Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

CHỈ THỊ

ChỈ đẠo quán triỆt, triỂn khai NghỊ đỊnh sỐ 04/2015/NĐ-CP vỀ thỰc hiỆn dân chỦ trong hoẠt đỘng cỦa cơ quan hành chính nhànưỚc VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thời gian qua, việc thực hiện dân chủ trong hoạtđộng của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàntỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng;góp phần từng bước hoàn thiện phương pháp điều hành, quản lý nhà nước, tổ chứcthực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh lề lối, tác phong, ý thức, thái độ làm việc củađội ngũ công chức, viên chức theo hướng công khai, dân chủ, góp phần thực hiệnthắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trậttự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính quyền nhà nước ngày càng trong sạch,vững mạnh, vì dân.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện dân chủ tronghoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập còn bộclộ một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, chính quyền, đơn vị chưa thựcsự quan tâm chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; tìnhtrạng thiếu dân chủ, dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ còn xảy ra ở một số cơquan, đơn vị; tinh thần, trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanhnghiệp của một số công chức, viên chức và người lao động chưa cao. Cá biệt, mộtsố cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do không thực hiện tốtquy chế dân chủ nên đã để xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật.v.v.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hànhchính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Văn bản số 08-CV/BCĐ ngày12/3/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về việc quán triệt,triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầuGiám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thựchiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhậnthức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ, công chức cấp xã,phường, thị trấn), người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tạiNghị định số 68/2000/NĐ-CP các tầng lớp nhân dân về Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

2. Gắn việc thực hiện nghiêm Nghị định số04/2015/NĐ-CP với việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế tổ chức và hoạtđộng; quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể; quy chếnội bộ về chi tiêu, quản lý tài chính và các quy định, quy chế khác có liênquan; đồng thời tăng cường thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiệnquy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai chế độ, chính sách liênquan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đốivới cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện vàcác Văn bản có liên quan.

3. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong,gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu,cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, chủ chốt về việc thực hiện quy chế dân chủ tronghoạt động của cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện quy chế dân chủ gắnliền với thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/ 5/2013 của Hội nghị lần thứ 7Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hộinghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về tiếptục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày04/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chínhtrong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũtrang; Kết luận số 05-KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếptục chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực hiện chức trách,nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượngvũ trang; Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về việcban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong độingũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Quyếtđịnh số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về Đổi mới phương thức hoạtđộng của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực,hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn và công tác thammưu, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Cán bộ, côngchức cấp xã thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tạiNghị định số 04/2015/NĐ-CP và các quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 , ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ cấpxã, phường, thị trấn; chú trọng nội dung: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểmtra” trong các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và phát sinh tiêu cực.

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, hiệu lực vàhiệu quả của hệ thống chính quyền nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong vấn đề thựchiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập và trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục rà soát và xử lý dứtđiểm các vụ việc, nhất là vụ việc gây hậu quả lớn, được dư luận xã hội quantâm. Thường xuyên làm tốt, hiệu quả và phối hợp nhuần nhuyễn công tác giám sát,kiểm tra, thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành trong việc thực hiện dânchủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập.

6. Chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng, pháthuy vai trò, trách nhiệm các tổ chức, cơ quan, bộ phận thường trực tham mưu xâydựng và chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nóichung, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệpcông lập nói riêng. Chỉ đạo, đôn đốc và giám sát, đánh giá đúng thực trạng tìnhhình xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan hành chính nhànước và đơn vị sự nghiệp công lập; phát hiện và tham mưu, phối hợp giải quyếtkịp thời những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở.

7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BanTuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng, xây dựngchuyên trang, chuyên mục giới thiệu, phổ biến các nội dung của Nghị định số04/2015/NĐ-CP và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật,quy định của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thựchiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của tỉnh trong từng thời kỳ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chứcđoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, động viên đoàn viên,hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơquan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với phát huy vai trògiám sát, phản biện xã hội, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựngchính quyền.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngànhcấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị sựnghiệp công lập nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung nêu trên; độtxuất và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nộivụ). Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện vàtổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản điện tử.
+ Điện t
: TP còn lại

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện