ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 16/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THÔNG TƯ 08 LIÊN BỘ LAO ĐỘNG -Y TẾ – NỘIVỤ VÀ TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Sau một năm chỉ đạo,triển khai thực hiện Thôngtư 08/TT-LB Liên Bộ Lao động – Y tế – Nội vụ và Tổng Công đoàn ViệtNam về việc kiểm tra bảo hộ lao động và chấm điểm thi đua tại xínghiệp, hợp tác xã, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận thấy việc triểnkhai Thông tư 08 bước đầu đạt kết quả tốt ở một số xí nghiệp. Trongcác mặt công tác bảo hộ lao động, mối quan hệ giữa tổ chức chínhquyền và công đoàn có được tăng cường, giữa cán bộ quản lý và côngnhân gắn bó mật thiết hơn, kỷ luật an toàn vệ sinh trong công nhân tiếnbộ rõ rệt. Phong trào bảo hộ lao động của thành phố đang được dấylên và có nhiều triển vọng tốt. Tuy nhiên vẫn còn một phần khá lớncác xí nghiệp chậm hoặc chưa tổ chức triển khai Thông tư 08. Một trongnhững nguyên nhân chủ yếu của sự chậm trễ là do các cơ quan quản lýcấp trên trực tiếp của xí nghiệp chưa nhận thức đúng ý nghĩa vàtầm quan trọng của Thông tư.

Để việc triển khaiThông tư 08 trên địa bàn thành phố đạt kết quả như yêu cầu của LiênBộ và Tổng Công đoàn Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Các sở, ngànhthành phố, các công tư, liên hiệp xí nghiệp Trung ương trên địa bànthành phố, các quận, huyện tổ chức thành lập ngay Ban chỉ đạo đểthực hiện Thông tư 08 của cấp mình, xây dựng kế hoạch triển khai vàgiao nhiệm vụ cho các cơ sở tổ chức thực hiện, đảm bảo 100% xínghiệp có tự kiểm tra chấm điểm bảo hộ lao động. Sở, ngành, công ty,liên hiệp xí nghiệp, quận, huyện tổ chức kiểm tra chấm điểm bảo hộlao động các đơn vị trực thuộc hàng năm tối thiểu phải đạt 50% sốđơn vị.

2. Tiến hành huấnluyện, bồi dưỡng công tác bảo hộ lao động cho các giám đốc xínghiệp định kỳ 2 năm 1 lần. Trước mắt nơi nào chưa tổ chức nghiên cứuhọc tập quán triệt Thông tư 08 thì phải tổ chức triển khai học tập,không bỏ sót.

3. Giao nhiệm vụ choSở Lao động, Sở Y tế, Công an thành phố, Chi cục Thống kê phối hợpvới Liên hiệp Công đoàn thành phố nghiên cứu trình Ủy ban xét banhành các chế độ thưởng phạt về bảo hộ lao động.

4. Từng thời gian 6tháng và năm các Ban chỉ đạo Thông tư 08 của các sở, ngành địaphương, các công ty, liên hiệp xí nghiệp Trung ương và các quận, huyệnbáo cáo kết quả hoạt động về Ban chỉ đạo Thông tư 08 của thành phốdo Liên hiệp Công đoàn thành phố làm Thường trực.

5. Lưu ý các sở,ban, ngành thực hiện Thông tư Liên Bộ Lao động – Y tế – Tổng Công đoànsố 45/LB ngày 20-3-1982.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn