THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/CT-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬDỤNG TÀI NGUYÊN, VỐN, TÀI SẢN VÀ LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, các ngành, các cấp đãquan tâm thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã đạt được những kếtquả nhất định.

Các doanh nghiệp nhà nước hiện đangquản lý, khai thác và sử dụng nhiều tài nguyên, vốn, tài sản thuộc sở hữu Nhànước. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp, việc quản lý, khai thác và sử dụngtài nguyên còn lãng phí, chưa tiết kiệm nhất là tài nguyên đất đai, khoáng sản;tình trạng nợ nần với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng cao; đầu tư rangoài ngành còn lớn nhưng tình hình thoái vốn đầu tư ngoài ngành đang gặp rấtnhiều khó khăn; việc tuyển chọn, sử dụng lao động, bố trí cán bộ quản lý cònbất cập; trả lương, thưởng chưa gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, nhằm tăng cườngthực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thácvà sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại doanh nghiệp nhà nước, Thủtướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trựcthuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch côngty, Tổng Giám đốc, Giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhànước, người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao tập trung triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Tăng cường thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên tại doanh nghiệpnhà nước:

a) Rà soát tình hình sử dụng đất đai,tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước để xác định và kịp thờixử lý những bộ phận, đơn vị đang sử dụng lãng phí, không tiết kiệm.

b) Cương quyết xử lý, thu hồi cácdiện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định pháp luật; sử dụng đất sai quy hoạch, lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa vàđất lấn chiếm trái quy định.

c) Rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sởnhà đất còn dôi dư, sử dụng không đúng mục đích theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tưng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg .

d) Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phépvà quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; đình chỉ hoạtđộng và thu hồi Giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản của các doanh nghiệpgây lãng phí hoặc không bảo đảm đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quyđịnh của pháp luật.

2. Tăng cường thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệpnhà nước:

a) Rà soát các quyết định đầu tư, gópvốn mở rộng kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của doanhnghiệp; không đầu tư dàn trải gây lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nước; kiênquyết cắt giảm, loại bỏ các dự án kém hiệu quả, không cần thiết.

b) Nghiên cứu các giải pháp và lộtrình để khẩn trương thoái vốn đã đầu tư vào các ngành nghề không thuộc ngànhnghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

c) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư của các chủ đầu tư và công tác giảingân vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.Thực hiện nghiêm túc công tác công khai việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhànước như: Công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành; công khaiviệc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; công khaiviệc mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công; công khai quy hoạch, kế hoạch, danhmục các dự án đầu tư, ngun vốn đutư.

d) Rà soát, bổ sung các định mức kinhtế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức khai thác và sử dụngmáy móc, thiết bị; đơn giá tiền lương và các chi phí khác trên cơ sở đảm bảohiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chưaxây dựng quy chế, tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực nàythì phải khẩn trương xây dựng để thực hiện.

3. Tăng cường thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp nhà nước:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế,tiêu chuẩn về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp. Đối vớidoanh nghiệp chưa ban hành quy chế, tiêu chuẩn trong lĩnh vực này phải khẩntrương xây dựng để thực hiện.

b) Rà soát, bổ sung định mức laođộng, xác định các vị trí, chức danh công việc trong doanh nghiệp làm cơ sở đểtuyển dụng, sử dụng lao động có hiệu quả. Đối với doanh nghiệp chưa có định mứclao động, chưa xác định các vị trí, chức danh công việc thì phải khẩn trươngxây dựng để thực hiện.

c) Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu cán bộquản lý, chủ chốt trong doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm gọn nhẹ, có hiệu lực,hiệu quả và đúng số lượng theo quy định.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cácchức danh lãnh đạo, quản lý hoặc cử người đại diện chủ sởhữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện,quy trình, thủ tục và các yêu cầu khác được quy định tại Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luậtcán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủsở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

đ) Đảm bảo công khai, dân chủ theođúng quy định của Nhà nước về tuyển dụng lao động, bnhiệmcán bộ; chỉ tuyển dụng thêm lao động, bổ nhiệm cán bộ khi thực sự có nhu cầu.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát; kiên quyết xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc chấm dứthợp đồng lao động đối với những cán bộ, lao động có hành vi không tiết kiệm, gâylãng phí; kiên quyết xử lý các trường hp trả lương, thưởng không đúng đối tượng, không gắn với năng suất lao động vàkết quả sản xuất kinh doanh.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các tập đoàn kinh tế, tổng côngty, doanh nghiệp nhà nước:

- Xây dựng Chương trình hành độngtăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong doanhnghiệp. Chương trình hành động phải nêu rõ mục tiêu, chỉtiêu, nhiệm vụ, giải pháp, mức độ khen thưởng và trách nhiệm rõ ràng đi với từng cá nhân trong từng lĩnh vực;

- Định kỳ hàng quý báo cáo tình hìnhtriển khai thực hiện gửi chủ sở hữu và Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng cuốiquý.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quantrực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị, tổchức, cá nhân thuộc phạm vi, địa bàn quản lý triển khaithực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này;

- Định kỳ hàng quý báo cáo tình hìnhtriển khai thực hiện, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng cuối quý.

c) Bộ Tài chính tổng hp, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị của các Bộ, cơquan, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước;định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp NN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng