UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2003/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2003

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNGHỌC

Trong các năm qua, cùng với sự quan tâm thúc đẩyphát triển kinh tế- xã hội, thành phố đã tập trung đẩy mạnh sự nghiệp Giáo dục-Đàotạo đạt được những thành quả quan trọng : Năm 1995, thành phố được công nhậnđạt chuẩn Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục Tiểu học; năm 2002, thành phố đượccông nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; trường lớp được tăng cườngđầu tư xây dựng nhiều hơn ; số lượng trẻ em đến trường phát triển mạnh; chấtlượng giáo dục từng bước được nâng lên ngày càng đáp ứng nhu cầu học tập củanhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và kết luận hội nghịTrung ương 6 khóa IX.

Nhằm tiếp tục củng cố, duy trì, phát huy những thànhquả đạt được, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 61/CT-TW ngày 28/12/2000 của BộChính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 41/2000/QH10 ngày 09/12/2000của Quốc hội khóa X và Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 củaChính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiến tới phổ cập bậctrung học, nhằm góp phần phát triển và nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhânlực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đạihóa ; ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các ngành, các cấp triển khai thực hiệntốt công tác Phổ cập giáo dục bậc Trung học từ nay đến năm 2010, như sau :

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNGHỌC:

1- Mục tiêu :

Mục tiêu Phổ cập giáo dục bậc Trung học của thànhphố là huy động các nguồn lực, nâng cao học vấn cho người lao động thành phố từ18 tuổi đến 21 tuổi đạt trình độ bậc Trung học trước năm 2010; kết hợp phânluồng sau Trung học, tạo cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới cơ cấu và nâng caochất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong nhữngnăm đầu thế kỷ XXI; phát huy cao độ tính độc lập, năng động, sáng tạo, chuẩnmực nhân cách, đạo đức và bản lĩnh chính trị của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

2- Yêu cầu :

2.1- Thành phố phải có 100% quận, huyện đạt chuẩnPhổ cập giáo dục bậc Trung học.

2.2- Mỗi quận-huyện phải có ít nhất 90% phường, xã,thị trấn đạt chuẩn; thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường lớp tại địaphương.

2.3- Mỗi phường-xã, thị trấn đạtchuẩn phải có ít nhất 90% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 21, có hộkhẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn theo học các chương trình Trung học phổ thông,Bổ túc trung học, Trung học kỹ thuật, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề ;trong đó có 75% đối tượng phổ cập trong độ tuổi từ 18 đến 21 có bằng tốt nghiệp.Các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp và điều kiện về giáo viên của địaphương đảm bảo đúng theo quy định điều lệ nhà trường và yêu cầu về trường chuẩnquốc gia.

3- Tiến độ thực hiện :

Để toàn thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục bậcTrung học trước năm 2010, từ nay đến năm 2005 phải phấn đấu có 12 quận nội thànhđạt chuẩn và các quận huyện còn lại phấn đấu ít nhất 50% phường, xã, thị trấnđạt chuẩn.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1- Về tư tưởng nhận thức : Dưới sự lãnh đạo của cấpủy Đảng, chính quyền các cấp phải xem công tác phổ cập giáo dục bậc Trung họclà một nhiệm vụ chiến lược quan trọng của địa phương, là yếu tố cơ bản để pháttriển bền vững kinh tế xã hội ; từ đó mà tập trung sức chỉ đạo và tổ chức thựchiện công tác Phổ cập giáo dục của địa phương để đạt hiệu quả cao nhất.

2- Về tổ chức : Thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáodục cấp thành phố đến quận-huyện, phường-xã, thị trấn ; huy động sức mạnh tổnghợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp lực lượng chính quyền, Mặt trận và cácBan ngành đoàn thể cùng toàn dân nỗ lực thực hiện thành công nhiệm vụ Phổ cậpgiáo dục bậc Trung học tại địa phương.

3- Các biện pháp cần tập trung :

3.1- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đa dạng hóatrường lớp, tăng cường các nguồn đầu tư cho giáo dục. Phối hợp tốt các lực lượngxã hội, huy động tối đa thanh thiếu niên trong độ tuổi phổ cập đến lớp, phấnđấu không để tình trạng thất học, bỏ học.

3.2- Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trườnglớp đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đảm bảo đủ trường lớp và chuẩnhóa cơ sở vật chất theo quy định.

3.3- Thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung chươngtrình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành Giáo dục-Đào tạophải phấn đấu chống lưu ban bỏ học, nâng cao hiệu suất đào tạo. Phối hợp tốtcác loại hình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học chuyên nghiệpvà dạy nghề. Không ngừng phát triển giáo dục Mầm non, nâng cao chất lượng phổcập Tiểu học, Trung học cơ sở đúng độ tuổi.

3.4- Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên của cácngành học, cấp học đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Xây dựng chế độ, chínhsách phù hợp cho giáo viên và học sinh, có tác động thúc đẩy động viên ngườidạy và người học.

3.5- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nângcao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân vềmục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ phổ cập giáo dục bậc trung học trong giai đoạn pháttriển mới của thành phố và đất nước.

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thịtrấn có trách nhiệm tổ chức, phối hợp các lực lượng xã hội, các Ban ngành đoàn thể,thông qua Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục trung học phổ thông đảm bảo tiến độ thựchiện Phổ cập giáo dục theo quy định. Thực hiện tốt quy hoạch phát triển mạnglưới trường lớp của quận-huyện.

2- Sở Giáo dục-Đào tạo, Phòng Giáo dục-Đào tạo quận-huyệncó trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch Phổ cập giáo dục bậc Trung học củathành phố và quận-huyện, theo dõi tiến độ thực hiện ; tổ chức giao ban định kỳcác Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục trung học, để kiểm điểm rút kinh nghiệm, kịpthời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng thời đảm bảo tốt các hoạt độngchuyên môn như đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng độingũ giáo viên đủ mạnh và có chất lượng cao, chống lưu ban bỏ học, nâng cao hiệusuất đào tạo.

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá đảmbảo các yêu cầu về vốn đầu tư xây dựng trường lớp và các chế độ chính sách chocông tác Phổ cập giáo dục.

4- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Sở Lao độngThương binh và xã hội và Sở Tài chánh-Vật giá phối hợp nghiên cứu đề xuất cácchế độ chính sách phù hợp để góp phần động viên người dạy và người học, nhất làđối với con em gia đình khó khăn, diện chính sách.

5- Công an thành phố chỉ đạo Công an quận-huyện,phường-xã, thị trấn phối hợp với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trong việc nắm chắctình hình dân số, độ tuổi, cập nhật tình hình biến động hàng tháng để có kếhoạch, biện pháp vận động gia đình, tạo điều kiện cho con em đến lớp học tập.

6- Sở Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thông tấnbáo chí bằng nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động giáo dục nâng cao nhận thứcđể mọi tầng lớp nhân dân hiểu được yêu cầu học tập nâng cao trình độ trong giaiđoạn phát triển mới của thành phố và đất nước, từ đó mà ý thức được trách nhiệmcủa mình, nỗ lực vượt khó học tập cũng như từng gia đình tạo điều kiện tốt nhấtcho con em học tập.

7- Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thànhphố và các Đoàn thể, có kết hoạch phối hợp với các Ban-ngành của quận-huyện vậnđộng nhân dân tích cực hưởng ứng, huy động tối đa các em trong diện phổ cập đếnlớp, không để một thanh thiếu niên nào thất học, bỏ học trên địa bàn hoạt độngcủa mình, góp phần tổ chức thực hiện thành công công tác Phổ cập giáo dục trunghọc tại địa phương.

Với tinh thần quyết tâm thực hiện thành công Phổcập giáo dục bậc Trung học trên toàn thành phố theo các mục tiêu, yêu cầu và tiếnđộ thực hiện trên đây, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngànhthành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn quantâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác Phổ cập giáo dục bậc Trung học, coiđây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần thực hiện thắnglợi nhiệm vụ chính trị của thành phố./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đ/c Bí thư và Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- VP/TU và các Ban Thành ủy
- Các Ban HĐND thành phố
- UBMTTQ thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Sở-ngành thành phố
- UBND các quận-huyện
- Các Báo-Đài thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX-C)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Tài