THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 16-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 1976

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ NỬA CUNG CẤP VỀ NHÀ Ở, ĐIỆN, NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ GIA ĐÌNH

Ngày 08 tháng 12 năm 1958, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 529-TTg quy định tạm thời chế độ nửa cung cấp về nhà ở.

Nhưng trong mấy năm vừa qua, việc thực hiện những quy định của Thông tư đó không thống nhất, ảnh hưởng đến tư tưởng và thu nhập của công nhân, viên chức, làm phát sinh thêm những bất hợp lý mới.

Để giảm bớt khó khăn và ổn định đời sống công nhân, viên chức, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Trong khi chờ đợi việc cải tiến chế độ tiền lương và nâng lương, những cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế Nhà nước cùng với những người trong gia đình (bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con) được xếp ở trong các khu nhà ở do Nhà nước xây dựng không kể nhà đó thuộc cơ quan quản lý nhà đất cho thuê hay các ngành còn tự quản lý ở các thành phố, thị xã, thị trấn, nông, lâm trường đều được hưởng chế độ nửa cung cấp về nhà ở, điện, nước, theo đúng những quy định trong Thông tư số 529-TTg ngày 08-12-1958 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 84-TT/NV ngày 24-12-1958 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành.

2. Chỉ thị này thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1976.

Những trường hợp chưa thi hành đúng như Thông tư trên thì phải thi hành cho đúng không đặt vấn đề truy lĩnh hoăc truy hoàn số tiền chênh lệch. Những trường hợp nào chưa trả tiền nhà thì phải tiến hành thu.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ Lao động hướng dẫn việc thực hiện chỉ thỉ này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đỗ Mười