ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTHỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP NGÀY 09/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCHTÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,nông thôn; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ;

Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành,Hội, Đoàn thể Tỉnh và các địa phương phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành liênquan triển khai thực hiện tốt Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 vàThông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chínhsách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để các cấp, các ngànhvà tổ chức, cá nhân nắm bắt, hiểu rõ các nội dung mới của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010, tạo sự đồngthuận cao trong tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị địnhsố 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN; chỉ đạo các tổ chức tín dụngtăng cường cho vay các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặcbiệt là chính sách cho vay phục vụ chương trình nông thôn mới, các mô hình liênkết, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra,xác nhận, tổng hợp số liệu đề nghị khoanh nợ, xóa nợ của các tổ chức tín dụngđối với trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản do thiên tai, dịch bệnhxảy ra trên phạm vi rộng, do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng để tham mưucho UBND Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và BộTài chính.

- Chủ trì, phối hợp trong công tác thanh tra,giám sát việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo kết quả; theo dõi và phối hợpvới các đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề phát sinh; phản ánh kịp thời khókhăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP cho các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

- Triển khai thực hiện chính sách khuyến khíchcác tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới (chi nhánh, phòng giao dịch) đến địa bànnông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn;

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Rà soát, thực hiện quy hoạch và bổ sung quyhoạch phát triển ngành nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và vùng sảnxuất nông nghiệp trọng điểm, quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với điềukiện của Tỉnh.

- Tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu ngànhnông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng các chínhsách khuyến khích triển khai phát triển các mô hình hợp tác, liên kết, ứng dụngkhoa học công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; đặc biệt là các dự án ưutiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sảnvà diêm nghiệp.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt côngtác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; tập huấn, hỗ trợ nông dân về khoa họckỹ thuật, giống, bảo quản thu hoạch, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thôngtin về thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ trì tham mưu cho UBND Tỉnh thông báo tìnhhình thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng làm căn cứ để kiểm tra, tổng hợptrình Chính phủ khoanh nợ, xóa nợ theo quy định.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫnviệc không thu lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản và lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP .

- Tham mưu UBND Tỉnh ban hành văn bản chỉ đạođẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm trong sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnhkiểm tra, xác nhận, tổng hợp số liệu đề nghị khoanh nợ, xóa nợ, làm căn cứ đểUBND Tỉnh trình Chính phủ quyết định khoanh nợ, xóa nợ theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quanxây dựng kế hoạch nguồn vốn ngân sách hàng năm, đầu mối khai thác nguồn vốntrong và ngoài nước để ủy thác cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn qua cáctổ chức tín dụng.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã,thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtnông nghiệp, trang trại, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất,tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn.

6. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả cácchính sách hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và pháttriển hệ thống phân phối trong khâu tiêu thụ đối với các sản phẩm nông nghiệptrên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tư pháp:

Nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng, đáp ứngkịp thời, có hiệu quả nhu cầu công chứng của tổ chức và cá nhân.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phátthanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên:

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi chínhsách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xâydựng nông thôn mới. Tổ chức triển khai tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sảnxuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy hảisản; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ về khoa học kỹ thuật,khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩmnông nghiệp.

- Chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận việc chưa đượccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp cho các đốitượng khách hàng vay không có tài sản bảo đảm theo quy định tại Khoản 3 Điều 9của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và xác nhận thủ tục khoanh, xóa nợ theo tiết(iii), điểm d, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Phối hợp với ngành ngân hàng xây dựng kế hoạchtriển khai chính sách cho vay phục vụ chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệptrên địa bàn huyện, đặc biệt là chính sách cho vay đối với mô hình liên kết,ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đồng thời xác nhận thủ tục khoanh,xóa nợ theo tiết (ii), điểm d, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10. Các Sở, Ban, ngành, các Hội, Đoàn thểTỉnh, UBND các cấp:

Tuyên truyền, vận động người vay sử dụng vốn vayđúng mục đích, nâng cao ý thức, trách nhiệm trả nợ vay cho ngân hàng; hỗ trợcác ngân hàng trên địa bàn trong việc xác định đối tượng, thẩm định cho vay,thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật; phối hợp giám sát việc thực hiệnNghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

11. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tỉnh:

Tích cực triển khai việc thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốncho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng và công bố công khai quy trình,thủ tục cho vay theo hướng rõ ràng, minh bạch, đơn giản và tạo điều kiện tối đacho khách hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Chủ động báo cáo, đềxuất cấp thẩm quyền xem xét trong việc ưu tiên thành lập các chi nhánh, phònggiao dịch trên địa bàn nông thôn nhất là vùng sâu, vùng xa. Phối hợp chặt chẽvới các cấp chính quyền, các Hội, Đoàn thể tại địa phương để triển khai chínhsách cho vay quy định tại Nghị định này.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; báo cáocác khó khăn, vướng mắc về UBND Tỉnh (qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh) đểxem xét, chỉ đạo giải quyết./.


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- CVP và các PVP UBND Tỉnh;
- Chi nhánh NHNN Tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành Tỉnh;
- Báo PY;
- Đài PT&TH PY;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các Hội, Đoàn thể Tỉnh;
- Các tổ chức tín dụng;
- Lưu: VT, Hg, Q.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự