UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2004/CT-UB

Đồng Hới, ngày 24 tháng 6 năm 2004

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂNKHAI THI HÀNH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.

Luật Đất đai năm 2003 là một đạo luật có ý nghĩađặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và sử dụng cóhiệu quả đối với đất đai, góp phần tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệphoá, hiện đại hoá đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai và đểsớm đưa Luật Đất đai năm 2003 vào cuộc sống, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giámđốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Khẩn trương triển khai các công tác phổbiến giáo dục pháp luật về đất đai sâu rộng trong cán bộ và nhân dân.

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biếnLuật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành phải làm cho các cấp, các ngành,cán bộ và nhân dân nắm được các quy định của Luật, nhất là các quy định có tínhchất đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nâng caohiểu biết, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đất đai trong các cấp, cácngành và mọi tầng lớp nhân dân; ngăn ngừa các vi phạm pháp luật đất đai, giảmbớt các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, tăng cường quản lý nhà nước vềđất đai, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, giữ vững kỷ cương phápluật.

- Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm2003 phải được thực hiện kịp thời, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thứcphong phú như tổ chức hội nghị quán triệt; tập huấn chuyên sâu; biên soạn, inấn đề cương, tài liệu hỏi đáp pháp luật đất đai, tờ in; tuyên truyền trên cácphương tiện thông tin đại chúng... phù hợp cho từng đối tượng quản lý, sử dụngđất từ tỉnh đến cơ sở và người dân.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biếnLuật Đất đai phải hoàn thành trong năm 2004.

2. Triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dungquản lý Nhà nước và đất đai theo Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫnthi hành.

- Tập trung đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất, phấn đấu đến năm 2005 cơ bản hoàn thành quy hoạch sử dụngđất cấp huyện, cấp xã; bổ sung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấptỉnh. Triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn liền vớicông tác đồn điền, đổi thửa và phải được xây dựng một cách công khai, dân chủ;chú ý lập các quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quỹ đất dành chonhu cầu công ích.

- Rà soát lại diện tích đất đã giao, cho thuêcủa các tổ chức; đất nông nghiệp do các đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượngvũ trang đang sử dụng; đất nông trường, lâm trường theo Nghị định số 264/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh lại diện tích không sửdụng hoặc sử dụng lãng phí, không đúng mục đích kiên quyết thu hồi để giao chocác địa phương quản lý, sử dụng theo quy hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, phấn đấu đến hết năm 2005 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất các loại, nhất là đất ở thị xã Đồng Hới, các thị trấn huyện lỵ, đấtlâm nghiệp. Nhanh chóng cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệptại các địa phương đã thực hiện xong việc dồn điền, đổi thửa.

- Đầu tư kinh phí cho công tác đo đạc, lập bảnđồ, hồ sơ địa chính theo công nghệ số; xây dựng đầy đủ cơ sở dữ liệu về đất đaiphục vụ cho công việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựngchi tiết, thu hồi đất, cho thuê đất và chuẩn bị các điều kiện cho thị trườngbất động sản phát triển lành mạnh, đúng pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý giá đất, định giáđất sát hợp với từng vùng theo quy định mới của Nhà nước để áp dụng trên địabàn toàn tỉnh.

- Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng saukhi được xét duyệt phải nhanh chóng cắm mốc giới quy hoạch, công bố công khaibàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Đối với các dự án đầu tư có GPMBthì việc lập, xét duyệt phương án bồi thường, kế hoạch giải toả phải được tiếnhành đồng thời với việc lập và xét duyệt dự án đầu tư. Đặc biệt phải tiến hànhxây dựng sớm khu tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng. Từ nay, việc giảiphóng mặt bằng đối với những nơi cần phải tái định cư chỉ được thực hiện saukhi đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện tái định cư.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo môhình “ một nữa ” trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất, đăng ký giao dịch đảmbảo việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch đảmbảo, nhanh gọn, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Kiện toàn cơ quan quản lý đất đai các cấp,nhất là ở các huyện, xã để quản lý đất đai gắn với việc quản lý tài nguyênkhoáng sản, tài nguyên nước và môi trường trong một tổ chức thống nhất. Tậphuấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức làm công tácquản lý đất đai, nhất là đối với cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn.

Xúc tiến việc thành lập tổ chức định giá đất; tổchức phát triển quỹ đất; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định củapháp Luật Đất đai năm 2003.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra vềquản lý, sử dụng đất, nhất là trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất và bồithường thiệt hại về đất khi giải phóng mặt bằng. Các trường hợp sai phạm, lấnchiếm đất đai, sử dụng lãng phí đất đai phải được xử lý một cách kiên quyết,nghiêm minh và triệt để.

- Giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo,tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài; chỉ đạo cácxã, phường, thị trấn tăng cường hoà giải các tranh chấp đất đai, tập trung giảiquyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

3. Trách nhiệm của các ngành, các cấp trongviệc tổ chức thực hiện:

- Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmtriển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về thi hành Luật đất đai; ban ngành các vănbản hướng dẫn thực hiện; xây dựng các đề án: Thành lập Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất, tổ chức phát triển quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính về quản lýđất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,tranh chấp về đất đai; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ địa chính ở các cấp.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trìphối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát việc sử dụng đất cácnông trường, lâm trường theo Quyết định số 264/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 củaThủ tướng Chính phủ.

- Sở Tài chính chủ trì các ngành, địa phươngliên quan căn cứ quy định về khung giá đất của Chính phủ khẩn trương tiến hànhđiều tra, khảo sát giá đất trên thị trường để xây dựng và trình UBND tỉnh banhành quy định về giá đất phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; xây dựngđề án thành lập tổ chức định giá đất; tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phícho hoạt động tuyên truyền pháp luật đất đai và các nhiệm vụ quản lý Nhà nướcvề đất đai.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưucho UBND tỉnh trong việc bố trí kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtcác cấp, kinh phí cho các dự án về Đầu tư và phát triển quỹ đất hàng năm trênđịa bàn tỉnh.

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyênvà Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, được phân cấp của ngành,địa phương để kiện toàn và thống nhất bộ máy cơ quan quản lý Tài nguyên và Môitrường ở tỉnh và các huyện, thị xã.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyênvà Môi trường, các ngành, các cấp trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyềnLuật Đất đai năm 2003.

- Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp với SởTài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, thanh tra; giải quyết kịp thờicác khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp viphạm pháp luật về đất đai.

- Sở Văn hoá và Thông tin, Báo Quảng Bình, ĐàiPhát thanh và Truyền hình Quảng Bình có trách nhiệm xây dựng các chuyên mục vềpháp luật đất đai, tăng thêm thời lượng và số lượng tin, bài có nội dung tuyêntruyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệmchỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt Luật Đất đai trên địa bàn;đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã; tậptrung chỉ đạo công tác dồn điền, đổi thửa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho hộ gia đình, cá nhân; nhất là đất ở tại các đô thị, đất nông nghiệp saukhi hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa; thực hiện nhanh chóng việc giao đất,thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư phục vụ choviệc thu hồi đất để xây dựng các công trình.

- Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có liênquan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành nghiêm túc Chỉthị này.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Vănphòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo giỏi, kiểm tra và báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế;
- Lưu VT; CVNC; CV ĐC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương