ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNNHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂMHỌC 2013 - 2014.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giáodục và đào tạo năm học 2013 - 2014, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạytốt, học tốt", nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mụctiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu côngnghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học2013 - 2014 và trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ động phối hợp với các cấp,các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm nămhọc 2013 - 2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

- Thực hiệnnhiệm vụ phát triển giáo dục theo Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcvà đào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáodục ở địa phương. Tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dụctriển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vậnđộng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thiđua Kỷ niệm “45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục(15/10/1968-15/10/2013)”. Đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, côgiáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không”và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”thành hoạt động thường xuyên của ngành. Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng,gắn với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục thiết thực, không phô trương,hình thức, kịp thời động viên các nhân tố điển hình.

- Rà soát việc thực hiện phâncấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý giáo dục giữa Sở Giáo dục vàĐào tạo, các ban, ngành và địa phương. Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị,địa phương liên quan tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời các khókhăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhànước về giáo dục.

- Tăngcường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục trênđịa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượngcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và tổ chức cáchoạt động giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảnlý, tổ chức hội nghị, hội thảo của các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáodục. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttrong các nhà trường.

- Phổ biến, quán triệt và thựchiện nghiêm túc Quyếtđịnh số 1797/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Quy định về dạy thêm,học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định vàcác văn bảnpháp luật quy định có liên quan về dạy thêm, học thêm. Tăng cường công tác kiểmtra, thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; nêu cao trách nhiệmcủa các phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ sở giáo dụcđối với công tác này.

- Tăng cường các giải pháp đểtiếp tục tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinhbỏ học. Tiếp tục thực hiện đổi mới đồng bộphương pháp dạy học và phương thức kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tíchcực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sócsức khỏe; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trườnghọc, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

- Tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện đúng lộtrình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; triển khai thực hiện Đề án “Xâydựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn2012- 2020”; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểuhọc đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Mở rộng quy mô, đa dạng hóacác ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo của các trường trung cấp chuyênnghiệp, gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhânlực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của ngành và của địaphương. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợptác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các trường học tạo mọi điềukiện thuận lợi để sớm ổn định việc dạy và học theo quy định của Ủy ban nhân dântỉnh tại Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 về Kế hoạch thời giannăm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thườngxuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tích cực huy động các nguồn lực phát triểngiáo dục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học, triển khai thựchiện các đề án phát triển sự nghiệp Giáo dục đã được phê duyệt, nhằm thực hiện tốtmục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở cácđịa phương. Tích cực, chủ động xây dựngtrường học chất lượng cao ở từng cấp học; tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũviên chức giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bảo đảm đủ số lượng, tiêuchuẩn, có năng lực và đạt trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

3. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Giáo dục vàĐào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tuyển dụng công chức,viên chức bảo đảm đủ số lượng, đạt trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáodục và Đào tạo và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu đề xuất cho UBNDtỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn để thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động hội viên của mình tích cực hưởng ứng, tham gia kiểm tra, giám sát cùngvới ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo BìnhĐịnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các phương tiện thông tin đạichúng:

Tích cực chỉ đạo, phản ánh về hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo;tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, nhất là cácgương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục.

Yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thựchiện Chỉ thị này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện choUBND tỉnh./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHMai Thanh Thắng