BỘ XÂY DỰNG
Số: 169/LT-BXD-CĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1992

CHỈ THỊ

CỦA BỘ XÂY DỰNG - CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM
Về việc
triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động
trong ngành xây dựng

Công tác bảo hộ lao động trong Ngành Xây dựng có vị trí hết sức quan trọng. Là ngành công nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, điều kiện lao động: lưu động, phân tán, lao động nặng nhọc, có những công việc phải làm trên cao, dưới hầm sâu, tiếp xúc môi trường nóng bụi, độc hại... có nguy cơ dẫn đến bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.

Ngày 10-9-1991 Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Bảo hộ lao động. Hội đồng Bộ trưởng đã có Chỉ thị số 359/CT ngày 4-11-1991; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra Thông tư số 17/LĐ-TT ngày 26-12-1991 hướng dẫn triển khai thi hành Pháp lệnh bảo hộ lao động.

Để triển khai thi hành Pháp lệnh Bảo hộ lao động trong Ngành xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Việt Nam yêu cầu đồng chí Thủ trưởng và Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị trong Ngành thực hiện tốt những công tác sau đây:

1. Tổ chức phổ biến hướng dẫn tới người lao động quán triệt nội dung Pháp lệnh Bảo hộ lao động, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo hộ lao động. Tổ chức cho cán bộ, công nhân được học tập để có kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động; nắm được các quy trình, quy phạm kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động của từng công việc, ngành nghề; nắm được các chính sách, chế độ bảo hộ lao động... đảm bảo cho người lao động, có quyền làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từng bước cải thiện điều kiện lao động.

2. Trong quá trình sản xuất, công tác, ở từng đơn vị phải có kế hoạch, biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khoẻ, đề phòng bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động, phải đảm bảo đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo chế độ quy định; nghiêm cấm việc khoán trắng và chi trả phần kinh phí trang bị bảo hộ lao động vào đơn giá tiền lương (quy định tại Thông tư 02-LĐ/TBXH ngày 19-1-1990 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội).

3. Từng đơn vị phải thực hiện đúng các quy trình, quy phạm, nội quy an toàn lao động của các thiết bị cho người lao động như: Quy phạm xây dựng 5308-91, quy phạm về điện, máy trục, quy phạm về nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực v.v.. Cấm sử dụng, vận hành các thiết bị chịu áp lực chưa được cơ quan Nhà nước cấp giấy phép.

4. Tổ chức phong trào quần chúng thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động, phong trào phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức quản lý, bồi dưỡng, động viên màng lưới an toàn viên, vệ sinh viên. Phải bố trí đủ cán bộ làm công tác bảo hộ trong đơn vị. Cán bộ này phải nắm vững Pháp lệnh Bảo hộ lao động.

5. Duy trì chế độ thanh tra, tự kiểm tra, quần chúng kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về việc thực hiện các chế độ chính sách về bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện lao động. Qua kiểm tra cần có các biện pháp và chế độ cụ thể để chăm lo sức khỏe cho công nhân viên chức mắc bệnh nghề nghiệp. Bị thương tật do tai nạn lao động, đặc biệt quan tâm đối với gia đình có công nhân viên chức chết vì tai nạn lao động với trách nhiệm và nghĩa tình chu đáo.

6. Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, điều tra, khai báo, phân tích tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ quý, năm đầy đủ, chính xác theo Quyết định 45-QĐ/LB ngày 20-3-1982 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Tổng Liên đoàn. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về an toàn lao động cho người và thiết bị theo đúng pháp luật. Đồng thời quan tâm động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích về công tác bảo hộ lao động.

Thủ trưởng cùng Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị có kế hoạch triển khai và từng thời gian tự kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Chỉ thị, có biện pháp cụ thể chỉ đạo để thực hiện tốt Pháp lệnh Bảo hộ lao động.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Việt Nam giao cho Vụ Tổ chức lao động và Ban lao động tiền lương Công đoàn xây dựng Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra các đơn vị trong Ngành thực hiện tốt chỉ thị về Pháp lệnh Bảo hộ lao động. Năm 1992 tiến hành kiểm tra ở một số đơn vị xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng qua đó rút kinh nghiệm.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Kiểm