UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XỬ LÝ CƠSỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM XẾP LOẠI C THEO THÔNG TƯ SỐ 45/2014/TT-BNNPTNT NGÀY03/12/2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 về việc xử lý cơsở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ; để chủđộng ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm từ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gianlận thương mại, hàng giả tỉnh Thái Nguyên (Ban chỉ đạo 389 tỉnh), Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã, và các đơn vị liên quan thực hiện cácnội dung sau:

1. Ban chỉ đạo 389 tỉnh: Tăng cường kiểm tra, xửlý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt độnggiết mổ động vật nhỏ lẻ, không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cáctrường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia súc, gia cầmkhông rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Rà soát, đánh giá công tác thực hiện Quyếtđịnh số 1761/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xâydựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,giai đoạn 2013-2015 tại từng địa phương cụ thể; nghiên cứu, tham mưu cho UBNDtỉnh giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 10/9/2013;

b) Chỉ đạo các đơn vị của Sở căn cứ Quyết địnhsố 2346/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công,phân cấp thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệpvà nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh TháiNguyên, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo quy định;

c) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch vàĐầu tư thực hiện nghiêm Điều 17, Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sảnxuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất,kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo TháiNguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức công bố quy hoạch các cơsở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, thông tin tuyên truyền thường xuyên,liên tục về các quy định của pháp luật, của tỉnh khi tham gia giết mổ động vật,vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm nhằm nâng cao nhận thức của ngườidân tại địa phương, tạo thói quen cho người kinh doanh và người tiêu dùng sửdụng các sản phẩm giết mổ từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan chuyênngành thú y.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạocác đơn vị thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấpthực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nônglâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tổchức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các Sở,ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nộidung trên. Thường trực Ban chỉ đạo Đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, giacầm tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013-2015 (Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn) tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn,đôn đốc việc thực hiện ở các ngành, các địa phương, tổng hợp kết quả triển khaibáo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh theo quy định./.


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;
- Các Sở: Công thương, Y tế,
NN&PTNT, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các thành viên BCĐ ĐA XDXCSGMGSGC tập trung tỉnh, giai đoạn 2013-2015;
- Báo Thái Nguyên;
- Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KTNBách, Toàn, TH.
Bachđt, 14/9/15

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long