UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI CHỦ TRƯƠNG CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCHCỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thực hiện chủ trươngchủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triểnkhai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh chỉ thị:

1. Các Sở,Ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện

- Tổ chức quántriệt sâu rộng, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viênchức và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của BộChính trị về hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủtướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cựchội nhập quốc tế; đường lối đối ngoại, các cơ hội cũng như thách thức đặt rađối với tiến trình hội nhập trong giai đoạn mới của đất nước nói chung và đốivới từng cơ quan, đơn vị và địa phương nói riêng.

- Đánh giá quátrình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vựctrong 10 năm qua; tập trung làm rõ những mặt được, mặt chưa được; nguyên nhânvà bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra định hướng, bước đi trong hội nhậpquốc tế giai đoạn 2013 - 2015 trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ củatừng cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Rà soát, xâydựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quảthực thi pháp luật; củng cố, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều phối, phối hợp,thực thi, giám sát thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế.

- Các Sở, Ban,ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và triển khai kếhoạch đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực vững vàng về chính trị, nănglực chuyên môn và ngoại ngữ trong các lĩnh vực hội nhập mà Việt Nam tham gia;tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút nhân lực có chất lượng cao củatỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia các khoá đào tạo chuyên môntrong và ngoài nước.

2. Sở Ngoạivụ

- Chủ trì,phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, đoànthể, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban Thườngvụ Tỉnh ủy chương trình hành động của tỉnh trong việc chủ động và tích cực hộinhập quốc tế.

- Làm đầu mốitổng hợp và cung cấp thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, phối hợp hoạt độnggiữa các Sở, Ban, ngành, doanh nghiệp; phát hiện kịp thời các vướng mắc khókhăn và đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết hoặc phản ảnh, kiến nghịvới Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương những vấn đề vượt quá thẩm quyền củatỉnh; làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện Chỉthị này.

- Phối hợp vớicác cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh Thái Nguyênthông qua các hoạt động như: Đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế,các bài viết trên Bản tin đối ngoại, cổng thông tin điện tử của tỉnh; tổ chứcphổ biến rộng rãi trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, trong cácdoanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về hội nhập quốc tế, làm cho mọi ngườinhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về vị trí của Việt Nam và quan điểm, đườnglối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và pháttriển.

- Phối hợp vớicác cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh mở rộng quan hệ đối ngoại với cácquốc gia, khu vực trên thế giới. Đối với các mối quan hệ hữu nghị truyền thống,đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào cần có những hoạt động cụ thể đểgiữ vững và phát triển mối quan hệ đó lên tầm cao mới.

- Phối hợp vớiCông an tỉnh và các cơ quan liên quan thống kê ban đầu những người gốc TháiNguyên hiện đang định cư ở nước ngoài.

- Phối hợp vớicác cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện công táctuyên truyền các chủ trương, chính sách của địa phương một cách thiết thực vàhiệu quả; đầu tư hợp lý cho công tác chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tácthông tin (website, tờ rơi, phim ảnh, các bài trình bày, số liệu…).

- Phối hợp vớicác cơ quan liên quan tổ chức các khóa bồi dưỡng về kiến thức đối ngoại và hợptác quốc tế cho cán bộ, công chức ở địa phương, kiến thức về hội nhập, hiệpđịnh thương mại song phương và đa phương, pháp luật của các nước đối tác, sởhữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ ...

- Phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả các chương trình,dự án viện trợ.

- Chủ trì,phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu việc lập các văn phòng đại diện củatỉnh tại nước ngoài, trước mắt tại các tỉnh, thành phố có mối quan hệ với tỉnhThái Nguyên.

- Phối hợp vớiBộ Ngoại giao và các ngành liên quan định kỳ hàng năm tổ chức các chương trìnhbồi dưỡng về kiến thức đối ngoại; nghiệp vụ đối ngoại; ngoại ngữ; tranh thủ cácnguồn lực để cử cán bộ của tỉnh đi đào tạo ở nước ngoài.

3. Sở Kếhoạch và Đầu tư

- Chủ trì,phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu và dự báo tình hình kinh tế - xãhội trong và ngoài nước có tác động đến tỉnh; chịu trách nhiệm thẩm tra, lựachọn các đối tác nước ngoài; trong trường hợp cần thiết phối hợp với Sở Ngoạivụ đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nướcngoài giúp tìm hiểu các thông tin về đối tác.

- Phối hợp vớicác ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện, đề xuất với UBND tỉnh ban hành cáccơ chế, chính sách, các biện pháp khuyến khích, ưu đãi công tác vận động, quảnlý và thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ODA, FDI, NGO; tham mưu choUBND tỉnh tăng cường đầu tư cho hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, phân bổkinh phí chuẩn bị đầu tư, kinh phí đối ứng các dự án ODA, NGO; tham mưu choUBND tỉnh rà soát các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư vàotỉnh.

- Chủ trì,phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về chiếnlược, quy hoạch, kế hoạch thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thứcODA, nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài; hướng dẫn cácngành, địa phương xây dựng chương trình, dự án, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúctiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư dưới nhiều hình thứckhác nhau để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh TháiNguyên.

4. Sở CôngThương

- Chủ trì, xâydựng chương trình hành động của tỉnh về chiến lược xuất khẩu đến năm 2020; thammưu cho tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương nhằm tăng cường các hoạt độngxúc tiến thương mại trong và ngoài nước; xây dựng chương trình hỗ trợ các doanhnghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực về hội nhập quốc tế và giúp các doanhnghiệp tiếp cận thị trường.

- Chủ trì,phối hợp các ngành liên quan xây dựng chiến lược tổng thể về hội nhập với mộtlộ trình cụ thể để các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp sắp xếp lại, bảođảm hội nhập có hiệu quả.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu nội dung các hiệpđịnh nước ta ký kết với các nước và các tổ chức kinh tế, tài chính thế giớinhư: Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triểnchâu Á (ADB), Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và các hiệp định song phươngkhác ... để chủ động hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp nắm vàtận dụng các ưu đãi đã được cam kết về mở cửa thị trường, thuế quan, phi thuếquan, trên cơ sở đó mở rộng xuất khẩu và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

- Nghiên cứu,xác định một số lĩnh vực, ngành, nghề, hàng hoá, dịch vụ thuộc thế mạnh, có lợithế cạnh tranh cao hoặc có điều kiện thuận lợi để phát triển; có chiến lượcđiều chỉnh, huy động, phân bổ các nguồn lực của địa phương, tranh thủ sự trợgiúp của các Bộ, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước,tập trung phát triển các ngành, nghề, sản phẩm có hiệu quả kinh tế, có tínhcạnh tranh cao trên thị trường nội địa và quốc tế, đồng thời có phương án điềuchỉnh linh hoạt khi thị trường thế giới có biến động.

5. Sở Tưpháp

Chủ trì, phốihợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát những văn bản do tỉnh ban hànhchưa phù hợp với những quy định của các văn bản pháp luật mới của Nhà nước cũngnhư các cam kết quốc tế; trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh chỉnh sửa, bổsung hoặc hủy bỏ cho phù hợp.

6. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

Đánh giá hiệuquả của hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua đối với các ngành nôngnghiệp, lâm nghiệp và rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn sắp tới;trên cơ sở đó, đề xuất chiến lược hội nhập quốc tế của các ngành trên đến năm2020.

7. Sở Laođộng, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phốihợp với Sở Ngoại vụ tăng cường công tác xuất khẩu lao động và công tác quản lýngười nước ngoài lao động tại địa phương.

8. Sở Tàinguyên và Môi trường

Chủ trì, phốihợp với các Sở, ngành liên quan nâng cao hiệu quả tham gia hợp tác quốc tế vàtranh thủ hỗ trợ của các đối tác nhằm phục vụ triển khai các biện pháp ứng phóvới biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả, bền vững tàinguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh nguồn nước; đề xuất định hướng hợp tác quốctế trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

9. Sở Thôngtin và Truyền thông

- Chủ trì,phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch về thông tintuyên truyền đối ngoại và văn hoá đối ngoại nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợptác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên với bạn bè quốc tế.

- Phối hợp vớiSở Ngoại vụ và các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chiến lượcthông tin đối ngoại của tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và tình hìnhthực tế của địa phương, từ đó hàng năm xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại đểcác ngành, các cấp, các địa phương chủ động triển khai thực hiện.

10. Sở Giáodục và Đào tạo

Phối hợp vớiSở Ngoại vụ nghiên cứu điều tra, khảo sát nhu cầu dạy và học ngoại ngữ của cánbộ, công chức, viên chức trong tỉnh; trên cơ sở đó xây dựng và triển khai cácchương trình đào tạo, giảng dạy ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

11. Công antỉnh

- Chủ trì,phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh chủ động xử lý tốt các vấn đềphát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế; phối hợp với các cơ quan liên quanquản lý hoạt động của các tổ chức NGO, các dự án đầu tư nước ngoài đảm bảo anninh, trật tự tại địa phương.

- Tham mưu choUBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuấtcảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo Pháp lệnh nhập cảnh,xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luậtkhác; tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục có liên quan đến ngườinước ngoài tại địa phương; thực hiện chính sách miễn thị thực nhập cảnh chongười Việt Nam ở nước ngoài theo quy định.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các địaphương lập kế hoạch và triển khai các biện pháp nâng cao cảnh giác bảo vệ anninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế; tạohành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc giao lưu xuất, nhập cảnh vàxuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá, đồng thời giữ vữngđộc lập chủ quyền, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xãhội, ngăn ngừa các loại tội phạm quốc tế và xuyên biên giới, đảm bảo quá trìnhhội nhập quốc tế đạt hiệu quả.

12. Bộ Chỉhuy quân sự tỉnh

Chỉ đạo BanChỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, phối hợp vớilực lượng công an và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện phương án, kếhoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng kịpthời giải quyết tình huống phức tạp xảy ra trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Thủ trưởng cácSở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan,đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉthị này./.

Nơi nhận:
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Bộ Ngoại giao;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Thành ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- CVP và các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Các chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, TH.tuan.
(tuannn/T7/vb7/110b)

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long