ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆMVỤ NĂM HỌC 2014 - 2015

Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 củaBộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015;

Căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố;

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2014 -2015, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình và quy địnhvề phân cấpquản lí của thành phố, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày23/5/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung họccơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ chongười lớn. Hoàn thành việc công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào năm2014.

b) Thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh việc tuyêntruyền các quy định vềquản lí dạy thêm,học thêm theo Quyết định số 13/2013/QĐ- UBNDngày 26/3/2013 và Quyết định số 21/2014/QĐ- UBNDngày 20/7/2014 của UBND thành phố; kiên quyết xử lí các trường hợp vi phạm quyđịnh về dạy thêm, học thêm.

c) Tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp đỡ, ngănchặn tình trạng học sinh bỏ học theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/08/2009 củaThành ủy, rà soát hỗ trợ kịp thời học sinh thuộc diện gia đình chính sách, họcsinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế.

d) Tổ chức thanh, kiểm tra, chấn chỉnh công tácquản lí thu, chỉ trong các trường học, các cơ sở giáo dục; xử lí kịp thời nhữngsai phạm trong các cơ sở giáo dục; tập trung giải quyết triệt để các hiện tượngtiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân. Trong đó, chú ý đến việc tuyển sinh đầucấp không đúng quy định; đặt ra các khoản thu tùy tiện, lạm thu; tổ chức dạythêm, học thêm sai quy định.

e) Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện côngkhai các khoản đóng góp của học sinh ngay từ đầu năm học, tuyệt đối không để xảyra tình trạng thu trái quy định, thực hiện nghiêm túc việc giãn thu và các quyđịnh về tuyển sinh.

g) Chỉ đạo các đơn vị, trường học thường xuyên thựchiện việc dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh trong khuôn viên nhà trường nhằmphòng ngừa các loại dịch bệnh. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thựcphẩm đối với các bếp ăn tập thể, căng tintrường học; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn - chặn việc bán hàng rongxung quanh khu vực trường học.

h) Phối hợpvớicác đơn vị tăng cường công tác điều tra thu thập thông tin về nhu cầu gửi trẻcủa người lao động tại các khu công nghiệp và khu chế xuất để tham mưu UBNDthành phố thực hiện thí điểm xây dựng nhà trẻ tại các khu công nghiệp, khu chếxuất theo Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồngnhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2014; kiểm tra giám sát chất lượngchăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệtcác nhóm trẻ độc lập, tư thục trên địa bàn các quận, huyện.

i) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đếnnăm học 2015-2016 có 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày tại trường.

2. Sở Giáo dục vàĐào tạo

a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộquản lí, giáo viên và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quảChỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổnghợp tình hình, kết quả báo cáo UBND thành phố.

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các kế hoạch của thànhphố về triển khaiNghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ; Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “vềđổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong điều kiệnkinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốctế”.

c) Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện ràsoát các đề án, kế hoạch, chương trình về giáo dục và đào tạo đã được UBNDthành phố phê duyệt; tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phùhợp với tình hình thực tế hiện nay.

d) Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố hoàn thiện phân cấp quản lí nhànước về giáo dục theo quy định của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơchế để các cơ quan quản lí giáo dục được tham gia quyếtđịnh trong công tác quản lí nhân sự và các nguồntài chính chi cho giáo dục; đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ và tự chịutrách nhiệm của các cơ sở giáo dục một cách thống nhất và hiệu quả.

e) Tăng cường công tác giáo dục kĩ năng sống, giáodục môi trường, an toàn giao thông, rèn luyện thể chất. Tập trung thực hiệnđồng bộ các giải pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường; đảmbảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

g) Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng về tìnhhình biển đảo, chủ trương giải quyết cácvấn đề trên biển, Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam; tổ chức có hiệu quả các hoạt động hướng vềbiển đảo cho học sinh, sinh viên. Thực hiệnviệc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dụctheo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng caochất lượng công tác phổ biến, giáo dục phápluật trong nhà trường. Tham mưu ban hành tài liệu giảng dạy lịch sử địa phươngbậc giáo dục trung học, trong đó tập trung lưu ý về giáo dục chủ quyền biển đảo.

h) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học gắn vớiđổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theohướng đánh giá năng lực người học phù hợp với phương án tổ chức các kì thi củaBộ Giáo dục và Đào tạo; nâng cao kĩ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lựcvận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đổi mới công tác tổ chức các kì thi học sinhgiỏi, học sinh năng khiếu cấp thành phố; nâng cao chất lượng các kì thi tốt nghiệpvà tuyển sinh.

i) Tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướngnghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phươngthức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đờicho người dân.

k) Thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng vàLuật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường năng lực, trách nhiệmtrong điều hành, quản lí tài chính, tài sản công; thực hiện tốt cơ chế tự chủtài chính; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệpgiáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát công quỹ tại các đơn vị, trường học.

l) Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổngkết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND ngày 04/12/2009 vềviệc tăng cường công tác quản lí nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻtrong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địabàn thành phố Đà Nẵng.

m) Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyệntrong công tác tuyển dụng giáo viên hằng năm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảngdạy ngay từ đầu năm học mới; quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ,chính sách theo quy định có liên quan đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dụcvà người lao động.

n) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiệnhướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tổ chức triển lãm giới thiệu các chương trình học nghề,học trung cấp chuyên nghiệp sau trung học cơ sở với sự tham gia của các cơ sởdạy nghề, các trường trung cấp chuyênnghiệp.

3. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt độngdạy nghề để thu hút học sinh hoàn thành bậc trung học cơ sở nhưng không tiếptục theo học trung học phổ thông vào học nghề.

b) Chủ trì, phối hợpvới Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện quan tâm đào tạonghề, đảm bảo tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề tại huyện Hòa Vang theo cáctiêu chí quy định về xây dựng nông thôn mới;quan tâm tạo việc làm, bố trí công tác cho học sinh con em đồng bào dân tộcthiểu số đã hoàn thành chương trình bậc trung học phổ thông và các bậc học tiếptheo.

4. Sở Y tế

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăngcường công tác y tế trường học; thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống các loạidịch bệnh thường xảy ra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu UBND thành phố ưu tiên ngân sách chocác đề án phát triển giáo dục đã banhành, bố trí ngân sách cho các trường học đảm bảo tỷ lệ chi khác theo quy địnhhiện hành và có cơ chế để các cơ quan quản lí giáo dục được tham gia quyết địnhtrong công tác quản lí các nguồn tài chính chi cho giáo dục.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu cơchế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các tổ chứcxã hội, các cá nhân tham gia xây dựng, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

c) Ưu tiên kinh phí xây dựng các phòng học để 100%học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày vào năm học 2015-2016.

6. Sở Nội vụ

a) Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,UBND các quận, huyện trong công tác tuyển dụng giáo viên hằng năm nhằm đảm bảođội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ đầu năm học mới; rà soát việc thực hiệnphân cấpquản lí, hoàn thiện cơ chế phốihợp quản lí giáo dục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành đảm bảoquyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lí giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủquy định tráchnhiệm quản lí về giáo dục.

b) Tham mưu UBND thành phố có cơ chế để các cơ quanquản lí giáo dục được tham gia quyết định trong công tác quản lí nhân sự ngànhgiáo dục.

7. Đề nghị ThànhĐoàn Đà Nẵng

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạotrong công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kĩ năng sống; giáo dục thể chất,giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, tổchức có hiệu quả các hoạt động hướng về biển đảo; chú trọng triển khai các hoạtđộng nhằm bồi dưỡng lí tưởng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho họcsinh, sinh viên.

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND thành phố về Đề án “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sốngcho thanh thiếu niên trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trênđịa bànthành phố Đà Nẵng”.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Sở Giáo dục và Đàotạo, các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBNDcác quận, huyện triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT TU, TT HĐND, TT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT, VX(Hiệp).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ