ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Long An, ngày 12 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC NĂM 2014

Năm 2013 tình hìnhkinh tế thế giới và khu vực vẫn còn nhiều bất ổn, tình hình kinh tế - xãhội của tỉnh cũng như cả nước còn gặp nhiềukhó khăn, tuy nhiên dự kiến sang năm 2014 tình hình sẽ cónhiều khởi sắc.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành tỉnh và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 với những yêu cầu và nội dung chủyếu sau đây:

I. YÊU CẦU TRONG XÂY DNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH T - XÃ HỘI VÀD TOÁN NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC NĂM 2014

1. Đánh giá nghiêm túc tình hình thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2013 trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các chủ trương, chính sáchcủa Trung ương, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các Quyết định và chỉđạo điu hành của UBND tỉnh về việcthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2013.

2. Đánh giá khách quan, trung thựckết quả đạt được trong năm 2013 so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã đề ra,đồng thời so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp, các ngành đã được giaotrong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Phân tích làm rõcác nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có biệnpháp khắc phục trong thời gian tới.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2014 phải căn cứ vào các mục tiêu chủ yếucủa Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 đã được nêu tại Nghịquyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IX và Quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện đến năm 2020. Đồng thời phải gắn kết vớikhả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp, các ngành để đảmbảo tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

4. Về xây dựng dự toán ngân sách nhànước năm 2014, phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước,Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày19/5/2011 của UBND tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vn đầu tư phát triển từnguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố giaiđoạn 2015, Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về địnhmức phân bdự toán chi thường xuyên cho các cp ngân sách và các văn bản pháp luật liên quan.Các ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 phải bám sátcác mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm2014 và giai đoạn 5 năm 2011-2015, phù hợp với kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhànước dự kiến năm 2014-2015, gắn với các nhiệm v, hoạtđộng trọng tâm của cơ quan, đơn vị, nhất là cụ thhóa được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại các Chương trình trọng đim của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IX.

5. Việc xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 phải đảm bảo tính đồngbộ, hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, cáccấp để bảo đảm nâng cao chất lượng và tính khả thi của kế hoạch.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch vàcông bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực, ngân sách nhà nước.Trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, cácSở, ngành và địa phương có thể tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quannghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư... nhằm đánh giá đúng thựcchất kết quả đạt được, nâng cao tính khả thi của kế hoạch và tạo sự đồng thuậncủa toàn xã hội.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

1. Mục tiêu tổng quát

Trong điều kiện nền kinh tế của cảnước và của tỉnh dự báo sẽ có khởi sắc trong năm 2014 sau 6 năm rơi vào khủnghoảng nhờ những chính sách tháo gkhó khăn của Chính phủ,nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội năm 2014 của tỉnh là cùng với cả nước nỗ lực thúc đysản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu mạnh mẽnền kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, phát triển nguồnnhân lực, nâng cao chất lượng công tác quản lý các cấp, cải cách thủ tục hànhchính theo chiều sâu, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triểnkinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đi sống nhân dân,giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xãhội.

2. Nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội

a) Về kinh tế:

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinhtế (GDP) của tỉnh năm 2014 khoảng 11,5-12%, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp,thủy sản tăng khoảng 3,5-4,0%; ngành công nghiệp, xây dựngtăng khoảng 15,5-16%; ngành dịch vụ tăng khoảng 12-12,5%.

- Về quy hoạch, kế hoạch: tiếp tụctriển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Kế hoạch UBND tỉnh banhành; trong đó các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tụcrà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch cấp huyệncho phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồngthời cụ thhóa các mục tiêu, định hướng trong quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vào việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2014. Triểnkhai giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với côngtác quy hoạch.

Trong quá trình điều hành hoặc thammưu UBND tỉnh điều hành kinh tế xã hội, các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thịxã, thành phố phải tuân thủ theo những nội dung đã được định hướng trong Quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìnđến năm 2030 và các quy hoạch đã được Chính phủ. UBND tỉnh phê duyệt. Đối với những vấn đề phát sinh ngoài định hướng cần giải trìnhvà xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trước khi thực hiện.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thịsố 11/CT-TTg ngày 19/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ triểnkhai trong 3 năm 2013-2015 nhm thực hiện Đề án tổng thể táicơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chấtlượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.

- Về phát triển công nghiệp: tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuấtkinh doanh phát triển, phấn đấu tng bước lấy lại đà tăngtrưởng cao của ngành công nghiệp, đồng thời phát triển công nghiệp - xây dựngtheo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thu hút, phát triểncác ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, cónhiều sản phẩm xuất khẩu. Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghiệp sử dụng đầu vào là sản phẩm nông,lâm, thủy sản. Áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu và nănglượng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm,hiệu quả giai đoạn 2011-2015. Triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án củangành vừa được phê duyệt.

- Về nông nghiệp: duy trì tốc độ tăngtrưởng ổn định của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tiếp tục triển khaithực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh vềnông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vàhỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản, phát triển nông thôn theo hướng sản xuấthàng hóa lớn, năng suất cao, chất lượng, hiệu quả gắn với thị trường tiêu thụ và gắn với công nghiệp chế biến. Các chính sách hỗ trợ pháttriển nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ chế chính sách phù hợp nhằm tăng cườnghuy động các nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất làChương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng,chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi không để xảy ra trên diện rộng; kiểmsoát chặt chẽ chất lượng giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, môitrường nuôi...; triển khai tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai, lũ lụt.Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới, đy mạnh thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả đầu tư, chú trọng phát trin các vùng chuyên canh, vùng sản xuất hàng hóa lớn. Trin khai thực hiện Chỉ thị số 1965/CT-BNN-TT ngày 13/6/2013 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sảntheo mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”. Bước đầu thực hiện thí điểm mô hình sản xuấtnông nghiệp công nghệ cao.

- Về thương mại, dịch vụ: phát triểncác ngành dịch vụ của tnh theo hướng nâng cao chất lượng,hiệu quả, phát triển đa dạng hóa các ngành và sản phẩm dịchvụ, chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ như: viễn thông, vận tải, ngânhàng, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Mở rộng mạng lưới dịch vụ nông thôn, xâydựng các chợ đầu mối huyện, xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hànghóa, nhất là sản phẩm nông nghiệp. Bước đầu triển khai xây dựng hình thứcthương mại hiện đại, thương mại điện tử, xây dựng đề án đầu tư các trung tâmlogistic.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướngmắc để đy mạnh xuất khẩu. Mở rộng, đa dạng hóa thịtrường, sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường truyền thống và các thịtrường mới có nhiều tiềm năng đối với sản phẩm của tỉnh.Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giácả, thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, ngăn chặn lợi dụng đầucơ, nâng giá, thu lợi bất chính. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinhdoanh theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổngthể phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt.

- Về đầu tư phát triển: tăng cườnghuy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là đầutư phát triển; giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng đầu tư của khu vực ngoài nhànước; ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư các công trình, dự án trọng đim đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IX, kiênquyết khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải; tập trung xử lý nợđọng xây dựng cơ bản. Việc bố trí vốn ngân sách đầu tư phát triển ngành, lĩnh vựcphải thể hiện được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu đã nêutrong kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, đồng thời phải tiếp tục cụ thểhóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong các Chương trình trọng điểm của Nghịquyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IX, các Nghị quyết chuyên đ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đng thời chú trọng đu tư phát trin ngun nhân lực, giảm nghèo và các công trình xâydựng cơ bản sẽ hoàn thành trong năm 2014. Triển khai thực hiện cơ chế khuyến khíchcác thành phn kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầnggiao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp.

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giảingân kịp thời các nguồn vốn đầu tư phát triển, chú trọng ngun vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư pháttriển của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giáviệc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước để đảmbảo sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầutư, ưu tiên tiếp cận các tập đoàn kinh tế mạnh trong và ngoài nước, các tổ chứcquốc tế để tạo cơ hội thu hút đầu tư có chọn lọc, đẩy nhanh tiến độ giải ngâncác nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức(ODA). Triển khai hiệu quả quy trình tiếp nhận và quản lý đầu tư ngoài khu côngnghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các giải pháp duy trì chỉsố năng lực cạnh tranh của tỉnh ở “nhóm rất tốt”. Qua đó cải thiện mạnh mẽ môitrường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng,bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệpthuộc mọi thành phần kinh tế phục hồi và phát triển sản xuấtkinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinhdoanh của các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa; tăng cường quản lý vốnvà tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Tập trung thực hiện tốt các chính sáchkhuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trọng tâmlà: tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, thôngtin thị trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ, mởrộng thị trường, tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ công.

- Khuyến khích thành lập hợp tác xã,tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; hỗtrợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hp tác xã, tổ trưởng tổ hợptác; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đầu tư phục vụ sản xuất và các cơ chế chính sách về khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công... theo Luật Hp tác xã năm 2012.

b) Vềphát triển xã hội:

Triển khai thực hiện Chương trình số26-CTr/TU ngày 26/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thựchiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn2013-2020”.

- Về giáo dục - đào tạo: tiếp tụctriển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Long Angiai đoạn 2011-2020, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luậnsố 51-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án “Đổi mới căn bản, toàndiện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trongđiều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốctế”. Tiếp tục đi mới cơchế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quảnlý. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn.Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện phổ cập trunghọc phổ thông. Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; gắn kếtcó hiệu quả giữa việc mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm tăngcường đội ngũ lao động qua đào tạo cả về số lượng và chất lượng. Chấn chỉnh tìnhtrạng dạy thêm, học thêm. Triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ em 5 tuổi.

- Về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhândân:

Tiếp tục nâng cao chất lượng côngtác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhândân; giảm quá tải tại các bệnh viện, nht là bệnh viện tuyến tỉnh. Chủ động triển khai công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Trinkhai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chốngngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Tiếp tục thực hiện cácbiện pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, hoànthành lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Đảm bảo tiến độ đầu tư cơ sở vật chất,trang thiết bị các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; tiếp tục chuẩn hóa trạm y tếxã, đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư đối với các lĩnh vực ytế.

- Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoahọc và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điềukiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và côngnghệ giai đoạn 2011-2020 và các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ.Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa họcvà công nghệ. Chú trọng ứng dụng có hiệu quả những đề tài nghiên cứu khoa họcđã được nghiệm thu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng khoa học côngnghệ. Ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực khoa học vàcông nghệ.

- Về an sinh xã hội:

+ Tập trung thực hiện đồng bộ các cơchế, chính sách tạo việc làm mới và giải quyết việc làm. Tăng cường kiểm tra,giám sát điều kiện lao động, an toàn, bảo hộ lao động; nắm bắt và giải quyếtkịp thời các tranh chấp lao động. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảohiểm thất nghiệp, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

+ Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệuquả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, nhất là đối với cáchuyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, tập trung cho các huyện, xã khó khăn, tỷ lệ hộnghèo cao. Giảm dần khoảng cách về thu nhập và đời sống giữa các vùng.

+ Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thờicác chính sách an sinh xã hội đã ban hành, nhất là đối với người có công, đốitượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả cácgiải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác tái định cưtrên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục củng cố và xây dựngmôi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, tăng cường hiệuquả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao ở các cấp. Tiếptục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”. Đẩy mạnh xây dựng huyện điểm điển hình văn hóa Cần Đước, tạo tiền đề hoàn thành vào năm 2015. Đẩy mạnh xã hội hóa và đadạng hóa nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa,thể thao; hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tintuyên truyền; tăng cường các thông tin chính thức một cách công khai, minhbạch, kịp thời về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình pháttriển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng cáchoạt động thông tin, báo chí, xutbản; tăng phủ sóng phát thanh, truyn hình tới các vùngsâu, vùng xa.

- Xây dựng môi trường sống an toàn,thân thiện với trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Xây dựng môi trường pháttriển toàn diện cho thanh niên. Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi,xây dựng và phát triển hình mẫu gia đình văn minh, hạnh phúc. Bảo đảm bình đẳnggiới trong mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; thu hẹp khoảngcách giới, xóa dần định kiến về giới trong đời sống xã hội.

- Tập trung giải quyết có hiệu quảcác vấn đề xã hội bức xúc; nhất là tình trạng khiếu kiện kéo dài, tham nhũng,tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vànhững tiêu cực trong y tế, giáo dục.

c) Vềtài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đi khíhậu và phát triển bền vững:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chươngtrình của Tỉnh ủy về khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bềnvững, Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnhLong An giai đoạn 2010-2030 và các định hướng ưu tiên về tài nguyên và môitrường của chiến lược phát triển bn vững, chiến lược tăng trưởng xanh, chiến lược bảo vệ môitrường; triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sửdụng đất đến 2015 đã được phê duyệt; bảo đảm sử dụng hplý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất và nước.Tiếp tục các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm, cải thiện chất lượng môitrường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giải quyết triệt để tình trạng suythoái môi trường ở khu vực các nhà máy, các khu, cụm công nghiệp, các khu đôngdân cư; chú trọng chất thải nguy hại, chất thải y tế.... Triểnkhai kế hoạch sẵn sàng ứng phó các sự cố về môi trường nghiêmtrọng.

Nâng cao khả năng phòng tránh và hạnchế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất lợi đối với môitrường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường, xác định rõ việc giữ gìn và bảo vệmôi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

d) Vềcải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệuquả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, tập trungđơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa một số dịch vụ công gắn với tinh giản bộ máy tổchức, biên chế. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcủa các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệthống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước.Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quanquản lý nhà nước; thực hiện tốt việc giám sát của các cơ quan quản lý chuyênngành đối với hoạt động của các doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh lại cơcấu tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo hướngtinh gọn, hiệu quả bảo đảm sự điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt cóhiệu lực từ tỉnh đến huyện, xã. Đẩy mạnh thực hiện thanh tra về giờ giấc, nềnnếp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp viphạm.

- Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếunại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường công tác đấu tranhphòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quảnlý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của nhà nước. Xử lý kịp thời,nghiêm minh các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân.

e) Quốc phòng, an ninh, đối ngoại:

Tăng cường củng cố quốc phòng, anninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các địa bàn trọng đim, khu vực biên giới, tạo môi trường n định cho pháttriển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng xây dựng nn quc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trongtình hình mới, củng cố kiện toàn khu vực phòng thủ cấp huyện, tỉnh; xây dựng lựclượng vũ trang vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục giữ mối quanhệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với Campuchia, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhândân, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với các nước.

g) Vềcông tác dân chủ, thông tin, tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyêntruyền; thực hiện tốt chế độ cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân, báo chívà nhân dân, công khai, minh bạch, kịp thời vtình hình và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện cơ chế đểnhân dân đóng góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát công việc của Đảng vàNhà nước, nht là về các chính sách kinh tế, xã hội, vquy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự ánphát triển quan trọng.

3. Nhiệmvụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Năm 2014 là năm trong thời kỳ ổn địnhngân sách 2011-2015. Dự toán ngân sách năm 2014 được xây dựng đảm bảo cân đốiđủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách đã được cấp có thẩm quyền banhành và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, góp phần tích cực cùngTrung ương thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn địnhkinh tế vĩ mô, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Dự toán ngân sách năm 2014 phải bảođảm các yêu cầu sau:

a) Đốivới dự toán thu ngân sách nhà nước:

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm2014 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngânsách năm 2013, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, hoạtđộng thương mại, xuất nhập khẩu năm 2014, những nguồn thu mới, lớn phát sinhtrên địa bàn; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các luậtthuế mới sửa đổi, bổ sung (Luật Quản lý thuế, thuế Thunhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng sửa đi), các khoản thu được min, giảm, gia hạn theocác Nghị quyết của Quốc hội, Chínhphủ. Tăng cường theo dõi, kiểm tra,kim soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằmphát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuếphải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu số thuế nợđọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưuđãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểmtoán,...

Trên cơ sở đó, đặt mục tiêu huy độngvào ngân sách nhà nước năm 2014 từ thuế, phí khoảng 10-11% GDP. Dự toán thu nộiđịa (không kể thu tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân khoảng 14-16% sovới đánh giá ước thực hiện năm 2013. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩuphấn đấu tăng bình quân khoảng 6-8% so với đánh giá ước thực hiện năm 2013.

b) Đốivới dự toán chi ngân sách nhà nước:

Căn cứ vào nguồn thu ngân sách củatỉnh được hưởng theo phân cấp, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương chongân sách tỉnh đã được giao ổn định giai đoạn 2011-2015 và số bổ sung hỗ trợtheo khả năng cân đối của ngân sách trung ương theo quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mứcphân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN năm 2011 để xác định nguồn ngân sáchcủa tỉnh. Trong phạm vi nguồn thu ngân sách tỉnh đã được xác định, xây dựng dựtoán chi ngân sách cụ thể đối với từng lĩnh vực chi, trongđó cần tập trung nguồn lực bảo đảm các lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo, y tế,khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, sự nghiệp môi trường theo các Nghị quyếtcủa Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện,thị xã, thành phố quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngaytừ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2014, lập dựtoán chi ngân sách nhà mrớc theo đúng các quy định pháp luật về chế độ, tiêuchuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành. Đối với các chương trình, dự án, đề ánđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2014 đhoàn thành nhiệm vụ chính trị trên cơ sở nguồn lực ngân sách nhànước được phân bổ.

Để phục vụ kịp thời cho công tác xâydựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện,thị xã, thành phố cần thực hiện:

- Tiếp tục rà soát hệ thống định mứckinh tế - kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để sửa đi,bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặcsửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật không phù hợp với thực tế.

- Thực hiện đánh giá tổng thể toàn bộcác chính sách, chế độ đã được ban hành thời gian vừa qua (nhất là chính sáchan sinh xã hội), trên cơ sở đó lồng ghép các chính sách, thực hiện bãi bỏ theothẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ ngay các chính sách, chế độ cònchồng chéo, không hiệu quả; hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách, chế độmới (kể cả việc mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng của các chính sách, chế độan sinh xã hội đang thực hiện) làm tăng chi ngân sách nhà nước. Chỉ trình cp có thẩm quyền quyết địnhcác chính sách khi thực sự cấp thiết và cân đối được nguồn lực, bảo đảm tínhkhả thi trong tổ chức thực hiện.

Khi xây dựng dự toán chi ngân sáchnhà nước năm 2014, các Sở ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã cần chú ý cácnội dung sau:

* Chi đầu tư phát triển:

Chi đầu tư phát triển kế hoạchnăm 2014 phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn2014-2015.

Việc bố trí phân bvốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2014 phải thực hiện theo đúng quy địnhtại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngquản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xâydựng cơ bản tại các địa phương. Thứ tự ưu tiên bố trí vnnhư sau:

- Tập trung bố trí cho các dự án đãđược phê duyệt quyết toán và các dự án đã hoàn thành, đã bàn giao đưa vào sửdụng trước ngày 31/12/2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Bố trí cho các công trình trọngđiểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. các công trình thuộcChương trình xây dựng nông thôn mới của 36 xã điểm, Chương trình huy động mọinguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triểncông nghiệp; Chương trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thực hiệnNghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảngkhóa XI, các dự án hoàn thành trong năm 2014, vốn đối ứng cho các dự án ODA theotiến độ thực hiện dự án, các dự án đã được phê duyệt lộ trình đầu tư.

- Bố trí cho một số dự án chuyển tiếpsẽ hoàn thành sau năm 2014.

- Sau khi bố trí cho những công trìnhtrên, còn nguồn sẽ bố trí cho dự án khởi công mới. Đối với các dự án khởi côngmới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấpbách khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; dựán đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Không bố trí vốn đầu tư t ngân sách nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theoquy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Không được sử dụng vốn hỗ trợ cómục tiêu nguồn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới chưa được thẩmđịnh nguồn vốn; phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm địnhnguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phần tăng tng mức đầu tư so với quyết định đầu tư quy định tại các quyết định giaovốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ của Thủtướng Chính phủ.

* Chi thường xuyên:

Trong xây dựng dự toán chi thườngxuyên năm 2014, yêu cầu các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành ph:

- Xây dựng dự toán chi phát triển sựnghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế,văn hóa - thông tin, môi trường theo các Nghị quyết củaĐảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân; ưu tiên bố trí chi đảm bảo an sinh xã hội;chi quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chi quản lý hành chính nhà nướcđảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm. Dự toán chi thường xuyên được xây dựng trên cơ sởchính sách, chế độ, định mức chi hiện hành.

- Rà soát các chương trình, đề án đểlồng ghép, giảm bớt sự trùng lắp, chồng chéo, lãng phí, sắpxếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đốicủa ngân sách nhà nước. Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cácđơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chínhđể đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công và nguồn lực phát triểnsự nghiệp công. Các cơ quan, đơn vị, cần phân định rõ loại dịchvụ do đơn vị sự nghiệp công thực hiện, loại dịch vụ do các đơn vị ngoài cônglập thực hiện; tích cực xây dựng khung giá, phí dịch vụ các đơn vị sự nghiệpcông lập theo hướng có phân loại để điều chỉnh: loại đơn vị có thể điều chỉnhgiá, phí để tính đủ tiền lương; loại đơn vị có thể điều chỉnh giá, phí tính đủtiền lương, một phần hoặc toàn bộ chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Trên cơ sở đó, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiệntheo các mức giá, phí để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách cho phù hợp.

- Trong điều kiện cân đối ngân sáchkhó khăn, yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơquan, đơn vị có sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chấtnguồn kinh phí, triệt đtiết kiệm, đặc biệt là dự toánchi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đt tiền, hạn chếtối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoàinước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệmvụ này không tăng so với số thực hiện năm 2013 (sau khi đã tiết kiệm 30% dựtoán năm 2013).

* Thực hiện các chương trình mục tiêuquốc gia:

Sơ kết tình hình thực hiện các chươngtrình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013 và đánh giá tình hình thựchiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.

Chủ động lồng ghép các chương trìnhmục tiêu quốc gia với các chương trình mục tiêu, các dự án khác có cùng nộidung, cùng thực hiện trên địa bàn trong quá trình xây dựng kế hoạch; huy độngtổng hợp các nguồn lực để thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chung của cácchương trình, bảo đảm sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm vàhiệu quả.

Xây dựng phương án phân bổ dự toánchi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 phải trên cơ sở nguyên tắc, tiêuchí, định mức phân bổ của từng chương trình; ưu tiên những địa phương có điềukiện khó khăn, những nơi cần tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc;ưu tiên bố trí vốn cho các các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giaođưa vào sử dụng trước năm 2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanhtiến độ; hạn chế tối đa bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hộithảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập; không btríkinh phí đoàn ra trong chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia.

* Đối với vốn trái phiếu Chính phủ:

Trên cơ sở kế hoạch vốn trái phiếuChính phủ giai đoạn 2012-2015 đã giao và thực hiện các năm 2012-2013, các sở,ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành ph:

- Báo cáo tình hình rà soát và điềuchỉnh giảm quy mô dự án và giảm tổng mức đầu tư (nếu có) tương ứng đối với danhmục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ phù hợp với kế hoạch vốn tráiphiếu Chính phủ đã giao và huy động các nguồn vốn khác. Trong đó tách riêngphần tổng mức đầu tư đối với các hạng mục chưa khỏi công phải giãn hoãn tiến độ thực hiện sang giai đoạn sau.

- Báo cáo tình hình thực hiện kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ các năm 2013; kiến nghị điều chỉnhkế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2015 trong tngsố vốn trái phiếu Chính phđã được giao (nếu thấy cần thiết)đbảo đảm việc sử dụng có hiệu quảnguồn vốn này.

- Dự kiến mức vốn trái phiếu Chínhphủ kế hoạch năm 2014 cho các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chínhphủ giai đoạn 2012-2015 theo hướng ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thànhtrước năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2014 (theo tiến độ trong quyết định đầutư).

- Kiến nghị Trung ương bổ sung vốnđối với các công trình thiếu vốn.

* Đối với các chương trình, dự án sửdụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):

Thực hiện lập dự toán ngân sách năm2014 theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quảnlý nợ công và các văn bản hướng dẫn, cácNghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, quản lý và sửdụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), quy trình giải ngân trong các vănkiện chương trình/dự án và hiệp định tài trợ đã ký kết, trong đó chi tiết nguồnvốn ODA, vốn đối ứng theo các chương trình, dự án và theo tính chất nguồn vốnđầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sự nghiệp phù hợp với tiến độ giải ngân năm2014. Ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng các dự án ODA theo tiến độ giải ngân củacác dự án.

* Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất:

Xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đấtnăm 2014 bảo đảm phù hợp với khả năng triển khai thực hiện quy hoạch sử dụngđất đã được phê duyệt, kế hoạch, tiến độ thực hiện việc đấu giá quyền sử dụngđất, giao đất và nộp tiền sử dụng đất, dự kiến s thu tin sử dụng đất đối với các dựán do khó khăn về tài chính được gia hạn chuyển nộp trong năm 2014; đồng thời,lập phương án bố trí dự toán chi đu tư xây dựng cơ bảntương ứng để đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án tái địnhcư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; phân bổ lập Quỹ phát triển đất theo quy địnhtại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; bố trí đủ kinh phíđể đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết củaQuốc hội.

* Đối với nguồn thu từ hoạt động xổsố kiến thiết:

Thực hiện quản lý thu, chi qua ngânsách nhà nước (không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước) và được sử dụng để đầutư các công trình phúc lợi xã hội, trong đó tập trung cho các lĩnh vực giáodục, y tế, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo quy định.

* Xây dựng kế hoạch huy động và trảnợ (cả gốc và lãi) cho đầu tư phát triển theo đúng quy định của Luật Ngân sáchnhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm số dưnợ huy động (bao gồm cả số dự kiến trong năm) không vượt quá 30% dự toán chiđầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách tỉnh.

* Ngân sách tỉnh và ngân sách cấphuyện, xã bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhànước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnhvà thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

c) Cùng với việc xây dựng dự toánngân sách nhà nước năm 2014, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thịxã chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đạt được và những yếu kém trongquản lý điều hành thu, chi ngân sách năm 2013; đánh giá tình hình quyết toán vn dự án đầu tư hoànthành (sdự án đã hoàn thành nhưng chưa duyệt quyết toán đến hết tháng 6 năm 2013 và dự kiến sẽquyết toán đến hết năm 2013); tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tácquyết toán và kiểm tra, xét duyệt và thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2012theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thực hiện công khai quyết toánngân sách nhà nước năm 2011; tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quảnlý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; xử lý, giải quyết ngay từ khâu xây dựng dựtoán những tn tại, sai phạm trong btrí dự toán chi ngân sách chưa phù hợp với tình hình thực tế triển khaithực hiện và Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân đãđược cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định củapháp luật.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾHOẠCH

1. Phân công thực hiện

a) S Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thống kê tính toán, xác định các phương án xâydựng kế hoạch, làm cơ sở hướng dẫn cho các ngành, địaphương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm2014.

Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổnghợp kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2014, dự toán chi đầu tư pháttriển thuộc nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chínhphủ kế hoạch năm 2014.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự kiến kế hoạch chi đầu tư phát triển và phân bổ vốnđầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 trình UBND tỉnh. Thẩm định và phân bổ dự toánchi cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 160, chương trình hỗtrợ các xã biên giới...

Tăng cường công tác kiểm tra, thanhtra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của các cơ quan, đơnvị, địa phương.

b) SởTài chính:

Hướng dẫn các huyện, thị xã, thànhphố đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và lập dựtoán ngân sách nhà nước năm 2014.

Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các Sở ngành vàđịa phương để tổng hợp, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 trình UBNDtỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho việc xâydựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

c) CácSở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2014, kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014 củangành, địa phương theo đúng tiến độ đề ra.

Riêng các ngành có thực hiện chươngtrình mục tiêu quốc gia và các chương trình Trung ương hỗ trợ theo mục tiêutrên địa bàn tnh phải có kế hoạch làm việc với các Bộngành Trung ương có liên quan để được bố trí dự toán ngân sách tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án....

2. Tiếnđộ xây dựng kế hoạch

a) Sau khi có Khung hướng dẫn kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và số dự kiến giaothu chi ngân sách nhà nước năm 2014 của Bộ Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính hướng dẫn ngay cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014.

b) Căn cứ khung hướng dẫn các Sở ngànhtỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 của ngành, địa phương, gửivề Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 17/7/2013 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm2014, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 kế hoạch đầu tưvốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 trình UBND tỉnh gửi Văn phòng Chính phủ, BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20/7/2013.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhànước năm 2014, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014, Kếhoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 trên cơ sở góp ý của Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan gửi lạiBộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/9/2013.

e) Trên cơ sở tổng mức vốn dự kiếnđược Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, Sở Kế hoạch và Đầutư tham mưu UBND tỉnh dự kiến danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từngdự án sử dụng vốn ngân sách trung ương; chi tiết phương án phân bổ vốn cho từngdự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia gửi Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Tài chính trước ngày 20/11/2013.

g) Trước ngày 10/12/2013, Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND tỉnh giao Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các Sởngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện sau khi đã thông qua HĐNDtỉnh. Ngân sách cấp xã phải được quyết định trước ngày 31/12/2013.

Trước ngày 31/12/2013, Sở Kế hoạch vàĐầu tư trình UBND tỉnh giao Kế hoạch vốn ngân sách trung ương và trái phiếuChính phủ kế hoạch năm 2014 cho các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã,thành phố sau khi đã thông qua HĐND tỉnh.

k) Trước ngày 15/12/2013, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố giao Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. Trước ngày 10/01/2014,hoàn thành giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành tỉnhvà Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thựchiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- VPCP (Hà Nội, TP.HCM);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- TT Tư, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng NCTH+KT+VX-DT+NCTCD;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHĐỗ Hữu Lâm