ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 06 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBNDtỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh những năm qua đã từng bước được nângcao, không để phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chínhtrị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn vụ việc giải quyết không kịpthời, chưa đảm bảo quy trình, quy định; một số vụ việc khiếu kiện đông người,sau khi xem xét giải quyết công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện do nhiều nguyênnhân, trong đó có việc một số cấp ủy đảng cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo đúngmức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhântrong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được,khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo; thực hiện Công văn số 704/TTg-VI ngày 18/5/2015 của Thủ tướngChính phủ về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốccác sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnhthực hiện tốt một số nội dung công việc sau đây:

1. Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền,phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đếnxã, phường, thị trấn, trọng tâm là thực hiện tốt Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày07/7/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tácphổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giaiđoạn 2014 - 2016.

- Theo dõi, nắm chắc tình hình khiếunại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từkhi mới phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, chuyển đổi môhình chợ, giải phóng mặt bằng, gây ô nhiễm môi trường và liên quan đến nhân sựđại hội Đảng các cấp.

- Tập trung giải quyết dứt điểm nhữngvụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tổ chức thực hiện nghiêmtúc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệulực pháp luật và những vụ việc các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh vàcác sở, ngành đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp côngdân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.Trường hợp công dân của địa phương tụ tập đông người lên tỉnh và ra Trung ươngkhiếu kiện (nhất là vào thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội, Đại hội Đảngcác cấp và các sự kiện chính trị quan trọng khác); Chủ tịch UBND huyện, thị xã,thành phố phải kịp thời có văn bản báo cáo cụ thể nội dung, quá trình, kết quảgiải quyết vụ việc cho Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh để báo cáo Trụsở Tiếp công dân Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, đồngthời chịu trách nhiệm phân công lãnh đạo và cán bộ có đủ thẩm quyền phối hợpvới các cơ quan cấp tỉnh, Trung ương để tiếp và vận động đưa công dân trở vềđịa phương mình; xem xét, khẩn trương giải quyết vụ việc đúng theo quy định củapháp luật.

2. Thanh tra tỉnh

- Theo dõi, nắm chắc và dự báo sớmtình hình về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là những địa bàn trọngđiểm, những nơi dễ phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp; chủ động đề xuất,kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết, không để phát sinhđiểm nóng.

- Tập trung xác minh các vụ việckhiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị hướng giảiquyết khách quan, đúng pháp luật, sát thực tế, thấu lý, đạt tình, tạo sự đồngtình của các cấp, các ngành và người dân, sau khi có quyết định giải quyết chấmdứt được khiếu kiện.

- Phối hợp với các ngành, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồnđọng, phức tạp, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm; nghiên cứu đềxuất biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm.

- Phối hợp với các ngành, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơnvà giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hộivà Đại hội Đảng các cấp.

- Tăng cường hướng dẫn chuyên môn,nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cácngành, huyện, thị xã, thành phố.

3. Giám đốc cácsở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh

- Tiếp tục quán triệt và thực hiệnnghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Nghịđịnh, Thông tư hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về côngtác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề ra các biện pháp cụ thể,kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giảiquyết khiếu nại, tố cáo.

- Giải quyết kịp thời, dứt điểm cácvụ việc thuộc thẩm quyền; phối hợp tốt với UBND các huyện, thị xã, thành phốtrong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; cácvụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; vụ việccó liên quan thuộc chức năng quản lý ngành, lĩnh vực.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vàCông an các huyện, thị xã chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến cácvụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người ảnh hưởng đến trật tự, trị an; tham mưucho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, bảo đảm anninh trật tự trên địa bàn.

- Phát hiện và tập trung xử lý kịpthời những trường hợp quá khích, lợi dụng việc khiếu kiện để lôi kéo, kíchđộng, tụ tập đông người khiếu kiện; mít tinh, biểu tình trái pháp luật, gây mấtổn định về an ninh, trật tự.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổchức thành viên quan tâm phối hợp với các ngành, huyện, thị xã, thành phố đẩymạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo cho các hội viên, đoàn viên để nâng cao nhận thức vàtrách nhiệm trong việc thực hiện và vận động người khiếu nại, tố cáo chấp hànhquyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, gópphần ổn định tình hình.

6. Đề nghị đồng chí Bí thư huyện ủy, thị ủy, thànhủy tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địabàn; đảm bảo cho các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phải được giải quyết kịpthời, đúng quy định của pháp luật ngay tại cơ sở.

7.Báo Thanh Hóa, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăngcường tuyên truyền, định hướng thông tin về giáo dục pháp luật, biểu dương điểnhình tốt, phê phán việc làm không tốt về công tác tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban,ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị này. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòngUBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBNDtỉnh./.


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để BC);
- Ban Tiếp công dân Trung ương (để BC);
- Thường trực Tỉnh ủy (để BC);
- Thường trực HĐND (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TD (02 bản).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng