Mục lục bài viết

1. Chỉ thị 17/2002/CT-UB chỉnh sửa giấy tờ, hộ tịch, hộ khẩu, văn bằng của công dân do tỉnh Ninh Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2002/CT-UB

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2002

CHỈ THỊ

“VỀVIỆC CHỈNH SỬA CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, VĂN BẰNG CỦA CÔNG DÂN”

Các giấy tờ về hộ tịch, trongđó có giấy khai sinh, là một trong những loại giấy tờ có giá trị pháp lý để ghinhận về nhân thân của mỗi công dân, đồng thời cũng là cơ sở cho công dân thựchiện quyền và nghĩa vụ của mình phát sinh từ sự kiện đăng ký khai sinh, đăng kýhộ khẩu và những giấy tờ liên quan khác.

Trong những năm qua, tìnhtrạng không thống nhất về các sự kiện nhân thân giữa các loại giấy tờ của côngdân trong tỉnh còn nhiều và chưa có biện pháp giải quyết đồng bộ giữa các ngànhcó liên quan đã gây khó khăn rất nhiều cho các cơ quan quản lý Nhà nước và trởngại cho công dân khi tham gia vào các quan hệ xã hội.

Nguyên nhân của tìnhtrạng trên là do công tác quản lý và đăng ký hộ tịch ở các xã phường, thị trấntrước khi có Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998 của Chính phủ về đăng kýhộ tịch còn lỏng lẻo và chưa đi vào nề nếp ổn định. Công tác đăng ký lại khaisinh, cấp bản sao khai sinh từ sổ gốc của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn(cấp xã) thiếu chặt chẽ và không đúng thực tế. Mặt khác, ý thức của một số côngdân trong việc đăng ký khai sinh chưa tốt dẫn đến tình trạng sửa chữa giấy khaisinh, làm hai giấy khai sinh khác nhau về các sự kiện nhân thân... để hợp thứchóa các giấy tờ hồ sơ cá nhân khác làm sai lệch về các sự kiện nhân thân giữagiấy khai sinh với sổ hộ khẩu, bằng cấp, học bạ v. v...

Để giải quyết tình trạngnêu trên, đưa việc quản lý hộ tịch vào nề nếp, đúng pháp luật Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu thực hiện đúng các nội dung sau đây:

1. Việc chỉnh sửa cácloại giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu, bằng cấp, học bạ... phải trên nguyên tắc lấygiấy khai sinh được cấp lần đầu tiên hoặc bản sao giấy khai sinh được cấp từ sổgốc chưa quá 3 tháng làm cơ sở pháp lý. Khi chỉnh sửa phải bảo đảm đúng quyđịnh của pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu vàthuận tiện cho công dân.

2. Trường hợp đương sự cóhai giấy khai sinh khác nhau thì căn cứ vào giấy khai sinh được cấp lần đầutiên hoặc bản sao giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc chưa quá 3 tháng để chỉnhsửa các loại giấy tờ cho đương sự. Nếu giấy khai sinh do đương sự cố tình sửachữa sai với đăng ký ban đầu để hợp thức hóa các hồ sơ, giấy tờ cá nhân khácthì căn cứ vào giấy khai sinh được cấp lần đầu tiên hoặc bản sao giấy khai sinhđược cấp từ sổ gốc chưa quá 3 tháng để giải quyết.

3. Giám đốc Sở Tư pháptiếp nhận và trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các trường hợp có sai sóttrong giấy khai sinh do ghi chép của cán bộ Hộ tịch - Tư pháp hoặc do đương sựkhai báo nhầm lẫn.

4. Giám đốc Công an tỉnh,Trưởng Công an các huyện thị, chỉnh sửa các loại giấy tờ về hộ khẩu, chứng minhnhân dân khi xác định được có sự sai sót giữa các giấy tờ này với giấy khaisinh là cơ sở pháp lý nguyên gốc.

Trường hợp trong tàng thưcủa cơ quan Công an không có giấy khai sinh (nhập khẩu trên cơ sở khai báo) củađương sự thì cơ quan Công an căn cứ vào giấy khai sinh để chỉnh sửa sổ hộ khẩu,chứng minh nhân dân. Nếu trong tàng thư của cơ quan Công an có lưu giấy khaisinh, nhưng đương sự lại có một giấy khai sinh khác thì căn cứ vào giấy khaisinh được cấp lần đầu tiên hoặc bản sao giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc chưaquá 3 tháng để chỉnh sửa.

5. Giám đốc Sở Giáo dục -Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện thị xã, Hiệu trưởng cáctrường học chỉnh sửa các sai sót trong học bạ, văn bằng, chứng chỉ khi có sựsai sót giữa các loại giấy tờ này với giấy khai sinh là cơ sở pháp lý nguyêngốc.

Đối với văn bằng, học bạcó sự sai lệch với giấy khai sinh được cấp lần đầu tiên hoặc bản sao giấy khaisinh được cấp từ sổ gốc chưa quá 3 tháng thì cơ quan giáo dục căn cứ vào giấykhai sinh là cơ sở pháp lý nguyên gốc để chỉnh sửa theo quy định của Bộ Giáodục - Đào tạo.

Trường hợp các văn bằng, chứngchỉ được cấp theo giấy khai sinh, nhưng giấy khai sinh này được cấp không đúngquy định của pháp luật hoặc giấy khai sinh bị sửa chữa mà có sự sai lệch vớigiấy khai sinh được cấp lần đầu tiên hoặc bản sao giấy khai sinh được cấp từ sổgốc chưa quá 3 tháng thì căn cứ vào giấy khai sinh là cơ sở pháp lý nguyên gốcđể chỉnh sửa theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

6. Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn có trách nhiệm xem xét chính xác các sự kiện về nhân thân củacông dân trước khi tiến hành đăng ký lại hoặc cấp bản sao khai sinh từ sổ gốc vàphải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp giấy khai sinh của mình.

7. Sở Tư pháp, Sở Giáodục - Đào tạo, Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với nhau để giải quyết cácvướng mắc giữa các giấy tờ về nhân thân cho công dân. Các trường hợp cá biệtkhác có vướng mắc; Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để xem xét giảiquyết.

Trong quá trình thực hiệnnếu có gì vướng mắc thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Chỉ thị chophù hợp với quy định của pháp luật./.

>> Xem thêm:  Xin cấp lại chứng minh nhân dân đã hết hạn thì làm ở đâu ? Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân ?

2. Chỉ thị 03/2002/CT-UB tiếp tục thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do tỉnh Bạc Liêu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/CT-UB

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 4 năm 2002

CHỈ THỊ

V/V TIẾP TỤC THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị định số 51/CP ngày10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư số 06/TT /BNV ngày 02/06/1997 của Bộ Nội vụ(Nay là Bộ Công an); Chỉ thị số 17/CT /UB ngày 14/7/1997 của UBND tỉnh Bạc Liêuvề đăng ký và quản lý hộ khẩu, đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Cảitiến, đổi mới và giảm bớt các thủ tục phiền hà, đảm bảo công khai, dân chủ đượcnhân dân đồng tình ủng hộ, tăng cường hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước vềAn ninh - Trật tự, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn - xã hội, phụcvụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện cònbộc lộ nhiều thiếu sót, do chưa nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc nhữngnội dung, yêu cầu của công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nên một số địa phươngcòn biểu hiện " Khoán trắng" cho lực lượng nghiệp vụ. Trongkhi đó lực lượng Công an xã, thị trấn trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý hộkhẩu thường bị thay đổi, chưa nắm vững các thủ tục, nguyên tắc về đăng ký quảnlý nhân khẩu, hộ khẩu, một số ít đồng chí năng lực hạn chế, ý thức phục vụ nhândân chưa cao, còn hiện tượng cửa quyền, sách nhiễu, thậm chí tuỳ tiện xác nhậnvà giải quyết đăng ký quản lý hộ khẩu sai qui định làm giảm lòng tin đối vớiquần chúng nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu; Đồng thời tăng cường côngtác quản lý xã hội và đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân; UBND tỉnhChỉ thị.

1. Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm sau 4 nămthực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ khẩn trương khắc phục những tồn tại,yếu kém trong thời gian qua, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để cácngành, các cấp và nhân dân nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ vai trò, vịtrí, tác dụng của công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu là biện pháp quản lý hànhchính của Nhà nước, nhằm xác định việc cư trú của công dân để tăng cường côngtác quản lý xã hội và giữ vững An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

2. Giám đốc hoặc thủ trưởng các Sở, Ban, Ngànhcấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng (BáoBạc Liêu; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh) cần tuyên truyền phổ biến các quiđịnh về đăng ký, quản lý hộ khẩu cho cán bộ và nhân dân quán triệt để chấp hànhnghiêm túc.

3. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra chấn chỉnhcông tác đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường, củng cố lực lượng Công an xã, thịtrấn làm nhiệm vụ đăng ký quản lý nhân khẩu, cán bộ làm công tác hộ khẩu phảicó phẩm chất năng lực, được tập huấn những vấn đề cơ bản về quản lý hộ khẩu,trang thiết bị cơ sở vật chất cần thiết, để lực lượng Công an cơ sở hoàn thànhnhiệm vụ trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu.

- Theo dõi chỉ đạo và tăng cường kiểm tra cácđơn vị trực thuộc các huyện, thị xã trong việc đăng ký, quản lý hộ khẩu theođúng qui định hiện hành của Nhà nước; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp viphạm theo đúng luật định.

Nhận được Chỉ thị nầy, đề nghị Thủ trưởng các cơquan Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triểnkhai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND tỉnh để chỉđạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ.
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh
- Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã.
- PVP phụ trách khối.
- Chuyên viên khối.
- Lưu VP (MM-CT01).

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẠC LIÊU
Cao Anh Lộc

>> Xem thêm:  Chuyển hộ khẩu cùng phường, quận thì có phải xin giấy chuyển hộ khẩu không ?

3. Chỉ thị 19/CT.UBT năm 1997 tổ chức thực hiện Nghị định 51/CP và Thông tư 06/TT-BNV về đăng ký quản lý hộ khẩu do tỉnh Vĩnh Long ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT .UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 19 tháng 7 năm 1997

CHỈ THỊ

TỔCHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/TT-BNV VỀ ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ HỘKHẨU

Đăng ký quản lý hộ khẩu là biệnpháp quản lý hành chánh của Nhà nước nhằm xác định việc cư trú của công dân bảođảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tăng cường quản lý xã hội giữvững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Ngày 01/7/1988 Hội đồng Bộ trưởngđã ban hành điều lệ đăng ký quản lý hộ khẩu kèm theo Nghị định số 04/HĐBT , quagần 10 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực trong quản lý đăng kýhộ khẩu. Tuy nhiên với chuyển biến tình hình kinh tế xã hội hiện nay, một sốquy định của điều lệ đăng ký hộ khẩu này không còn phù hợp, chưa đáp ứng đượchiệu lực quản lý hành chính của Nhà nước đồng thời làm hạn chế tiến trình cảicách thủ tục hành chính.

Nhằm khắc phục tình hình trên,ngày 10/5/1997 Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/CP quy định về quản lý, đăngký hộ khẩu thay cho điều lệ đăng ký hộ khẩu ban hành kèm theo Nghị định 04/HĐBTngày 01/7/1988. Bộ Nội vụ cũng ban hành Thông tư số 06/TT - BNV ngày 20/6/1997hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ.

Để thực hiện tốt các quy định củaChính phủ về quản lý đăng ký hộ khẩu trong tình hình mới, căn cứ vào thông tưhướng dẫn của Bộ Nội vụ và thực trạng tình hình đăng ký, quản lý hộ khẩu trênđịa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giao giám đốc Công an tỉnh chủđộng phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanhnghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khaiquán triệt tinh thần nội dung Nghị định 51/CP của Chính phủ và Thông tư hướngdẫn của Bộ Nội vụ về việc đăng ký quản lý hộ khẩu. Đồng thời phối hợp với cácphương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi các quy định, thủ tụcđăng ký quản lý hộ khẩu đến mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh để các ngành,các cấp và mọi công dân thông hiểu quán triệt chấp hành.

2. Công an tỉnh lập kế hoạch vàchuẩn bị nội dung, tài liệu cần thiết để tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộlàm công tác đăng ký quản lý hộ khẩu nắm vững các quy định các thủ tục đăng kýquản lý hộ khẩu theo Nghị định 51/CP , trực tiếp kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn cácngành các cấp và mọi công dân thực hiện thống nhất Nghị định này trong toàntỉnh kể từ ngày 15/8/1997.

3. Các cơ quan đơn vị có chức năng làm công tác quản lý,đăng ký hộ khẩu, cần khẩn trương kiểm tra thống kê tình hình đăng ký nhân hộkhẩu trong phạm vi thuộc chức năng quản lý của mình để kịp thời tổ chức hướngdẫn thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 51/CP và phải niêm yết công khai các quyđịnh về trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết từng vụ việc về đăng ký quản lýhộ khẩu tại nơi làm việc và tiếp xúc công dân.

4. Kể từ ngày 15/8/1997 UBND tỉnhkhông trực tiếp xét duyệt các trường hợp nhập hộ khẩu vào địa bàn thị xã VĩnhLong mà giao cho Giám đốc Công an tỉnh xem xét giải quyết đúng theo tinh thầnđiều 10 Nghị định 51/CP của Chính phủ và chịu trách nhiệm thường xuyên báo cáokết quả giải quyết cho UBND tỉnh nắm. Những trường hợp đặc biệt vượt chức năng,thẩm quyền phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Nội vụ xem xét quyết định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêmchỉnh Nghị định 51/CP của Chính phủ trong phạm vi chức năng quản lý của mình.

Trong quá trình thực hiện có khókhăn, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Các sở, ban ngành Tỉnh
- CT, PCT.UBT
- BLĐVP.UBT
- Các khối NC
- Lưu: 2.10.07

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nguyễn Văn Cương

>> Xem thêm:  Quy định về chuyển hộ khẩu thường trú ? Đăng ký khai sinh cho con ở đâu ?

4. Chỉ thị số 13/2005/CT-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng ký quản lý hộ khẩu thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ

Về việc tiêm vác xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 13/2005/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 30 tháng 8 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc tiêm vác xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2005

______________________________

1/01/clip_image003 .gif" width="226" />

Thực hiện Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg ngày 12/7/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tiêm vác xin phòng dịch cúm gia cầm.

Thời điểm hiện nay, dịch cúm gia cầm ở tỉnh ta chưa tái xuất hiện, nhưng mầm bệnh dịch vẫn còn tiềm ẩn. Dịch cúm A (H5N1) ở người vẫn tiếp tục xuất hiện ở một số tỉnh trên địa bàn cả nước và đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Đi đôi với việc thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng trong Phòng, chống dịch cúm gia cầm thì việc tiêm vác xin phòng dịch cúm là một trong những biện pháp nhằm tiêu diệt mầm bệnh, không để dịch tái phát, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Để triển khai có hiệu quả việc tiêm vác xin phòng dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh trong năm 2005, UBND tỉnh chỉ thị UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh và các ngành triển khai ngay một số việc như sau:

1- UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tiêm vác xin phòng cúm gia cầm để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiêm vác xin phòng cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện trong vùng tiêm vác xin phòng cúm gia cầm thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, xã để chỉ đạo tiêm vác xin phòng cúm gia cầm trên địa bàn huyện, xã quản lý.

2- Sở Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm khoanh vùng tiêm vác xin phòng cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tiêm phòng; chuẩn bị trang thiết bị an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ tiêm phòng; chỉ đạo chặt chẽ việc đăng ký mua vác xin bảo đảm đúng chủng loại, chất lượng, đủ nhu cầu tiêm phòng theo kế hoạch Thực hiện các quy định về sử dụng vác xin cúm gia cầm tại Quyết định số 1715/QĐ /BNN-TY ngày 14/7/2005 và kế hoạch tiêm phòng vác xin cúm gia cầm năm 2005 tại Quyết định số: 1716/QĐ /BNN-TY ngày 15/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Huy động các phương tiện chuyên ngành, cán bộ chuyên môn trong ngành và ngoài ngành hỗ trợ các địa phương tham gia công tác tiêm phòng.

3- Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế cân đối lập dự toán, bố trí kinh phí phục vụ tiêm phòng cúm gia cầm trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

4- Sở Y tế, Sở Thương Mại, Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thú y có kế hoạch, biện pháp theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ trong quá trình tiêm và sau khi tiêm vác xin phòng cúm gia cầm, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sử dụng và cho sức khoẻ lực lượng tiêm phòng.

5- Sở Văn hoá thông tin, Đài phát thanh truyền hình, Báo Điện Biên phủ phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân để mọi người dân nhận thức được tính cấp bách và tác dụng của việc tiêm vác xin phòng cúm gia cầm; Chủ chăn nuôi xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tiêm vác xin phòng cúm gia cầm, nhằm tạo sự đồng tình thống nhất hưởng ứng triển khai thực hiện. Có chương trình, kế hoạch tuyên truyền cho công tác tiêm vác xin phòng cúm gia cầm đạt kết quả cao. Việc tiêm vác xin phòng cúm gia cầm phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và trách nhiệm của toàn dân.

6- UBND huyện, thị, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành triển khai tiêm vác xin phòng cúm gia cầm đến tận hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi tại các thôn, bản, khu phố; phát hiện và xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình bán chạy gia cầm nhiễm bệnh, vứt gia cầm chết bệnh bừa bãi, làm phát tán dịch bệnh, theo quy định của pháp luật về thú y; kiên quyết vận động hộ chăn nuôi tiêm vác xin phòng cúm gia cầm theo quy định của chuyên ngành thú y; kiểm tra, giám sát việc tiêm vác xin phòng cúm gia cầm thuộc địa bàn quản lý.

7- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các Đoàn thể và nhân dân phối hợp các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vác xin dịch cúm gia cầm có hiệu quả.

Đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm sớm tiêu diệt mầm bệnh, không để dịch tái phát, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trướng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và quy trình đăng ký chuyển hộ khẩu, nhập hộ khẩu, tách hộ khẩu ?

5. Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 51/CP được sửa đổi theo Nghị định 108/2005/NĐ-CP về công tác đăng ký quản lý hộ khẩu do tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 02/2006/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2006

CHỈ THỊ

V/V TIẾP TỤC THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Ngày 19/8/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2005/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 về đăng kýquản lý hộ khẩu. Ngày 07/10/2005, Bộ Công an ban hành Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/CP và Nghị định số108/2005/ NĐ/CP. Để thực hiện tốt các Nghị định nêu trên của Chính phủ và Thôngtư hướng dẫn của Bộ Công an về đăng ký quản lý hộ khẩu (ĐKQLHK);

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1. Căn cứ các Nghị định của Chính phủ và Thôngtư hướng dẫn của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh lập kế hoạch và tham mưu choUBND tỉnh mở Hội nghị tổng kết đánh giá 08 năm thực hiện Nghị định 51/CP , tiếptục tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 51/CP được sửa đổi bổ sung theo Nghịđịnh 108/2005/ NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ và Thông tư số11/2005/TT-BCA-C11 ngày 07/10/2005 của Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì,phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện Nghị định 51/CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số108/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 11/2005/TT-BCA-C11 của BộCông an về ĐKQLHK trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc, Thủ trưởngcác sở, ngành chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểthành viên cùng cấp nghiên cứu, nắm vững mục đích, ý nghĩa, nội dung của cácNghị định và Thông tư nêu trên, từ đó thực hiện và phối hợp thực hiện tốt côngtác ĐKQLHK.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh,Sở Tư pháp và các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục phápluật của tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Nghị định và Thông tư hướngdẫn về ĐKQLHK sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ĐKQLHK của các cơ quanchuyên môn. Thực hiện tốt trách nhiệm của mình được quy định tại các Nghị địnhvà Thông tư hướng dẫn trong việc cấp chứng thực, xác nhận các hồ sơ, giấy tờcủa công dân theo quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai,Báo Đồng Nai, Báo Lao Động Đồng Nai và Đài truyền thanh của các huyện, thị xãLong Khánh, thành phố Biên Hòa, cần bố trí nội dung, sắp xếp chuyên mục thườngxuyên tuyên truyền, phổ biến quy định của Chính phủ, Bộ Công an, các quy trình,thủ tục về ĐKQLHK để mọi người dân biết, thực hiện và tham gia giám sát việcthực hiện của cơ quan chuyên môn, góp phần đấu tranh chống tiêu cực trên lĩnhvực đăng ký, quản lý hộ khẩu.

4. Trong quá trình thực hiện công tác ĐKQLHK,Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phốBiên Hòa, thường xuyên quan tâm kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện công tácĐKQLHK ở địa phương, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm công tác ĐKQLHK; kịpthời động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuấtsắc và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về ĐKQLHK.

Giao Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai theo dõi,đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả công tác ĐKQLHK, hàng tháng, quýcó báo cáo kết quả cho Bộ Công an và UBND tỉnh, kịp thời đề xuất các giải phápnhằm giải quyết tốt khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong công tác ĐKQLHK.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyban hành.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhvà Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, thực hiệnnghiêm chỉnh chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

>> Xem thêm:  Phụ cấp lương là gì ? Cách khoản phụ cấp tiền lương hiện nay

6. Chỉ thị số 03/2000/CT-UB của UBND Tỉnh Bạc Liêu : Tiếp tục thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự ATGT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2000

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý

vi phạm trật tự ATGT

________

Thời gian vừa qua các cơ quan chức năng đã phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý xi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) bước đầu đem lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên vi phạm TTATGT vẫn tái diễn, ở một số điểm có chiều hướng tăng, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và của nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và giảm thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo kiên quyết, khẩn trương các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng cùng các cơ quan thông tin báo chí ở địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT cho mọi tầng lớp nhân dân. Thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng chương trình phát sóng trên truyền hình chuyên mục ATGT, có các chương trình phổ biến, hướng dẫn, giải thích việc chấp hành luật lệ giao thông bằng các hình thức đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với mọi đối tượng. Chú trọng việc tuyên truyền, ký kết các giao ước thi đua, cam kết giữa các khu phố, tổ nhân dân, các cơ quan, đơn vị ... về việc chấp hành luật lệ giao thông, không lấn chiếm hành lang để bán hàng, đỗ xe, để vật liệu xây dựng, quảng cáo và các dịch vụ khác.

2. Công an tỉnh phối hợp cùng sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm túc các phương tiện tham gia giao thông có các vi phạm nhưng không gây trở ngại cho hoạt động của phương tiện vận tải và phiền hà đối với hành khách. Chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT tại các tụ điểm nhất là những nơi như: Sân ga, chợ, bến xe, cửa hàng, cửa khẩu, đường trục chính trong đô thị, các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống là nơi tập trung nhiều ô tô, xe máy thường xuyên gây cản trở giao thông và gây mất ATGT. xử lý việc bán hàng rong, chợ chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện giao thông công cộng như xe ôm, xe ngựa, xe tắc xi. Nâng cao chất lượng việc kiểm định các phương tiện giao thông cơ giới theo quy định, xử lý nghiêm các phương tiện tham gia giao thông có chất lượng kỹ thuật kém, đi quá tốc độ cho phép, đi sai chiều, đi không đúng luồng tuyến đã quy đinh. Người lái xe không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, người say rượu, bia điều kiến phương tiện giao thông.

3. Thanh tra giao thông phối hợp với các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc tập kết vật liệu xây dựng các công trình Nhà nước và tư nhân, nghiêm cấm để tràn lan vật liệu xây dựng ảnh hưởng ATGT và cảnh quan đô thị, nếu vi phạm nhiều lần cần xử phạt hoặc đình chỉ thi công công trình. Kiểm tra trách nhiệm phục hồi lại vị trí ảnh hưởng đến tiêu chuẩn kỹ thuật mặt đường, hành lang đường phố, đường bộ của các công trình xây dựng.

4. Ngành Giao thông Vận tải cần phối hợp các ngành, cơ quan liên quan, địa phương có kế hoạch tăng cường, đầu tư các thiết bị hướng dẫn giao thông,công trình đảm bảo giao thông đô thị, giao thông nông thôn, giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, thông suốt trong mọi tình huống và an toàn cao. Chuẩn bị kế hoạch cho tháng an toàn giao thông theo quy định của Chính phủ.

Các nội dung công tác trên đây phải được coi là một trong những nội dung công tác quan trọng thuộc trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp. Yêu cầu Giám đốc các sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo nghiêm túc, kiên quyết để mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng, cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục duy trì đảm bảo TTATGT xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng

>> Xem thêm:  Thủ tục cắt khẩu sau khi vợ chồng ly hôn ? Đang ly thân có thể tách khẩu không ?

7. Chỉ thị số 11/CT.UB của UBND Tỉnh Lào Cai : Chỉ thị V/v tổ chức thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Về việc phòng cháy chữa cháy rừng năm 1997
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 11/CT .UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1997

CHỈ THỊ

Về việc phòng cháy chữa cháy rừng năm 1997

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Phòng chữa cháy rừng là biện pháp quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Qua 2 năm thực hiện Nghị định 22/CP ngày 9 tháng 03 năm 1995 và Chỉ thị 177/TTg ngày 20 tháng 03 năm 1995 của Chính phủ, công tác quản lý cháy rừng của tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực. Số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị cháy đã giảm đáng kể. Năm 1996 có 46 vụ cháy rừng thiệt hại 153 ha rừng nghèo kiệt và 15 ha rừng trồng, so với năm 1995 giảm 15% về số vụ cháy và 30% về diện tích. Đặc biệt hầu hết các vụ cháy rừng đều có lực lượng cứu chữa kịp thời.

Tuy vậy, một số huyện và các chủ rừng còn xem nhẹ việc quản lý cháy rừng. Các cấp chính quyền và lực lượng kiểm lâm xử lý các vụ gây ra cháy rừng cũng chưa nghiêm.

Để khắc phục tình hình trên, thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, Sở NN và PTNT, Chi cục kiểm lâm và các cơ quan đoàn thể liên quan thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí, tác dụng to lớn nhiều mặt của rừng; tác hại nghiêm trọng của nạn cháy rừng. Kết hợp công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với việc tổ chức sản suất nông - lâm nghiệp, định canh, định cư, thực hiện các dự án nông lâm nghiệp, quản lý nương rẫy, giao đất lâm nghiệp và khoán bảo vệ rừng trên từng địa bàn cụ thể, đến hộ gia đình.

2. Ở các huyện có rừng phải thành lập, củng cố ban chỉ đạo từ huyện xuống cơ sở để giúp UBND chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả. Tổ chức ký kết và thực hiện cam kết PCCR đến tận các chủ rừng. Rừng ở địa phương, đơn vị nào bị cháy thì địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

3. Chi cục kiểm lâm hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Nghị định 22/CP , Chỉ thị 177/TTg về PCCR của Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo các huyện, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong suốt mùa gió Tây Nam 1997.

Tổ chức tốt dự báo cháy rừng và thông báo kịp thời cho nhân dân biết đồng thời có bộ phận thường trực chuyên trách và các đội PCCR chủ lực, trang bị đầy đủ, ứng cứu khi xảy ra cháy lớn. Trên các địa bàn trọng điểm dễ bị cháy phải bố trí cán bộ bám sát rừng, thực hiện chế độ tuần tra canh phòng nghiêm ngặt. Những đơn vị cá nhân vi phạm phải xử lý nghiêm theo nghị định 77/CP của Chính phủ.

4. UBND các huyện miền núi tổ chức tốt việc khoanh vùng quản lý nương rẫy, chỉ đạo kiểm tra phát rẫy, đốt và xử lý thực bì, có kế hoạch biện pháp để đề phòng cháy lan trong mùa nương rẫy.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông chỉ đạo các chủ rừng, chủ dự án xây dựng phương án PCCR trên địa bàn được giao. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện đồng bộ việc trồng mới, chăm sóc rừng và thiết kế, thi công tác công trình phòng cháy, sớm đưa vào sử dụng.

6. Tại khu rừng có đường dây tải điện 500KV, đường sắt Bắc - Nam đi qua hoặc có kho xăng dầu, đơn vị quân đội thì các cơ quan này có trách nhiệm tuần tra bảo vệ, có biện pháp dọn sạch vật liệu cháy trong hành lang bảo vệ an toàn trước mùa cháy.

7. Khi xảy ra cháy rừng. UBND các cấp có quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết trên địa bàn để kịp thời chữa cháy rừng. Mọi tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm lệnh huy động để chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả. Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng, chủ dự án phải huy động ngay lực lượng phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng, đồng thời báo ngay cho cơ quan kiểm lâm gần nhất để hỗ trợ khi có nguy cơ cháy lớn.

Sau khi dập tắt lửa rừng, UBND huyện chỉ đạo các hạt kiểm lâm, cơ quan công an và các chủ rừng, địa phương nhanh chóng điều tra, tìm ra nguyên nhân, thủ phạm gây cháy để xử lý nghiêm khắc, đồng thời khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích phát hiện và chữa cháy rừng. Có biện pháp tích cực và hữu hiệu để bảo vệ, phục hồi rừng sau khi cháy.

8. Kinh phí PCCR do nhà nước đầu tư phải được sử dụng đúng mục đích theo kế hoạch được duyệt. Chi cục kiểm lâm giúp UBND tỉnh kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí Nhà nước đầu tư và chỉ đạo công tác PCCR tổng hợp tình hình cháy rừng, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu UBND các cấp, các ngành triển khai kịp thời, đạt hiệu quả tốt.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG KIM

>> Xem thêm:  Mẫu phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu mới nhất năm 2021 ? Các giấy tờ cần thiết để chuyển hộ khẩu ?

8. Chỉ thị 13/2004/CT-UB về tổng kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu và chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2004/CT-UB

Bến Tre, ngày 29 tháng 9 năm 2004

CHỈ THỊ

V/V TỔNG KIỂM TRA HỘ KHẨU, NHÂN KHẨUVÀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Thời gian qua, việc giải quyết đăng ký, quản lý hộ khẩu,nhân khẩu theo Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký vàquản lý hộ khẩu và Thông tư 06/TT-BNV (C13) ngày 20/6/1997 của Bộ Nội vụ (naylà Bộ Công an) Công an các cấp trong tỉnh nhìn chung đảm bảo đúng quy định, tạođiều kiện thuận lợi, dễ dàng cho công dân đến đăng ký, góp phần giữ vững anninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương. Đồng thời phục vụ yêu cầu quảnlý xã hội của Nhà nước, yêu cầu công tác nghiệp vụ Công an. Tuy nhiên thực tếnảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhânkhẩu ở một số địa phương chưa tốt, hồ sơ, sổ sách đa số bị hư hỏng chưa được bổsung chấn chỉnh, không đầy đủ tính pháp lý trong đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Để thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu, nhânkhẩu theo Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư 06/TT-BNV(C13) ngày 20/6/1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Uỷ ban nhân dân tỉnhBến Tre chỉ thị:

1) Trách nhiệm Công an tỉnh:

Lập kế hoạch chỉ đạo Công an các cấp:

- Tiến hành tổng kiểm tra việc đăng ký hộ khẩu thường trú,tạm trú, tạm vắng từng nhà ở, từng hộ gia đình, nhà ở tập thể (kể cả người nướcngoài, Việt kiều…) trong phạm vi toàn tỉnh.

- Chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩunhư: lập lại sổ đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu (NK3); túi hồ sơ hộ khẩu(NK4) đảm bảo giá trị pháp lý và một số chuyên đề đăng ký, quản lý hộ khẩu,nhân khẩu như: phân loại nhân khẩu; đăng ký, quản lý nhân khẩu mặt nước, nhânkhẩu KT2, KT3, KT4, tạm trú, tạm vắng…

- Dự trù kinh phí phục vụ kế hoạch tổng kiểm tra, chấn chỉnhcông tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu trên phạm vi toàn tỉnh trình Uỷ bannhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

2) Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp và các sở ngànhtỉnh:

- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã,phường, thị trấn tập trung chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ban ngành,đoàn thể tổ chức thực hiện đợt tổng kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu đạt chất lượng,hiệu quả và thời gian theo kế hoạch đề ra. Đồng thời hỗ trợ kinh phí giúp Côngan xã, phường, thị trấn mua sổ đăng ký, quản lý hộ khẩu (NK3) để lập lại sổtheo đúng quy định.

- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã trích số kinh phí do Công anhuyện, thị nộp từ nguồn thu lệ phí hộ khẩu theo Quyết định 163/1999/QĐ-BTC ngày27/12/1999 và Thông tư 77/2002/TT-BTC ngày 10/9/2002 của Bộ Tài chính, để muatúi đựng hồ sơ hộ khẩu (NK4) và hỗ trợ kinh phí mua sổ NK3 cho những xã khôngđủ kinh phí.

- Sở Tài chính đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt hỗ trợkinh phí theo đề nghị của Công an tỉnh trong đợt tổng kiểm tra nhân khẩu, hộkhẩu và hướng dẫn cơ quan Tài chính các huyện, thị chi và quyết toán kinh phíhỗ trợ đợt tổng kiểm tra nhân khẩu và hộ khẩu.

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi, các cơquan truyền thông trong tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến đến nhân dân trongtỉnh về đợt tổng kiểm tra này để nhân dân an tâm chấp hành tốt.

- Các sở, ban ngành tỉnh tổ chức đăng ký, quản lý nhân khẩutập thể ở cấp mình và chỉ đạo cơ quan cấp dưới thực hiện công tác đăng ký, quảnlý nhân khẩu tập thể đúng quy định.

- Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Vănphòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫncác cấp thực hiện. Thời hạn hoàn thành đợt tổng kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu vàotháng 5/2005. Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành,đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, phường, xã, thịtrấn tổ chức quán triệt từ nội bộ cơ quan đến đoàn thể nhân dân trong tỉnh thựchiện nghiêm Chỉ thị này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáovề Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn, chỉ đạo./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

>> Xem thêm:  Cách điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu như thế nào ?

9. Công văn 2014/UB-ĐT giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2014/UB-ĐT
V/v giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2001

Kính gởi :

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố
- Cục Thuế thành phố
- Ủy ban nhân dân quận-huyện

Xét đề nghị của Ban Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phốtại công văn số 5233/CV-QLĐĐ ngày 28/5/2000 về việc giải quyết hồ sơ chuyểnnhượng quyền sử dụng đất ở tại thành phố mà bên nhận quyền sử dụng đất không cóhộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

- Khi giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở,các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không xem việc có đăng ký hộ khẩu thường trútại thành phố là điều kiện bắt buộc đối với người nhận chuyển nhượng đất ở.

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có trách nhiệm theo dõitổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo này và trong quá trình thực hiện,nếu có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết.-

Nơi nhận :
- Như trên
- TTUB : CT, PCT/ĐT
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/ĐT
Tổ ĐT
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

>> Xem thêm:  Người đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân có được trợ cấp không ?

10. Công văn 5252/UB-ĐT cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở người mua nhà củaDNNN hoặc táiđịnh cư không có hộ khẩu HCM

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5252/UB-ĐT
V/v cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho những người mua nhà của các doanh nghiệp Nhà nước hoặc được tái định cư bằng nền đất, bằng căn hộ chung cư nhưng không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2004

Kính gửi:

- Sở Xây dựng,
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc
- Công an Thành phố,
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Uỷ ban nhân dân quận, huyện.

Xét báo cáo, đề nghị của Công an thành phố tại Công văn số 927/ĐA-CATP (PC13) ngày 23 tháng 7 năm 2004 và báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 183/CV-SXD-CCQNĐ ngày 25 tháng 8 năm 2003 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho những người mua nhà của các doanh nghiệp Nhà nước hoặc được tái định cư bằng nền đất, bằng căn hộ chung cư nhưng không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1/ Giao Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận, huyện và các ngành có liên quan để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho những người mua nhà của các doanh nghiệp Nhà nước hoặc những người được tái định cư bằng nền đất, bằng căn hộ chung cư nhưng không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận, huyện và các sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát về quy hoạch của từng khu vực cho từng dự án, trong đó có chỉ tiêu diện tích để bố trí nhà ở với mật độ dân cư phù hợp nhằm quản lý chặt chẽ về quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục cắt hộ khẩu và các giấy tờ cần có để tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu ?

11. Công văn 3624/LĐTBXH-TL phụ cấp khu vực người hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp BHXH theo nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3624/LĐTBXH-TL
V/v phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp BHXH theo nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 2218/BHXH-BC ngày 15/7/2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, điểm C mục III Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc Miền núi (nay là Uỷ ban Dân tộc) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, đối với người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp thì phụ cấp khu vực được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp thay lương. Vì vậy, đối với các trường hợp người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp được Bảo hiểm xã hội chi trả lương hưu, trợ cấp thay lương theo nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì phụ cấp khu vực vẫn được xác định theo mức phụ cấp khu vực quy định tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và được tính toán, chi trả cùng với lương hưu, trợ cấp thay lương tại nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú của đối tượng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

>> Xem thêm:  Thêm ngày tháng sinh vào hộ khẩu và chứng minh nhân dân thực hiện như thế nào ?

12. Công văn 40/UBDT-DTTS 2018 hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/UBDT-DTTS
V/v Hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, CMND và tờ khai CCCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và Dliệu quốc gia về dân cư,
Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an

Phúc đáp Công văn số 2013/C72 -P3 ngày 06/12/2017 của Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Tng Cục cảnh sát, Bộ Công an về việc đề nghị hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, chng minh nhân dân và Tờ khai căn cước công dân. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Việc ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân và tờ khai căn cước công dân cn thực hiện theo Danh mục các dân tộc Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979). Đối với các khó khăn, vướng mắc về việc ghi tên thành phần dân tộc trên các giấy tờ tùy thân của công dân, trước đây Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư đã trao đổi tại công văn số 826/C72 -P3 ngày 12/7/2016, trong đó có đề xuất cách ghi tên thành phần dân tộc là: ghi tên dân tộc trước, sau đóng mở ngoặc ghi tên nhóm nhỏ hoặc tên gọi khác. Đgiải quyết kịp thời nhiệm vụ cấp bách trong cấp giấy tờ tùy thân cho công dân, Ủy ban Dân tộc đã nhất trí với đề xuất trên. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai hiện nay lại phát sinh các vướng mắc mới, Ủy ban Dân tộc thấy rằng đđảm bảo cho tính pháp lý và quyền lợi của công dân và giải quyết các vướng mắc trước mắt Cục C72, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an nên nghiên cứu ghi mục dân tộc theo như đề xuất tại Công văn số 2013/C72 -P3 ngày 06/12/2017 là ghi tên nhóm nhỏ hoặc tên gọi khác trước, sau đóng mở ngoặc ghi tên chính thức của dân tộc ví dụ: Pa-co (Ta-ôi) ở một số địa bàn còn có vướng mắc về tên gọi dân tộc, nếu sau một thời gian không còn phản ứng phát sinh thì hướng dẫn triển khai trên toàn quốc. Đồng thời khi triển khai cấp các giấy tờ tùy thân cho người dân, đề nghị Bộ Công an chỉ đạo giải thích cho công dân biết việc để công nhận một dân tộc cần phải có thời gian, đảm bảo tính chính trị, tính pháp lý đầy đủ và phải được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Việc tham mưu cho cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét ban hành văn bản bổ sung, sửa đổi Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục Thống kê về ban hành “Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam”, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan đang tiếp tục nghiên cứu, thực hiện; hy vọng sẽ sớm có kết quả và được cấp có thẩm quyền công nhận đphục vụ cho việc xác định danh mục các dân tộc cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Ủy ban Dân tộc kính gửi Quý cơ quan tham khảo, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN
UB (để b/c),
- TT, PCN Lê Sơn Hải (đ
b/c);
- Website U
BDT;
- Lưu: VT,
DTTS (02b)

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMVỤ TRƯỞNG VỤ DÂN TỘC THIỂU S
Nguyễn Thị Tư

>> Xem thêm:  Phải làm gì khi địa chỉ ghi trên sổ đỏ và sổ hộ khẩu không giống nhau ?

13. Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 về triển khai thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do tỉnh Bến Tre ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UB

Bến Tre, ngày 01 tháng 8 năm 1997

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP NGÀY 10/5/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củacấy ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp các ngành các cấp và sự nỗ lực cốgắng của lực lượng công an, nên việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 04/HĐBT ngày 07/01/1998 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) kèm theo điềulệ đăng ký, quản lý hộ khẩu đã đạt được những kết quả khá tốt, tạo nên môitrường thuận lợi để thực hiện yêu cầu phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xãhội, giữ gìn ANTT, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở địaphương.

Tuy vậy, thời gian qua công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu cònnhiều mặt hạn chế, còn gây một số phiền hà cho nhân dân; hiện tượng quy địnhthêm tiêu chuẩn, thủ tục, địa bàn, hạn chế dân số vẫn còn xảy ra; chưa thật sựphát huy tác dụng, phục vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vivi phạm TTATXH … Tình hình trên thể hiện sự không nghiêm minh trong thực thipháp luật, không đảm bảo chặt chẽ quản lý xã hội, chưa đổi mới kịp với tìnhhình kinh tế xã hội của đất nước…Nguyên nhân chủ yếu của tình hình này là donhận thức quán triệt vị trí, tác dụng và những nội dung của điều lệ đăng kýquản lý hộ khẩu chưa thật đầy đủ, sâu sắc; Mặt khác nội dung điều lệ đăng kýquản lý hộ khẩu còn có những vướng mắc, bất hợp lý, quy định chưa sát với thựctế…

Nhằm thực hiện thống nhất việc đăng ký và quản lý hộ khẩu,tăng cường quản lý xã hội, bảo vệ quyền tự do cư trú hợp pháp của công dân,ngày 10/5/1997 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/CP về việc đăng ký và quảnlý hộ khẩu, đồng thời Bộ Nội vụ cũng đã có thông tư số 06/TT-BNV (C13) ngày20/6/1997 hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định 51/CP của Chính phủ vàThông tư 06/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chứctriển khai quán triệt Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nộivụ đã nêu trên về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu tới các ngành các cấp liênquan; tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh theo đúngchức năng và thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể đối với Công an các cấptheo đúng quy định tại Thông tư 06/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Phải đảm bảo yêu cầuđổi mới và phương thức đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhằm giữ vững an ninh trật tựvà góp phần thực hiện cải cách hành chính, chống phiền hà, tiêu cực, bảo đảmquyền tự do cư trú hợp pháp của công dân.

2. Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và xãhội, Uỷ ban Dân số kế hoạch hóa gia đình. Cục Thống kê có trách nhiệm phối hợpgiữa công tác hộ khẩu với công tác hộ tịch, đăng ký lao động, thống kê dân sốvà kế hoạch hóa gia đình… bảo đảm sự thống nhất về tình hình và số liệu báo cáođể phục vụ các yêu cầu quản lý, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

3. Lực lượng Công an phối hợp với UBMTTQ Việt Nam cùng cấpvà các thành viên của Mặt trận, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dânhiểu rõ: vị trí, ý nghĩa, nguyên tắc, điều kiện thủ tục,… đăng ký và quản lý hộkhẩu, để nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về đăng ký, quản lý hộkhẩu.

Báo Đồng Khởi, Đài phát thanh và Truyền hình, các đài truyềnthanh địa phương có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫncho cán bộ và nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị định 51/CP và Thôngtư 06/TT-BNV nhằm phát huy tinh thần làm chủ, nâng cao ý thức tự giác thựchiện và kiểm tra việc thực hiện theo đúng quyền, nghĩa vụ của công dân.

4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành tỉnh,các cơ quan Trung ương đóng trên địa phương và Chủ tịch UBND các cấp có tráchnhiệm tổ chức thực hiện tốt Nghị định 51/CP của Chính phủ, Thông tư 06/TT-BNVcủa Bộ Nội vụ và chỉ thị này.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và cơ sở phải quan tâm lãnhđạo và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Công an tổ chức thực hiện tốt côngtác đăng ký, quản lý hộ khẩu theo sự phân công, phân cấp./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Cam

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú mới nhất năm 2021

14. Chỉ thị 25/2005/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

UỶ BAN NHÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2005/CT-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀVIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10/5/1997 CỦACHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 108/2005NĐ-CPngày 19/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 51/CP Thông tư số 11/2005/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một sốđiều của Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu, UBND Thành phố Chỉ thị:

1. Giao Công an Thành phố: Thực hiện nghiêm Điệnmật số 157 ngày 02/11/2005 của Tổng cục Cảnh sát nhân dân về việc tổ chức thực hiệnNghị định số 108/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định51/CP của Chính Phủ nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân về đăng ký và quản lýhộ khẩu trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai thực hiện Nghị định 108/NĐ-CP của Chínhphủ phải đạt được các mục tiêu: Quản lý xã hội tốt hơn, tạo môi trường thúc đẩyphát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội; xây dựng môitrường văn hóa lành mạnh. Đồng thời phải quán triệt tinh thần cải cách hànhchính của Chính phủ trong công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu, nâng cao đờisống của nhân dân. Tuy nhiên cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, nhằm hạn chếđối tượng hình sự, đối tượng TNXH ở tỉnh ngoài vào Hà Nội.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và cơ quan liênquan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện, tiêu chuẩn và nhữngvấn đề liên quan đến việc đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn Thành phố(chú ý đến các quy định nhằm vận dụng phù hợp với thực tế và tương xứng với quymô phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội để đảm bảo kiểm soát và điều tiết đượcbiến động về dân cư, nhất là đối với số người tỉnh ngoài di dịch cư tự do vàoThành phố), trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo Công an các cấp chủ động bố trí địa điểm,cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tiếp công dân đến làm thủ tục đăng ký hộ khẩu;vận dụng linh hoạt quy định của pháp luật với thực tiễn của Thủ đô; quá trìnhthực hiện phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tham mưu, giúp UBND các quận,huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Nghị định 108/2005/NĐ-CP củaChính phủ, Thông tư số 11/2005/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một sốđiều của Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn.

- Tập hợp danh sách những trường hợp đặc biệt theoquy định tại Khoản 5, Điều 12, Nghị định 108/2005/NĐ-CP của chính phủ báo cáoUBND Thành phố phê duyệt trước khi giao Công an Thành phố tiến hành các thủ tụcgiải quyết theo quy định.

2. Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Tài nguyên môi trườngvà nhà đất có trách nhiệm: Thông báo cụ thể mốc giới quy hoạch, thời gian phảidi dời, giải phóng mặt bằng cho UBND các quận, huyện, Công an các cấp và cácngành liên quan để phối hợp thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ khẩu tại các địaphương.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án các khu chung cư, khutái định cư, khu đô thị mới đã có người dân đến ở sớm bàn giao cho UBND các quận,huyện để thành lập tổ dân phố, dân phòng nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý nhànước ở cơ sở. Phối hợp với Công an Thành phố thống nhất các loại giấy tờ cầnthiết phục vụ nhân dân làm thủ tục đăng ký hộ khẩu ở các khu vực này.

3. Sở Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm:Quản lý chặt chẽ số lao động tỉnh ngoài, số người làm việc theo chế độ hợp đồngtrong các cơ quan doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinhdoanh, dịch vụ có sử dụng người ngoại tỉnh, các hộ gia đình có nhà cho thuêtrọ, có biện pháp phòng ngừa tình trạng ký hợp đồng lao động để hợp thức việcđăng ký hộ khẩu.

4. Sở Tư pháp: Chỉ đạo phòng Tư pháp tham mưu giúpUBND các quận, huyện quản lý chặt chẽ công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn cácquận, huyện.

- Phối hợp với Công an Thành phố có biện pháp quảnlý tốt công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu theo quy định của pháp luật; phối hợpxem xét và đề xuất với UBND Thành phố nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đếntình hình dân cư trên địa bàn Thành phố.

5. UBND các quận, huyện: Chỉ đạo chính quyền cácxã phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng để mọi người dân tự giác chấp hành các quy định về đăng ký, quản lý hộkhẩu, hộ tịch trên địa bàn.

- Duy trì hoạt động tại các điểm khai báo tạm trú,tạm vắng; chỉ đạo chính quyền các địa phương đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đìnhchấp hành đầy đủ các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng; tạo điều kiện thuậnlợi để nhân dân tự giác đến các điểm khai báo tạm trú, tạm vắng ở các cụm dâncư, thôn xóm, các khu vực nhà chung cư, khu đô thị mới.

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn xác nhậncho công dân (kể cả người tỉnh ngoài) mua bán, cho, tặng, thừa kế nhà, đất trênđịa bàn về tình trạng nhà ở, đất ở đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp, khônglấn chiếm, không nằm trong khu vực quy hoạch đã có thông báo thời gian di dờicủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm phục vụ công tác đăng ký hộ khẩu chosố nhân khẩu KT2, KT3 được thuận lợi.

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về thủ tục chuyển hộ khẩu về thành phố Hà Nội ?

15. Công văn 863/UB-QLĐT giải quyết hồ sơ của công dân có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Số: 863/UB-QLĐT
V/v giải quyết hồ sơ của công dân có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 1994

Kính gửi: Sở Nhà đất thành phố

Xét báo cáo và kiến nghị của Giám đốc Sở Nhà đất về việcgiải quyết cho công dân thành phố có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nộithành.

Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nhà đất:cho phép những người có hộ khẩu ở các huyện ngoại thành được mua nhà có sở hữuhợp pháp tại các quận nội thành.

Tuy nhiên, cần ghi chú rõ tại giấy phép công nhận việc muabán nhà thuộc diện trên là: giấy phép công nhận sở hữu nhà không phải là điềukiện để người mua nhà sẽ được nhận hộ khẩu thường trú vào nhà được mua. Việcxét nhập khẩu từ ngoại thành vào nội thành, Công an thành phố có trách nhiệmgiải quyết theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP: (CT, PCT/TT, PCT/ QLĐT);
- VPUB: (PVP, QLĐT)
- Công an TP
-Tổng hợp (QLĐT) (kèm hồ sơ)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

>> Xem thêm:  Nhập hộ khẩu của con vào hộ khẩu cha như thế nào ?