ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 16/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC BẢO VỆ, GÌN GIỮ CÁC DẤU MỐC VÀ CỘT TIÊU ĐO ĐẠC Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Cục đo đạc và bản đồ Nhà nướcđang tiến hành công tác đo đạc xây dựng mạng lưới khống chế tọa độ - độ cao Nhànước và lập bản đồ địa hình trên địa bàn thành phố để phục vụ cho công cuộc xâydựng và phát triển kinh tế. Đây là công trình mang nội dung điều tra cơ bản vàkhoa học - kỹ thuật với kinh phí đầu tư lớn, cần phải tiến hành nhiều năm mớihoàn thành.

Trong quá trình triển khai công tác đo đạc và bản đồ, Đoàn đo đạc địa hình 7thuộc Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước đã và sẽ đặt ở các địa phương những dấu mốcđo đạc làm bằng bê tông cồt sắt, gạch, đồng hay sắt sứ tráng men, chôn ngầmdưới đất hoặc nổi trên mặt đất. Trên các dấu mốc, tùy thuộc địa hình cụ thể, cóthể lại dựng cột tiêu (1) gỗ cao từ 1,4m đến 19m, hay cột tiêu thép cao từ 19đến 35m để làm chuẩn và đặt máy đo ngắm.

Công tác đo đạc vẽ bản đồ không phải chỉ làm một lần là xong mà phải tiếnhành thường xuyên. Hàng năm và sau mỗi kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế,địa hình địa vật thay đổi, bản đồ cần được bổ sung lại kịp thời. Trong nhữngdịp này, Cục đo đạc bản đồ Nhà nước lại sử dụng các dấu mốc đã chôn, các cộttiêu đã dựng để tiến hành đo vẽ. Ngoài Cục đo đạc bản đồ còn nhiều cơ quan củacác ngành Trung ương, địa phương và quân đội cũng dùng những dấu mốc này vớinhững yêu cầu và mục đích sử dụng khác nhau.

Những dấu mốc và cột tiêu đo đạc, chứa đựng giá trị tư liệu khoa học tolớn, xây dựng rất tốn kém. Các dấu mốc và cột tiêu đo đạc được đặt ở các địaphương là tài sản xã hội chủ nghĩa cần được bảo vệ chu đáo để sử dụng lâu dài.Để thi hành chỉ thị số 2536-P 1 ngày 4-9-1960 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốcvà cột tiêu đo đạc ở các địa phương và quyết định 206-TTg ngày 17-7-1972của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ cụ thể của Cục đo đạc và bản đồ, mối quan hệgiữa Cục với các ngành, các địa phương trong công tác đo đạc và bản đồ, Ủy bannhân dân thành phố đề nghị các Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn,các cơ quan Nhà nước nơi có đặt dấu mốc, cột tiêu, tiến hành những việc sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan Nhà nước cần nhận thức rõ tráchnhiệm bảo quản tốt, bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc và cột tiêu đo đạc được đặt ởđịa phương, hoặc trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình như tài sản của Nhà nước.

2. Sau khi các dấu mốc được chôn và cột tiêu được dựng, các đơn vị đo đạc(thuộc Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước) sẽ bàn giao trách nhiệm trực tiếp quản lývà bảo vệ các dấu mốc và cột tiêu này cho Ủy ban nhân dân địa phương (phường,xã, thị trấn) hoặc cho các cơ quan Nhà nước nơi các dấu mốc và cột tiêu đượcđặt. Khi bàn giao hai bên phải làm biên bản giao nhận, ghi rõ vị trí, và tìnhtrạng dấu mốc hay cột tiêu. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cần chính thứcgiao công tác quản lý này cho đồng chí Trưởng hoặc phó ban Công an phường, xã,thị trấn, hoặc cho một cán bộ quản lý Nhà đất phường hay cán bộ quản lý ruộngđất xã chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi. Đối với cơ quan Nhà nước thì Thủtrưởng chính thức giao công tác này cho đồng chí Trưởng phòng Hành chánh - quảntrị của đơn vị mình.

3. Kể từ ngày ký nhận dấu mốc và cột tiêu đo đạc, Ủy ban nhân dân phường,xã, thị trấn, các cơ quan Nhà nước nơi có đặt dấu mốc, cột tiêu có trách nhiệm:

- Thường xuyên giáo dục cho cán bộ và nhân dân ý thức bảo vệ, gìn giữ cácdấu mốt và cột tiêu đo đạc.

- Trông nom, gìn giữ không để dầu mốc và cột tiêu bị phạm đến như : bị xêdịch hay di chuyển đi nơi khác, bị hủy hoại hay làm hư hỏng.

- Thường xuyên kiểm tra, nếu phát thiện có xê dịch hay hủy hoại hư hỏng,phải kịp thời báo cáo cho Đoàn đo đạc địa hình 7 (khu cư xá công nhân ThủThiêm, huyện Thủ Đức) theo sự ủy nhiệm của Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước và choBan chỉ đạo đo đạc - bản đồ thành phố (175 Hai Bà Trưng, quận 3) biết, đồngthời điều tra tìm nguyên nhân để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Đề phòng mọi hành động phá hoại của địch, của những phần tử xấu, đề phòngmọi hành động vô trách nhiệm hoặc vô ý của người khác

4. Khu đất dùng chôn dấu mốc và dựng cột tiêu đo đạc không được sử dụng vàoviệc khác. Không được xây dựng bất kỳ công trình gì lên trên hay bên cạnh dấumốc trong phạm vi 10m, và bên cạnh cột tiêu trong phạm vi dưới 2 lần chiều caocủa cột tiêu đó.

5. Mỗi khi xét cần di chuyển dấu mốc hay tháo gỡ cột tiêu, Đoàn đo đạc địahình 7 sẽ có công văn chính thức báo cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấnhoặc cơ quan được ủy nhiệm quản lý dấu mốc, cột tiêu. Cán bộ, nhân viên đảmnhiệm việc di chuyển hay tháo gỡ phải xuất trình giấy ủy nhiệm của Đoàn đo đạcđịa hình 7 và cùng với Ủy ban nhân dân địa phương hoặc cơ quan được ủy nhiệmquản lý nói trên làm biên bản tại chỗ, ghi rõ ngày, tháng, tình trạng và lý dodi chuyển hay tháo dỡ dấu mốc và cột tiêu.

6. Nếu phường, xã, thị trấn, quận, huyện, cơ quan trong trường hợp rất đặcbiệt xét cần phải di chuyển hay tháo dỡ dấu mốc và cột tiêu đo đạc thì Ủy bannhân dân địa phương hoặc cơ quan đó sẽ đề nghị với Đoàn đo đạc địa hình 7, đồngthời thông báo cho Ban chỉ đạo đo đạc - bản đồ thành phố, và chỉ được tiến hànhdi chuyển hay tháo gỡ sau khi đã nhận được công văn thỏa thuận của Đoàn đo đạcđịa hình 7, tuyệt đối không được tự động làm.

7. Đối với những dấu mốc gắn vào những công trình kiên cố như : chân tườngdọc đường phố, chân cầu, tháp cao, sàn gác nhà nhiều tấng v.v.. thì mỗi khi tusửa hoặc phá dỡ các công trình này cơ quan quản lý các công trình đó phải báocho Đoàn đo đạc địa hình 7 và Ban chỉ đạo đo đạc - bản đồ thành phố để có kếhoạch phối hợp bảo vệ dấu mốc.

8. Không ai được tự tiện sử dụng các dấu mốc và cột tiêu đo đạc, nếu khôngđược sự thỏa thuận của Đoàn đo đạc địa hình 7 hoặc của Cục đo đạc và bản đồ Nhànước. Nhân viên đo đạc của Nhà nước (các ngành Trung ương hoặc địa phương, kểcả quân đội) khi có giấy giới thiệu của Đoàn đo đạc địa hình 7 hoặc của Cục đođạc và bản đồ Nhà nước thì Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc cơ quanđược ủy nhiệm quản lý mới cho phép sử dụng dấu mốc và cột tiêu đo đạc ở địaphương hay trong phạm vi quản lý của đơn vị mình, với điều kiện phải bảo đảmkhông làm hư hỏng và tuân thủ các quy trình kỹ thuật. Sau khi dùng xong, phảibáo cáo Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan được ủy nhiệm quản lý đến kiểm tra và nhậnlại, nếu có gì thay đổi bất thường phải lập biên bản và phản ảnh với Đoàn đođạc địa hình 7.

9. Người nào, cơ quan hoặc đơn vị nào tự ý xê dịch, di chuyển các dấu mốc,cột tiêu đo đạc thì phải chịu hoàn toàn phí tổn cho công việc khôi phục lại cácdấu mốc, cột tiêu đó.

Người cố ý ph á hỏng, làmhư hại dấu mốc, cột tiêu, gỡ đem về làm của riêng, v.v.. tùy theo mức độ viphạm, sẽ bị truy tố theo pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủnghĩa.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Ủy ban nhân dân các cấp và các cơquan Nhà nước phổ biến rộng rãi chỉ thị này trong cán bộ nhân viên các cơ quanchánh quyền, đoàn thể địa phương, và trong nhân dân để mọi người tích cực thamgia vào việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc, cột tiêu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải