ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 07 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIỐNG, THỨC ĂN, THUỐC THÚ Y, HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM SINH HỌCDÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; KIỂM SOÁT KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, TẠP CHẤTTRONG TÔM NGUYÊN LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Trong thời gian qua, theo báo cáo của ngành Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2013 của Chủ tịch của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăngcường công tác quản lý giống, thức ăn, hóa chất, thuốc thú y thủy sản, chế phẩmsinh học sử dụng trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyđịnh về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh TràVinh tại một số địa phương trong tỉnh thiếu chặt chẽ, quyết liệt, chưa đồng bộvà rộng khắp, chưa quan tâm công tác tuyên truyền đến người dân, từ đó ngườidân chưa nhận thức rõ, chưa chấp hành tốt lịch thời vụ thả nuôi tôm, việc kinhdoanh các loại thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất trái phép (sảnphẩm chưa được phép lưu hành, người kinh doanh không đủ điều kiện,…) vẫn cònxảy ra.

Mặt khác, theo cảnh báo từ Tổng cục Thủy sảnviệc các thương lái nước ngoài mua trực tiếp từ ao và các đại lý với số lượnglớn, giá cao đối với tôm sú, tôm chân trắng cỡ lớn và cả cỡ nhỏ mà không quantâm đến kiểm soát kháng sinh, tạp chất trong tôm nguyên liệu.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhànước trong nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo mùa vụ nuôi năm 2013 - 2014 thànhcông, không ảnh hưởng uy tín, thương hiệu tôm nuôi và hoạt động sản xuất thủysản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các địa phương trong tỉnh tăngcường tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến nuôi trồng thủy sản;vận động người dân bán tôm nguyên liệu cho thương lái có uy tín, có tư cáchpháp nhân và thông qua hợp đồng.

- Phối hợp với các địa phương thanh tra, kiểmtra và xử lý các đối tượng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển tôm giống không cógiấy chứng nhận kiểm dịch, tôm giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ; việc sử dụngkháng sinh cấm, đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu trên các địa bàn.

- Chủ động thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu sảnphẩm, hàng hóa là thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụngtrong nuôi trồng thủy sản để phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượnghàng hóa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cácquy định có liên quan đến nuôi trồng thủy sản cho người nuôi thủy sản trên địabàn, vận động nhân dân thực hiện đúng theo lịch thời vụ thả nuôi tôm sú và tômthẻ chân trắng mùa vụ 2013 - 2014 nhằm đảm bảo thời gian cải tạo môi trườngnuôi thủy sản.

- Khuyến cáo người nuôi tôm thận trọng với cácthương lái khi mời chào giá cao mà không yêu cầu kiểm soát kháng sinh và kíchcỡ tôm thu hoạch. Tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích người dân, doanhnghiệp thực hiện tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng theo Quyết địnhsố 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyếnkhích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

- Củng cố hoặc thành lập mới Đội kiểm tra liênngành cấp huyện, chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình hoạt độngcủa các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y, hóachất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện, thànhphố và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, không chủ quan,trông chờ việc thanh tra, kiểm tra xử lý của lực lượng cấp tỉnh.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ việc tổ chức hộithảo của các công ty, doanh nghiệp kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, thuốcthú y, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; kiểm tra,xử lý nghiêm các hình thức kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, giống thủy sản, chếphẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường nuôi thủy sản mà không cócơ sở, địa chỉ rõ ràng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý cáctrường hợp đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy bannhân dân huyện, thành phố, xã, thị trấn có liên quan tổ chức thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báocáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong