ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCQUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyênkhoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt đượcnhiều kết quả. Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của các cơ quanchuyên môn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã đã đi dần vào nề nếp.Công tác giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản, nhấtlà giám sát, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép được thực hiện tương đốitốt do có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận,huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thời gianqua, công tác thực hiện pháp luật về khoáng sản trên địa bàn thành phố vẫn cònnhững hạn chế, cụ thể: tại một số mỏ, chủ đầu tư còn khai thác ngoài diện tíchcho phép, chưa tuân thủ nghiêm quy trình khai thác mỏ; tại một số địa phương,một số tổ chức, cá nhân còn lợi dụng việc cải tạo, hạ thấp cao trình để khaithác khoáng sản, không có giấy phép của Ủy ban nhân dân thành phố; công tácphối hợp giữa các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc kiểm tra,ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép có lúc, có nơi chưa đồng đồng bộ,thiếu kiên quyết chưa nghiêm; việc tuyên truyền pháp luật về khoáng sản chưađược quán triệt thường xuyên đến tận các tổ chức, cá nhân, do vậy, hiệu quảthực thi pháp luật chưa cao.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyênkhoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố chỉ thị:

1.Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cá nhânliên quan có trách nhiệm thực hiện Luật khoáng sản năm 2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Khoáng sản, các văn bản pháp luật liên quan về khoáng sảnvà bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản; thực hiện tốt công tác quảnlý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản trênđịa bàn thành phố; ngăn chặn kịp thời các hành vi thăm dò, khai thác khoáng sảntrái phép.

2. Việc cấp giấy phép thăm dò, khai tháckhoáng sản phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành; phảiphù hợp quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, phải đảm bảo theocác tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn trong khai thác, vận hành máy móc thiếtbị... theo các quy định hiện hành, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về môi trườngtrong khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản.

3. Trường hợp cải tạo mặt bằng, hạ thấp caotrình, hoặc nạo vét hồ, đầm kênh, mương, sông, biển kết hợp khai thác, vậnchuyển khoáng sản đi tiêu thụ phải được Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý bằngvăn bản.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản liên quan,tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phốban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quản lý, bảo vệ tài nguyênkhoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố; ra văn bản hướng dẫnvề trình tự, thủ tục thực hiện các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản,để các tổ chức, cá nhân thực hiện.

- Rà soát lại các quy hoạch thăm dò, khai tháckhoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố được quyđịnh tại khoản 2, Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phốkhoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tạikhoản 5 Điều 28 và điểm b khoản 1 Điều 81 Luật Khoáng sản năm 2010.

- Căn cứ tình hình thực tế của thành phố, đề xuấtkhoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, báo cáo Ủy ban nhân dânthành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, công bố theo quy định tạikhoản 3, Điều 11 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phươngcó liên quan rà soát lại các mỏ đang có giấy phép hoạt động khoáng sản, kiênquyết xử lý các trường hợp vi phạm quy trình khai thác, gây ô nhiễm môi trường,mất an toàn lao động, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trườnghợp nghiêm trọng, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thu hồi giấy phépkhai thác.

- Phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cácquận, huyện nơi có khoáng sản giám sát, kiểm tra hoạt động khoáng sản trái phápluật. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môitrường trong khai thác khoáng sản đến các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầumối, tổng hợp tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt độngkhoáng sản hàng năm, hoặc đột xuất khi cần, xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáoỦy ban nhân dân thành phố xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

5. Sở Công Thương, Sở Xây dựng:

Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật trongviệc thẩm định thiết kế cơ sở đối với Dự án đầu tư công trình mỏ, hoặc Báo cáokinh tế - kỹ thuật công trình mỏ đối với các mỏ không phải lập dự án đầu tưcông trình mỏ theo quy định. Kiểm tra, giám sát thực hiện thiết kế mỏ khi mỏ đãđi vào hoạt động.

6. Sở Giao thông vận tải:

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dâncác quận huyện:

- Khảo sát, quy hoạch các địa điểm nạo vét, khaithác cát sỏi sông phù hợp với luồng giao thông đường thủy nội địa;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tàu thuyền khaithác, vận chuyển cát, sỏi sông đăng ký, đăng kiểm phương tiện theo quy định;

- Giám sát, kiểm tra các phương tiện khai tháckhoáng sản, đảm bảo không vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhândân các quận, huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định củapháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai thác khoángsản của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thamgia trong việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đốivới rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

9. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,các ngành và địa phương liên quan bố trí kinh phí từ ngân sách để cùng với cácnguồn thu khác được trích lại của đơn vị theo quy định, đảm bảo cho công tácquản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bànthành phố.

10. Công an thành phố:

- Chủ động phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dâncác quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động thăm dò,khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tăng cườngkiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoángsản.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trongcông tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản,tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ, hóa chất trái phép để khai tháckhoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

11. Cục Thuế thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát các đơn vị khai thác khoáng sản, yêucầu nộp đúng, nộp đủ các khoản thuế, các khoản thu khác liên quan thuộc ngânsách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế. Xử lý nghiêm đối với các tổchức, cá nhân vi phạm pháp luật về quản lý thuế.

12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành phápluật của các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địabàn sau khi được cấp có thẩm quyền cấp phép; phát hiện và xử lý theo thẩm quyềnhoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý kịp thời các sai phạm theo quyđịnh của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luậtvề khoáng sản; giải quyết hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quanđến hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các bộphận liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khicó yêu cầu về tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn cho Sở Tài nguyên vàMôi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện cácbiện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp cáclực lượng trên địa bàn để truy quét, ngăn chặn kịp thời hoạt động khoáng sảntrái phép.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịutrách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; nếu để xảy ra các hành vithăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liênquan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến