ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO DỤCCHUYÊN NGHIỆP NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ Chỉ thị số: 3004/CT-BGDĐT ngày15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầmnon, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp nămhọc 2013 - 2014;

Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành Giáo dụcvà Đào tạo tỉnh Phú Yên,

UBND tỉnh Phú Yên chỉ thị toàn ngành Giáo dụcvà Đào tạo tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học2013 - 2014 như sau:

1. Về công tác quản lý giáo dục.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dụctheo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 51-KL/TW ngày29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vàđào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dụcở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện Chương trình hành độngcủa ngành Giáo dục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý giáo dục giữacác Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đổi mới công tác quảnlý Nhà nước về giáo dục và quản lý các cơ sở giáo dục; Tiếp dục triển khai cóhiệu quả Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy địnhtrách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện đảmbảo chất lượng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáodục, đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với việc xem xét trách nhiệm quản lývà danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân thủ trưởng cơ sở giáo dục để xảy racác tiêu cực và thông báo công khai trước công luận.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tưcơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục; đẩy mạnhứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảocủa các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổbiến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục.

2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học:

Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửibức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013) thiết thực, hiệuquả, mang tính giáo dục cao. Đưa nội dung các cuộc vận động "Mỗi thầy, côgiáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Hai không"và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"thành hoạt động thường xuyên của ngành.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cốkết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng giáodục phổ cập. Thực hiện tốt phân luồng sau trung học cơ sở và liên thông giữacác chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thứchọc tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời chongười dân.

Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực,phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt, là các trường ở vùng dântộc thiểu số, miền núi. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đốivới nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên; đặc biệt, đối vớihọc sinh dân tộc thiểu số, đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ởvùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống,giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ và giáo dụcbảo vệ môi trường cho học sinh, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học,phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giángoài các cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chấtlượng.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đào tạo và bồidưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giákết quả học tập, xây dựng các chương trình dạy học dựa theo Khung năng lựcngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và họcngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

2.2. Giáo dục mầm non:

Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáodục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy độngtrẻ đến trường, tỷ lệ bán trú, học 2 buổi/ngày. Tăng cường đầu tư xây dựngtrường mầm non đạt chuẩn quốc gia; tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở giáodục mầm non ngoài công lập.

Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáodục trẻ mầm non, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số, hỗtrợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn.

Ưu tiên các nguồn lực thực hiện phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ 5 tuổi đảm bảo chất lượng.

2.3. Giáo dục phổ thông:

Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới ViệtNam (VNEN), nhân rộng mô hình này theo các mức độ khác nhau phù hợp với điềukiện của địa phương. Thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặnbột ở trường phổ thông giai đoạn 2011- 2015". Áp dụng dạy học Tiếng Việtlớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục. Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ởcấp tiểu học theo điều kiện của địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy họctheo hướng tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liênmôn; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức liênmôn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; phát động sâu rộng cuộc thi khoa họckỹ thuật dành cho học sinh trung học; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệptrong các trường trung học.

Chấn chỉnh các sai phạm về dạy trước chươngtrình lớp 1, dạy thêm, các khoản thu không đúng quy định.

2.4. Giáo dục thường xuyên:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ýnghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; Triển khai thựchiện có hiệu quả Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020, Đề án Xóamù chữ đến năm 2020.

Củng cố mô hình hoạt động của trung tâm giáo dụcthường xuyên cấp huyện theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện nhiềunhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề; mở rộng việc dạy vănhóa kết hợp với dạy nghề, củng cố hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đápứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong cộng đồng; kết hợp trung tâmhọc tập cộng đồng với trung tâm văn hóa - thể thao xã nhằm giúp trung tâm hoạtđộng có hiệu quả và phát triển bền vững.

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiếtbị dạy học cho các cơ sở giáo dục thường xuyên, ưu tiên những địa bàn thuộcvùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường nền nếp, kỉ cương, hiệu quả hoạtđộng của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2.5.Giáo dục chuyên nghiệp:

Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đàotạo, các hình thức đào tạo và các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp gắnvới bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơsở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành và địa phương. Đổimới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập củangười học. Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xãhội, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối vớicác hoạt động thành lập trường, cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạtđộng giáo dục, thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo,xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp.

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quảnlý giáo dục.

Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáovà cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sátviệc xây dựng và thực hiện quy hoạch nhân lực ngành Giáo dục của các địaphương.

Triển khai thực hiện Chương trình phát triểnngành sư phạm và các trường sư phạm đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện Đề án“Đào tạo giáo viên giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường trung họcphổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn2010-2016”.

Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tình hình thực tế của địaphương. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên và cán bộ quảnlý giáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chínhsách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là đối với nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng miền núi và vùng dân tộc thiểu số và hỗtrợ bảo hiểm xã hội cho giáo viên mầm non.

4. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chếtài chính giáo dục.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáodục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xãhội đầu tư cho giáo dục.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựngcơ bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩnquốc gia; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổthông chuyên giai đoạn 2010- 2020. Tăng cường công tác thiết bị và thư việntrường học.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án,Chương trình và Dự án về giáo dục đào tạo.

Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọngtâm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phốihợp của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để ngành Giáo dục có điều kiệnthuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các PhòngGiáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ năm học2013 - 2014.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáodục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và đônđốc các cấp quản lý giáo dục địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm nămhọc; kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịpthời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ,công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp trêntoàn tỉnh Phú Yên để quán triệt và thực hiện./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự