ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA NƯỚC RÚT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU THU, CHI NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Trong 9 tháng đầu năm 2013, UBND tỉnhđã tập trung triển khai, chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện tốtcác mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do gặp nhiều yếu tố bất lợiảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dânnên thu ngân sách đạt thấp, cân đối ngân sách thâm hụt, điều hành chi ngân sáchgặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nhu cầu chi theo dự toán, nhất là việc giảingân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệpgiảm, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động ngày càng tăng…

Trước tình hình trên, để hoàn thànhchỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phát động đợt thiđua nước rút với chủ đề "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiệntốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013" với các nhiệm vụ trọngtâm sau:

1. Tập trung thực hiện nhất quán,có hiệu quả các nhóm giải pháp theo Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghịquyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ với nỗ lực cao nhất.Các cấp, các ngành tập trung rà soát những nhiệm vụ còn lại để thực hiện đảmbảo nội dung, kế hoạch theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBNDtỉnh.

2. Tập trung quản lý chặt chẽ cácnguồn thu, tích cực đôn đốc thu, chống thất thu có hiệu quả, tăng cường kiểmtra tình hình kê khai thuế, xác định số nợ thuế và có biện pháp xử lý kịp thờiđúng pháp luật.

3. Đẩy mạnh tiến độ thi công và giảingân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chínhphủ, vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn vay. Tăng cường kiểmtra, kiểm soát đầu tư, xủ lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnvề ý nghĩa của chính sách pháp luật thuế; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế là thểhiện tinh thần yêu nước; trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân, tổchức thực hiện nghĩa vụ thuế.

5. Tiếp tục thực hiện các giải phápcụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanhnghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp pháttriển.

6. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh cácchính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằmcải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữatrong thu hút các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đến đầu tư ở tỉnh.

7. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị số21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện quản lý chingân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; rà soát, sắp xếp lại nhiệm vụ chi,cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết,cấp bách. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi phí điện, nước, điện thoại,xăng, dầu, văn phòng phẩm… Các huyện, thị xã và các đơn vị sử dụng ngân sách cóbiện pháp chủ động trong cân đối thu, chi ngân sách phù hợp với khả năng thungân sách cấp mình.

8. Không tổ chức các hội nghị, hộithảo, lễ kỷ niệm… nếu xét thấy không thật sự cần thiết. Việc tổ chức các cuộchọp phải bảo đảm chất lượng, tiết kiệm; thành phần tham dự thiết thực, gọn nhẹ;nội dung họp phải thật sự cần thiết, chuẩn bị kỹ, phát biểu ngắn gọn, có trọngtâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và xử lýcông việc.

9. Rà soát, sắp xếp, bố trí lại cácnhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại (sau khi đã tiết kiệmthêm chi thường xuyên), tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, hiệuquả.

10. Giao Sở Tài chính theo dõi kếtquả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ thu, chingân sách nhà nước năm 2013 của các đơn vị, địa phương trong tỉnh; phối hợp vớiCục Thuế tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề xuất Chủtịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc,đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm2013 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các đơn vị đóng trênđịa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày31/12/2013 (thông qua Sở Tài chính)./.

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh;
- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (10 bản);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các DNNN đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Bình Phước; Đài PTTH tỉnh;
- LĐVP, các phòng thuộc VP.UBND tỉnh;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm