ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNTHÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp là một chủ trươnglớn của Đảng đã được xác định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của BộChính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 và được thể chế hóa cụthể trong Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừaphát lại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừaphát lại", Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2281/QĐ-BTP ngày 12/9/2013phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Bình Dương”(sau đây gọi tắt là Đề án).Để việc thí điểm Thừa phát lại trên địa bàntỉnh đạt kết quả, đúng theo quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầucác sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Sở Tư pháp

a)Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổchức có liên quan tập trung tuyên truyền về Thừa phát lại trong suốt thời gianthực hiện Đề án để người dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và phápluật của Nhà nước về Thừa phát lại, biết được chức năng, nhiệm vụ và công việccủa Thừa phát lại và thấy được vai trò, sự cần thiết của tổ chức này trong thựctiễn đời sống pháp lý hiện nay.

b) Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, ViệnKiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc triển khai thực hiệnĐề án; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện đối với hoạt độngcủa các Văn phòng Thừa phát lại.

c) Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tácquản lý nhà nước về Thừa phát lại theo quy định pháp luật.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệtchế định Thừa phát lại trong lực lượng Công an.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ,kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký xe ô tô, mô tô phục vụ cho việc xác minhđiều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thôngtin cho Chấp hành viên; phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việcvề thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quyđịnh pháp luật có liên quan.

c) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn phối hợp,hỗ trợ cho Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan thi hànhán dân sự, xác minh điều kiện thi hành án theo quy định pháp luật về tố tụng,Điều 44 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

d) Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố và Côngan xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại tổ chức bảo vệ cưỡngchế thi hành án theo quy định tại Khoản 4 Điều 72 Luật Thi hành án dân sự và quyđịnh pháp luật có liên quan trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy độnglực lượng bảo vệ.

đ) Chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam phối hợp,hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quyđịnh tại Điều 180 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan

a) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư phápthực hiện việc tuyên truyền về Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử củatỉnh Bình Dương.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cung cấp đầy đủ,kịp thời thông tin, số liệu về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (baogồm cả thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vớiđất) phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừaphát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hành viên; phối hợp, hỗ trợcho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tạiĐiều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệpBình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore cung cấp đầy đủ,kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký kinh doanh, đầu tư phục vụ cho việc xácminh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấpthông tin cho Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và quyđịnh pháp luật có liên quan.

d) Sở Giao thông Vận tải cung cấp đầy đủ, kịp thời thôngtin, số liệu về đăng ký phương tiện đường thủy nội địa, xe máy chuyên dùng cótham gia giao thông đường bộ phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành ántheo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin cho Chấp hànhviên; phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dânsự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật cóliên quan.

đ) Cục Thi hành án dân sự:

- Chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thịxã, thành phố chuyển giao việc tống đạt văn bản cho Thừa phát lại thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyêntruyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống cơ quan thi hành án dânsự.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thanh tra, kiểm tra,hướng dẫn, tạo điều kiện đối với hoạt động của các Văn Phòng Thừa phát lại.

- Thông tin cho Sở Tư pháp việc thực hiện các công việcvề thi hành án dân sự của Thừa phát lại.

e) Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương, BáoBình Dương phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệuvề chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về Thừa phát lại,theo dõi và đưa tin thường xuyên về hoạt động của Thừa phát lại để nhân dân vàcác tổ chức nắm bắt, sử dụng có hiệu quả công cụ mới trong thi hành án dân sự.

g) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương:

- Phổ biến về trách nhiệm, hướng dẫn ngân hàng vàcác tổ chức tín dụng khác phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện côngviệc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sựvà quy định pháp luật có liên quan.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyêntruyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

h) Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Khobạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lạithực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thihành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

i) Cục Thuế thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện,thị xã, thành phố cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điềukiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tincho Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Quản lý thuếvà quy định pháp luật có liên quan.

k) Cục Hải quan thực hiện và chỉ đạo Chi cục Hảiquan trực thuộc cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điều kiệnthi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tự như cung cấp thông tin choChấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Quản lý thuế vàquy định pháp luật có liên quan.

l) Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện và chỉ đạo Bảohiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lạithực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 177 Luật Thihành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

m) Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tham mưucho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách đảm bảo cho việc thựchiện Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh BìnhDương”.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tuyên truyền về Thừa phát lại trên Trang thôngtin điện tử của huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp và chỉ đạocác cơ quan, tổ chức và đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyềnvề Thừa phát lại.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấnphối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự quyđịnh tại Điều 175 và Điều 180 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật cóliên quan; thực hiện việc tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dânsự theo quy định của pháp luật về tố tụng và quy định pháp luật có liên quan.

c) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ban Bồi thường, giải phóngmặt bằng và các cơ quan chuyên môn cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệuvề quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả thông tin vềgiao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) phục vụcho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại tương tựnhư cung cấp thông tin cho Chấp hành viên và phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lạithực hiện công việc về thi hành án dân sự quy định tại Điều 178 Luật Thi hànhán dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sátnhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh thực hiệnmột số nội dung sau:

a) Tòa án nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấphuyện nơi thí điểm thành lập Văn phòng Thừa phát lại chuyển giao văn bản tốngđạt cho Thừa phát lại thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyêntruyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Tòa án nhân dân địaphương.

- Thông tin cho Sở Tư pháp về sốlượng và chất lượng của vi bằng được sử dụnglàm chứng cứ trong xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân huyện,thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thanhtra, kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện đối với hoạt động của các Văn phòngThừa phát lại.

b) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Thông tin cho Sở Tư pháp việctuân theo pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ của Thừa phát lại.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyêntruyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thanhtra, kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện đối với hoạt động của các Văn phòngThừa phát lại.

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các đoàn thể tỉnh:phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quántriệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống tổ chức mình và nhân dân.

Ngoài các quy định cụ thể tại Chỉthị này, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phátlại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật vềThừa phát lại, thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉthị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báocáo, đề xuất về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung