ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 củaBan Bí thư Trung ương Đảng, về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nộiđịa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 củaChính phủ, về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự antoàn giao thông; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ,về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giaothông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải; Thông báo số 249/TB-VPCP ngày17/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn XuânPhúc – Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc Gia tại hội nghị triển khai chỉthị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 22-KH/TUngày 22/4/2013 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong thời gian qua, cấp ủy, chínhquyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ, sâurộng nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trênđịa bàn tỉnh. Trong đó, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lựclượng chức năng được tăng cường; công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng về giaothông đường bộ được quan tâm thực hiện, đặc biệt là các điểm đen, hệ thống biểnbáo; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự antoàn giao thông cũng được coi trọng. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thôngtrong 06 tháng đầu năm 2013 vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm 2012 trên cả batiêu chí, đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệthại lớn về người và tài sản.

Để tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật tự antoàn giao thông trong 06 tháng cuối năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị cácSở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể vàcác cơ quan thông tin truyền thông, báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyêntruyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giaothông đường bộ, đường thủy nội địa cho tổ chức, cá nhân tham gia giao thông;đẩy mạnh thực hiện vận động “Văn hóa giao thông” trong cộng đồng; nângcao ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông cho người đi bộ; đẩymạnh chiến dịch tuyên truyền về an toàn giao thông và kiên quyết xử lý vi phạmviệc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng trênđịa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá công tác đảm bảo trậttự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức tuyêndương những lái xe và doanh nghiệp vận tải an toàn theo tiêu chí “ Vô lăngvàng” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thịsố 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ,đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, về tăng cường thực hiện các giải pháptrọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường thực hiện các giải phápcấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vậntải; Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về kếtluận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thôngQuốc Gia tại hội nghị triển khai chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủtướng Chính phủ; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hànhđộng thực hiện Kế hoạch số 22/KH-TU ngày 22/04/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉthị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tập trung triển khai quyết liệt các biện phápnhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện antoàn, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trậttự an toàn giao thông; triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Ban An toàngiao thông tỉnh; rà soát, kiểm tra và đề xuất các biện pháp khắc phục về kếtcấu hạ tầng giao thông, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giaothông.

3. Công an tỉnh

- Huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông,cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an các huyện, thị xã đẩy mạnh công táctuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàngiao thông; kiểm soát và ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn giao thông đối vớicác phương tiện xe mô tô, xe công nông, xe khách, xe tải và container.

- Tổ chức ra quân triển khai Kế hoạch cao điểm bảođảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêmcác hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ quy định; đi sai làn đường, phầnđường; tránh, vượt sai quy định; phương tiện không bảo đảm các điều kiện antoàn kỹ thuật; vi phạm nồng độ cồn hoặc sử dụng các chất ma túy; chở quá sốngười quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không đội mũ bảohiểm....

- Tăng cường chỉ đạo thường xuyên, liên tục và điềuđộng tăng cường cán bộ cảnh sát giao thông cho các địa phương, địa bàn có số vụtai nạn giao thông cao, để đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý viphạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Sở Giao thông Vận tải

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tảicủa các bến xe, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện; kiên quyếtđình chỉ hoạt động của các phương tiện, người điều khiển phương tiện không thựchiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trước khi xe xuất bến; tăngcường phối hợp với các lực lượng Công an triển khai các hoạt động liên ngànhtheo Quy chế phối hợp số 137/QC-LN để xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quákhổ, quá tải trọng cho phép trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ;

- Chỉ đạo các đơn vị Quản lý đường bộ, Thanh traGiao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ,bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình vừathi công vừa khai thác trên đường bộ; khắc phục kịp thời các hư hỏng, xuốngcấp, không bảo đảm an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông; các vị trí tiềm ẩnnguy cơ gây mất an toàn giao thông.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, tổchức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông,nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, cảnh báo những hậu quả về tai nạn giaothông cho người điều khiển phương tiện ô tô gây ra, các biện pháp phòng ngừatai nạn… góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lývận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giớiđường bộ; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sáthạch.

5. Sở Giáo dục - Đào tạo: Tăng cường cáchoạt động giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi đối tượnghọc sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhân rộng nhiều mô hình học sinh,sinh viên phối hợp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện cácbiện pháp mạnh nhằm ngăn chặn học sinh chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xeđiều khiển mô tô, xe gắn máy đến trường; tăng cường các hoạt động ngoại khóatrong dịp hè và năm học mới để tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo,phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh và các đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tăng cường thời lượng phátsóng, xây dựng các bản tin an toàn giao thông, xây dựng các phóng sự, chuyênđề, chuyên mục, tin bài kịp thời đưa tin về tình hình trật tự an toàn giaothông, nêu gương người tốt, việc tốt và lên án, phê phán mạnh mẽ những hành vivi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

7. Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Khoa họcvà Công nghệ, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường kiểmtra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảochất lượng trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ĐoànTNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, HộiNông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyềnpháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các hội viên, đoàn viên, người laođộng thuộc tổ chức gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự an toàn giaothông, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn khi tham gia giao thông; xâydựng các mô hình điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở,Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vịliên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn