạo sơ hở cho một số người lợi dụng.

Để chấp hành nghiêm pháp lệnh đê điều trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho các ông chủ tịch UBND huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra toàn bộ các tuyến đê, kè trong địa bàn, xử lý nghiêm và kịp thời các vụ vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo ngay với UBND thành phố các trường hợp vi phạm nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền của cấp mình để UBND thành phố giải quyết; phá bỏ ngay bờ đầm đắp đê nuôi thả tôm, cá trong hành lang bảo vệ đê, điều, bảo vệ các rừng cây chắn sóng.

2. Ông Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn tổ chức tháo rỡ triệt để ngôi nhà của Xí nghiệp xây dựng và quản lý bến cá Đồ Sơn, các đầm nuôi thả tôm, cá trên tuyến đê biển đường 14; cần thiết ra lệnh cưỡng chế và huy động lực lượng của huyện, xã thực hiện trong thời hạn 30 ngày phải hoàn thành xong công việc đã nêu trên.

3. Ông Giám đốc sở Thủy Lợi chịu trách nhiệm huy động cán bộ của ngành xuống trực tiếp giúp các huyện, thị xã thực hiện chỉ thị này và giám sát việc thực hiện của từng huyện, thị xã và từng cơ sở báo cáo kịp thời với UBND thành phố.

- Giao ông Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an các huyện, thị xã giúp chính quyền các cấp thực hiện nghiêm chỉnh chị thị này.

4. Giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố tiến hành thu thập tài liệu và chứng cứ về hai vụ vi phạm pháp lệnh đê điều nêu trên. Sau thời gian đã ghi ở điều 2 chỉ thị này mà các đương sự liên quan không thực hiện sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự, khởi tố vụ án theo quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Sở Thủy Lợi tổ chức thực hiện và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và cơ sở cắm mốc giới hành lang bảo vệ đê điều theo chỉ đạo của Bộ Thủy Lợi trước mắt làm ngay ở các tuyến đê biển trọng điểm của thành phố.

Nhận chỉ thị này yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về UBND thành phố./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An