Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/CT-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢNLÝ ĐẦU TƯ VÀ XỬ LÝ NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TRÁI PHIẾUCHÍNH PHỦ VÀ CÁC NGUỒN VỐN CÓ TÍNH CHẤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chínhphủ: số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngânsách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, s 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải phápchủ yếu khắc phục tìnhtrạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiệnkế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013,UBND thành phố Hà Nội đã giao kế hoạch vốn tập trung cho các dự án để triểnkhai thực hiện tại Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012. Đến nay, quakiểm tra còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc phân bổ kế hoạch vốnđầu tư xây dựng cơ bản, một số đơn vị giao kế hoạch vốn cho Giáo dục và đào tạothấp hơn mức Thành phố giao, kế hoạch năm 2013 của 11 đơn vị có nợ xây dựng cơbản đã bố trí được 267,6 tỷ đồng cho 462 dự án (đạt tỷ lệ 27% tổng snợ - mức yêu cầu là 30%); khi bố trí kế hoạch vốn còn dàn trải, chưa tập trung bố trí theo thứ tự ưu tiên và chưa bố trí đủ vốn chocác công trình chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2013.

Kết quả thựchiện 6 tháng đầu năm 2013, nguồn vốn ngân sách Thành phố giá trị giải ngân đạtkhoảng 42% kế hoạch giao, có 49 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng/156 dự án dựkiến hoàn thành trong năm 2013, còn 21 dự án mới giai đoạn thực hiện chưa được khởicông. Như vậy, tình hình triển khai thực hiện, giá trịgiải ngân tương đương tỷ lệ chung của toàn quốc, đáp ứng được các nhiệm vụ, mụctiêu Thành phố giao, từng bước giải quyết tính cấp bách, bức xúc. Tuy nhiên,nguồn lực gặp nhiều khó khăn trong khi nhu cầu đầu tư là rất lớn, vì vậy vẫncòn hiện tượng dàn trải, chưa tập trung dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng cơbản tồn tại và dự kiến thời gian tới sẽ xảy ra nhiều với khu vực xây dựng nôngthôn mới; Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án bị gián đoạn, làm chậmtiến độ một số dự án đang trong giai đoạn thực hiện. Dự kiến kinh phí đền bùgiải phóng mặt bằng của một số dự án sẽ tăng nhiều, phải điều chỉnh tổng mứcđầu tư mới có thể giải ngân; Việc điều chỉnh dự án theo Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng gặp khó khăn. Việchoàn thiện thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư của chủ đầu tư chậm ảnh hưởng đếnviệc thực hiện và giải ngân các dự án.

Đ công tác quảnlý đầu tư từ ngân sách nhà nước được tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốnvà đảm bảo các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đạt yêu cầu vkỹ thuật, chất lượng và tiến độ đề ra; Đồng thời cơ cấu lại đầutư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo hướng tập trung, hiệuquả, giảm dần tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; Nghiêm túc thực hiện chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, số27/CT-TTg ngày 10/10/2012, số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về những giải pháp chủyếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Chủ tịchUBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBNDcác quận, huyện, thị xã, Lãnh đạo các tổng công ty, công ty và các chủ đầu tưsử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn có tính chấtngân sách nhà nước tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhưsau:

I. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊDUYỆT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TRÁI PHIẾU CHÍNHPHỦ VÀ CÁC NGUỒN VỐN CÓ TÍNH CHẤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Chấn chỉnh và tăng cường tráchnhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các dự án đầu tưthuộc thẩm quyền

Đối với các dự án khởi công mới, cáccấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạmvi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đãđược phê duyệt; chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồnvốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Tất cả các dự án đầu tư từvốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn có tính chất ngânsách nhà nước phê duyệt mới và phê duyệt điều chỉnh phải được thẩm định nguồnvốn và khả năng cân đối vốn đúng quy định của UBND Thành phố tại công văn số 10483/UBND-KH &ĐT ngày 02/12/2011:

a) Đối với các dự án đầu tư sử dụngvốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc thẩmquyền UBND Thành phố quyết định đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các chủ đầu tư dự ánlập hồ sơ, thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

b) Đối với dự án đầu tư sử dụng vốnngân sách tập trung của Thành phố do UBND Thành phố phê duyệt, quyết định đầutư: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chínhcó ý kiến thẩm định về nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn cho dự án cùngvới quá trình thẩm định dự án. Trong báo cáo thẩm định dự án phải thuyết minhrõ nguồn vốn đầu tư cho dự án, phân kỳ và khả năng cân đối từng nguồn vốn (nếucó nhiều nguồn) cho dự án theo từng năm, đảm bảo hoàn thành dự án nhóm B khôngquá 5 năm, nhóm C không quá 3 năm, nhóm A bố trí đủ vốn mỗinăm ít nhất 15% so với tổng mức đầu tư của dự án.

c) Đối với các dự án sử dụng vốn ngânsách Thành phố do Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành được UBND Thành phố ủy quyền quyết định đầu tư và các dự án có sử dụng vốnngân sách Thành phố hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu cho quận,huyện, thị xã do UBND quận, huyện, thị xã quyết định đầu tư, các dự án có htrợ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khối nộichính theo ngành dọc khác: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trìthẩm định (đối với các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách tậptrung), Sở Tài chính chủ trì thẩm định (đối với các dự án sử dụng vốn sựnghiệp) và chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư phần vốn ngân sách Thành phốđầu tư đúng mức vốn đã được thẩm định.

2. Đối với các dự án chuyển tiếp,đang triển khai dở dang cần phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo các quyđịnh sau

a) Người có thẩm quyền quyết định đầutư xem xét, quyết định điều chỉnh dự án phải đảm bảo hiệu quả đầu tư, mục tiêuđầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách của cấp mình và khả năng hoànthành dự án đúng tiến độ. Tiến hành rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiệncác dự án, thực hiện đình, giãn, hoãn triển khai dự án chưa thực sự cần thiếtphải đầu tư. Đồng thời, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức,cá nhân trong từng khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến việctăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp đượcphép điều chỉnh theo quy định.

b) Đối vi cácdự án phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt quyếtđịnh đầu tư điều chỉnh trước ngày có hiệu lực của Nghị định s83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chínhphủ về quản lý dự án đu tư xây dựng công trình, phải rà soátcác nội dung đu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốntrong phạm vi quản lý của ngân sách cấp mình.

c) Đối với các dự án phê duyệt quyếtđịnh đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định đầu tư sau khi Nghị định số83/2009/NĐ-CP có hiệu lực, phải rà soát các nội dung đầu tư, cắt giảm các chiphí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếucủa dự án, hiệu quả đầu tư nhm giảm chi phí đu tư, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Sau khi ápdụng các giải pháp trên nếu dự án vẫn phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư docác nguyên nhân: biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu; chính sách tiền lươngvà chi phí giải phóng mặt bằng, thì phải trên cơ sở cânđối nguồn vốn sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án, người có thẩm quyền quyết địnhđầu tư xem xét, quyết định dừng những dự án không đảm bảo hiệuquả đầu tư, chưa thật cần thiết để tập trung vốn cho các dự án cấp bách, trọngđiểm và hiệu quả cao hơn.

3. Đối với những dự án có thể chuyểnđổi hình thức đu tư quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Chủ tịch UBNDThành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp, chủ động đônđốc, theo dõi và chịu trách nhiệm hướng dẫn các Chủ đầu tư khẩn trương tổ chứcrà soát các nội dung đầu tư và trình phê duyệt lại các dự án theo quy định hiệnhành, phù hợp các quy định pháp luật đối với hình thức đầu tư mới.

b) Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầucác Chủ đầu tư chủ động, khẩn trương tổ chức rà soát các nội dung đầu tư vàtrình phê duyệt lại các dự án theo quy định hiện hành, phù hợp các quy định củapháp luật đối với hình thức đầu tư mới trước ngày 31/10/2013.

4. Các cấp, các ngành tăng cường côngtác giám sát, thanh tra, kim tratrong tất cả các khâu về lập dự án, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư.

II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM GIẢM TỐIĐA, CHẤM DỨT NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban,ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Lãnh đạo tổngcông ty, công ty và các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếuChính phủ và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước chấn chỉnh công tácquản lý, sử dụng nhằm giảm tối đa, chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản:

a) Các dự án đã được quyết định đầutư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao.

b) Không yêu cầu các doanh nghiệp ứngvốn đầu tư khi chưa được bố trí vốn kế hoạch hàng năm hoặc ứng vốn đầu tư caohơn mức vốn kế hoạch được giao, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xây dựng cơbản.

c) Không được tổ chức lựa chọn nhàthầu đối với các gói thầu chưa được bố trí vốn. Chỉ được tổ chức lựa chọn nhàthầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn và theo tiến độ, kế hoạch vốn đượcgiao. Đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, phải tổchức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng hợp đồng đã ký (quy định tại Điều58, Điều 59 của Luật Đấu thầu), tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn củanhà thầu.

d) Lập và điều chỉnh kế hoạch đấuthầu theo tiến độ và kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án đúng quy định tạiĐiều 6, Luật Đấu thầu và khoản 3, Điều 10 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọnnhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

đ) Không được sử dụng vốn ngân sáchđịa phương vay, bao gồm vốn vay theo quy định tại khoản 3, Điều 8, Luật Ngânsách nhà nước; vốn vay nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước; các khoản vốn vay khác đểbố trí cho các dự án khởi công mới khi chưa xác định hoặc thẩm định được nguồnvốn để hoàn trả.

e) Phải tự cân đối các nguồn vốn đxử lý dứt đim tình trạng nợ đọng xây dựng cơbản ngày trong năm 2013, các năm 2014, 2015.

2. Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựngcơ bản

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận,huyện, thị xã, tng công ty, công ty và các chủ đầu tư sửdụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn có tính chấtngân sách nhà nước chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nhằm giảm tối đa nợ xâydựng cơ bản, thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị s27/CT-TTg ngày 10/10/2012, số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013;hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn: số 9590/BKHĐT-TH ngày 20/11/2012 (quy định về nợ xây dựng cơ bản: Nợ trong kếhoạch được tính toán căn cứ vào danh mục các dự án được bố trí vốn trong kếhoạch và khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu, nhưng chưa có vốn bố trí chophần khối lượng thực hiện của các dự án đó; Nợ ngoài kế hoạch là phần khốilượng thực hiện chưa có vốn bố trí của các dự án không thuộc danh mục kế hoạchgiao vốn của cấp có thẩm quyền hoặc phần khối lượng thực hiện vượt mức quyđịnh), và công văn số 4669/BKHĐT-TH ngày05/7/2013 theocác nội dung sau:

a) Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơbản trong kế hoạch, gồm:

- Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơbản các dự án đã hoàn thành, đã bàn giao sử dụng nguồn vốn ngân sách trungương, ngân sách địa phương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

- Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơbản các dự án đang triển khai thực hiện sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương,ngân sách địa phương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

b) Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơbản các dự án không thuộc kế hoạch nêu tại tiết a trên đây.

Các đơn vị báo cáo tình hình nợ đọngxây dựng cơ bản đến ngày 30/6/2013, báo cáo rõ số vốn kế hoạch năm 2013 đã bốtrí đế thanh toán số nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2012; làm rõ nguyên nhân vàcác giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian tới.

III. KHOẠCH THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính phối hợp các đơn vị liên quan:

- Kiểm soát và thẩm định chặt chẽ vềnguồn vốn và tng mức đầu tư các dự án sử dụng vốn ngânsách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhànước do Thành phố quản lý.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liênquan thực hiện công tác phê duyệt mới, phê duyệt điều chỉnh và triển khai thựchiện phải được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đúng quy định củaUBND Thành phố tại công văn số 10483/UBND-KH &ĐT ngày 02/12/2011.

- Phối hợp Sở Tài chính tổng hợp tìnhhình điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án, tình hìnhnợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 30/6/2013, báo cáo UBND Thành phố trước ngày15/9/2013.

2. Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợpchặt chẽ với các đơn vị sử dụng ngân sách kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân,thanh toán các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước các cấp đảm bảo đúng quy địnhcủa Luật Ngân sách nhà nước.

3. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban,ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Lãnh đạo các tng công ty, công ty và các chủ đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhànước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước căncứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị củaChủ tịch UBND Thành phố tăng cường trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ công táclập, trình, thẩm định, phê duyệt mới, phê duyệt điều chỉnh và triển khai thựchiện dự án đúng quy định, đảm bảo đầu tư tập trung, hiệu quả và chấn chỉnh côngtác quản lý, sử dụng nhằm giảm tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản ngày trong năm2013, không phát sinh mới và chấm dứt nợ xây dựng cơ bản trong năm 2014, 2015.

Các đơn vị báo cáo tình hình điềuchỉnh tổng mức đầu tư của các dự án (kèm theo quyết định), báo cáo tình hình nợđọng xây dựng cơ bản đến ngày 30/6/2013, báo cáo rõ số vốn kế hoạch năm 2013 đãbố trí để thanh toán số nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2012, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trước ngày 30/8/2013 để tổng hợp, báocáo UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủđúng quy định và thời gian./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Tổng công ty, công ty thuộc Thành phố;
- Các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- CVP, các PVP, các phòng CV, TH;
- Lưu: VT, KTK.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng