ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được triển khai và thực hiện khá tốt, số người tham gia BHXH, BHYT không ngừng tăng lên, việc giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT luôn kịp thời góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn còn một số tồn tại như tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT ngày càng tăng, tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp, chỉ đạt 56% so với chỉ tiêu 65% số dân trên địa bàn thành phố có thẻ BHYT, số người tham gia BHXH chỉ mới đạt 89% chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” và Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020”, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau:

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/9/2013 của UBND thành phố thực hiện Chương trình số 31-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Quyết định số 4280/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020”. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH, BHYT nhằm khai thác, mở rộng đối tượng, tập trung chủ yếu vào các nhóm đối tượng như: người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện (nhân dân, Đoàn viên, Hội viên các đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên), đối tượng được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT… nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao năm 2014 đạt 65% người có thẻ BHYT trong tổng số dân trên địa bàn thành phố.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH thành phố và các Sở, ngành có liên quan:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân.

+ Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện tăng cường công tác quản lý về tình hình chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHTN đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm Bộ Luật Lao động, Luật BHXH.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác dự toán, quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc ngành quản lý theo hàng quý; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc rà soát, lập danh sách việc mua, cấp thẻ BHYT đúng, đủ đối tượng đảm bảo gửi cho cơ quan BHXH trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, tránh cấp trùng thẻ và đảm bảo cấp thẻ kịp thời cho đối tượng thuộc ngành quản lý có thẻ BHYT trong tháng 12 hàng năm.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH thành phố và các sở ngành có liên quan:

- Chủ động phối hợp với các ngành tham mưu, đề xuất các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là BHYT tự nguyện, thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân theo Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thực hiện Luật BHYT và Luật Khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ, giá thuốc; phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT và báo cáo với cấp có thẩm quyền xử lý theo tinh thần của Chỉ thị số 06/CT-BYT của Bộ Y tế; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn; ghi chép, lưu trữ hồ sơ bệnh án, các biểu mẫu theo quy định của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác khám, chữa bệnh đảm bảo minh bạch, rõ ràng, chính xác; tăng cường tự kiểm tra, giám sát đối với việc kê đơn thuốc và sử dụng dịch vụ y tế đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

4. Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch truyền thông, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân.

- Đề xuất UBND thành phố các giải pháp hiệu quả nhằm sớm tiến tới thực hiện BHYT toàn dân. Định kỳ hàng quý, 06 tháng tổng hợp danh sách số đối tượng tham gia BHYT và BHTN gửi về Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính các quận, huyện để xem xét và cấp kinh phí kịp thời đúng quy định.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, khởi kiện các đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHXH và BHYT kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Hàng tháng tổng hợp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT thông báo đến các UBND các quận, huyện và báo cáo UBND thành phố và các ngành chức năng để xử lý các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND các quận, huyện.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHYT. Chỉ đạo Phòng giáo dục các quận, huyện, các đơn vị trực thuộc Sở, hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; đưa chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT là chỉ tiêu thi đua của ngành; tổ chức kiện toàn mạng lưới y tế trường học, sử dụng có hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên đúng quy định.

6. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, hướng dẫn các quận huyện xây dựng kế hoạch cấp kinh phí để mua thẻ BHYT và đóng bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ; Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan tham mưu việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các Sở, ngành và UBND các quận, huyện cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Nhắc nhở các doanh nghiệp mới đăng ký sản xuất kinh doanh phải tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, định kỳ 06 tháng một lần cung cấp thông tin doanh nghiệp thành lập mới cho BHXH thành phố.

8. Ban Quản lý các khu Công nghiệp và chế xuất phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động và người lao động. Có kế hoạch chủ động và phối hợp với các ngành thường xuyên thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và việc giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; nắm chắc số lao động thuộc diện phải tham gia và chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong khu vực quản lý.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các quận, huyện thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Định kỳ hàng quý thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Xem đây là chỉ tiêu đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

- Thành lập tổ công tác liên ngành để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, nhất là các đơn vị trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn, kéo dài.

- Căn cứ chỉ tiêu tại Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/9/2013 của UBND thành phố Cần Thơ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng BHXH, BHYT hàng năm cho UBND cấp xã, phường, thị trấn phấn đấu thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT đề ra. Chọn từ 01 đến 02 xã, phường, thị trấn tại mỗi quận, huyện để chỉ đạo điểm việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả trên khắp địa bàn.

10. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất BHXH thành phố phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này, giao Giám đốc BHXH thành phố có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm