ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ kếtcấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và hành lang an toàn giao thông đườngbộ nói riêng đã được sự quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp. Tuy nhiên, tìnhhình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường vẫndiễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng (năm 2012 trên địa bàn tỉnhcó 447 trường hợp vi phạm, 7 tháng đầu năm 2013 có 161 trường hợp vi phạm),nhất là các vi phạm sau: Xây dựng lều quán, ki ốt, hàng rào, công trình tạmtrái phép; đấu nối trái phép vào đường bộ; tập kết nguyên, vật liệu xây dựng, họpchợ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trồng cây xanh dọc các tuyến đường, đặt biểnquảng cáo trên vỉa hè làm che khuất tầm nhìn, phơi, đốt rơm, rạ trên đường,...vv.Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên: Ý thức chấp hành về đảm bảo trật tựhành lang an toàn giao thông của người dân còn hạn chế, công tác tuyên truyềnphổ biến về pháp luật về hành lang an toàn giao thông chưa thực hiện thườngxuyên, liên tục, chính quyền UBND huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt làcấp huyện), UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) chưa quyếtliệt, thiếu sự chỉ đạo thường xuyên và một số nơi còn buông lỏng quản lý.

Để công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giaothông đường bộ được duy trì thường xuyên, có hiệu quả và kịp thời xử lý các trườnghợp vi phạm, nhằm góp phần lập lại trật tự, kỷ cương an toàn giao thông đườngbộ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành triểnkhai thực hiện nghiêm túc một số nội dung công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện,cấp xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dụcpháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang ATGT đường bộ đối với nhân dân sống vencác tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu tiếp tục tuyên truyền vàphổ biến các nội dung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ,Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT, Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của UBND tỉnh về việc quản lý và bảo vệ kết cấuhạ tầng giao thông đường bộ, đến các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, nhândân sinh sống dọc theo các tuyến đường biết; chỉ đạo các cơ quan thông tin củahuyện, đặc biệt là Đài truyền thanh cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyềnsâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phối hợp và thựchiện.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổchức giải tỏa các trường hợp vi phạm theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải vàKhu Quản lý đường bộ 4 thông báo cho các địa phương. Đối với các tuyến đường đãđược tổ chức bồi thường giải tỏa để nâng cấp, mở rộng như: cầu Bến Thủy II,QL1, QL8, QL8B, QL15, QL15B, QL12C... yêu cầu UBND các huyện xã có kế hoạchgiải tỏa chống tái lấn chiếm, kiên quyết xử lý các vi phạm mới phát sinh, phốihợp với các Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công, đơn vị quản lý đường bộ và Thanhtra giao thông hoàn thành trước khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sửdụng.

- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất dọccác tuyến đường bộ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép đất trong hành lang đường bộ. Tậptrung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý hành langan toàn đường bộ, đất của đường bộ.

- Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạovà triển khai thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trênđịa bàn và coi đây là một trong những tiêu chí bắt buộc để đánh giá phong tràothi đua cho cơ quan, đơn vị.

2. Sở Giao thông Vận tải

- Kiểm tra, rà soát tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh,bổ sung quy định phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến đườngdo tỉnh quản lý; tổ chức công bố rộng rãi phạm vi hành lang an toàn giao thôngtrên các tuyến Tỉnh lộ, Quốc lộ ủy thác quản lý trên địa bàn tỉnh cho các địaphương, đơn vị, nhân dân biết, thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát việc cắm mốc lộ giớiđường bộ trên các tuyến đường bộ do tỉnh quản lý, hàng năm lập kế hoạch cắm bổ sung,ken dày cho đủ số lượng theo đúng quy định tại QCVN 41: 2012/BGTVT ; đồng thờilập hồ sơ cắm mốc lộ giới đường bộ để bàn giao cho địa phương quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyềnđịa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trong đó, đặc biệt quan tâm đến côngtác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ; chỉ đạo lực lượngThanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý cáctrường hợp vi phạm.

- Tổ chức triển khai các dự án quy hoạch như: Quyhoạch chi tiết các điểm đấu nối vào hệ thống đường tỉnh; quy hoạch hệ thống câyxanh dọc các tuyến đường tỉnh, để các tổ chức và cá nhân có điều kiện trồng câytheo quy hoạch, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa đảm bảo cảnh quan môi trường

3. Đề nghị Khu Quản lý đườngbộ IV

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàngiao thông tỉnh, Thanh tra giao thông Khu vực II, UBND huyện, thành phố, thị xã(sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) và UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọitắt là UBND cấp xã) tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luậtvề quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ dọc các tuyến quốc lộtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát việc cắm mốc lộ giớiđường bộ trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn Hà Tĩnh do Khu quản lý, lập kếhoạch đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư cắm bổ sung đầy đủ theo quy địnhtại QCVN 41: 2012/BGTVT và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, BanAn toàn giao thông tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã công bố rộng rãi phạm vihành lang an toàn giao thông, trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh cho cácđịa phương, đơn vị, nhân dân biết, thực hiện.

- Phối hợp với Thanh tra giao thông khu vực II;đồng thời chỉ đạo Văn phòng hiện trường quản lý đường bộ, các nhà thầu quản lýđường bộ thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tuần tra, kiểmtra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thôngđường bộ.

4. Giao các Sở, ban, ngành và đề nghị UBMT Tổ quốctỉnh, các tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vậnđộng nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và bảo vệ hành langan toàn giao thông đường bộ; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và đơnvị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của tỉnh về quảnlý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh,

5. Các Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng côngtrình giao thông: Chủ trì, phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặtbằng các địa phương khôi phục mốc giải phóng mặt bằng và cắm đầy đủ mốc lộ giớiđường bộ theo quy định tại QCVN 41: 2012/BGTVT trước khi bàn giao cho cơ quan,địa phương quản lý đường bộ.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh

Tiếp tục duy trì xây dựng và phát sóng, đăng tin cácchuyên đề, chuyên mục về an toàn giao thông, trong đó chú trọng công tác tuyêntruyền về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

7. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cácngành, các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự antoàn giao thông trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác đảm bảo trật tự hành langan toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Gỉaothông Vận tải, Khu Quản lý đường bộ IV và các địa phương hàng quý, đột xuất tổnghợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Công tác quản lý và bảo vệ kết cấuhạ tầng giao thông đường bộ và quản lý hành lang đường bộ, xử lý giải tỏa cáctrường hợp vi phạm là trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và phảiđược làm thường xuyên, liên tục. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thịxã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quanthực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này, tạo cơ sở cho việc thực hiện có hiệu quảcông tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông một cách bền vững trên địa bàntỉnh./.


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia; (Báo cáo)
-
Thường trc Tnh y; (Báo cáo)
-
Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
-
Tng cục Đường bộ Việt Nam;
-
Chtịch, các PCT.UBND tỉnh;
-
Khu Quản lý đường bộ IV;
-
cSở, ban, ngành cp tỉnh;
-
Các tổ chức đoàn thcấp tnh;
-
Ban An toàn giao thông tnh;
-
Đài PT-TH tnh, Báo HàTĩnh;
- U
BNDhuyện, thành ph, thị ;
-
Chánh, PVP.UBND tnh;
- Lưu: VT, GT
1.
-
Gửi: VB giấyvà điện tử.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ