ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 20 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ MÁY PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Phổ tần số vô tuyến điện là tài nguyên quý hiếm củaquốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg về việcphê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, nhằm phát triển mạngthông tin vô tuyến điện theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, phùhợp với xu hướng phát triển của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phụcvụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện sựnghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Việcquản lý tần số và máy phát vô tuyến điện là nhiệm vụ quan trọng.

Trong những năm qua, mạng lưới thông tin vô tuyếnđiện trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh với nhiều chủng loại và thiết bịkhá đa dạng, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phát triển kinh tế xã hội, quốcphòng và an ninh. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh việc mua bán và sử dụngthiết bị phát sóng vô tuyến điện chưa được quản lý chặt chẽ. Công tác tuyêntruyền các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện đến với mọi tầng lớpnhân dân chưa kịp thời và sâu rộng, vẫn còn tình trạng sử dụng điện thoại khôngdây, máy vô tuyến điện không đúng với băng tần cho phép và các yêu cầu kỹ thuậtliên quan. Đặc biệt tại các vùng biên giới việc sử dụng máy phát không có giấyphép hoặc không đúng quy định trong giấy phép diễn ra khá phổ biến. Thực trạngnày dẫn đến hiện tượng xuyên âm, can nhiễu có hại cho các mạng thông tin chuyêndùng, làm giảm chất lượng và độ tin cậy dịch vụ, gây thiệt hại về kinh tế làmảnh hưởng đến an toàn thông tin.

Nhằm chấn chỉnh và khắc phục tình trạng nêu trên.Đồng thời thực hiện Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạchphổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Bưu chính, Viễn thông:

a) Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan, địa phươngvà các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhândân, các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức kinh tế, xã hội những quy địnhvề quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện theo Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông;Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện vàcác quy định liên quan khác.

b) Hướng dẫn thủtục và là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đăng ký cấp phép sử dụng tần số, máyphát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh (thoả thuận với Trung tâm kiểm soáttần số Khu vực IV).

c) Chủ trì phối hợp với Công an Tỉnh, Trung tâm kiểmsoát tần số Khu vực IV và các đơn vị có liên quan kiểm tra, nhắc nhở các cánhân, tổ chức sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện thực hiện đúng pháp luậtvề tần số vô tuyến điện; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm trong lĩnhvực tần số vô tuyến điện.

d) Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tranhắc nhở và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc lưu thông các thiết bị viễn thôngkhông hợp pháp, đặc biệt là điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) khôngthuộc danh mục thiết bị đã được chứng nhận hợp chuẩn của Bộ Bưu chính, Viễnthông và có tần số nằm ngoài băng tần quy định.

2. Sở Thương mại, Công an Tỉnh phối hợp với Sở Bưuchính, Viễn thông xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc lưuthông các thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (đặcbiệt các địa phương vùng biên giới) có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môntăng cường công tác giám sát, phát hiện vi phạm trong việc sử dụng trái phéptần số vô tuyến điện, chú trọng các máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuêbao) tại địa phương mình quản lý, thông báo về Sở Bưu chính, Viễn thông để cókế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời.

4. Các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhâncó sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh phải đăng ký sử dụng,nộp lệ phí, quản lý sử dụng và gia hạn giấy phép theo đúng quy định của phápluật.

a) Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trênđịa bàn tỉnh phải tăng cường công tác kiểmtra, không cho kết nối vào mạng của doanh nghiệp mình các thiết bị điện thoạikhông dây (loại kéo dài thuê bao) khi chưa đảm bảo các điều kiện theo Nghị định24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 của Chính phủ.

b) Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân nhập lậu, cấtgiữ, kinh doanh và sử dụng các thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuêbao) không thuộc danh mục thiết bị đã được chứng nhận hợp chuẩn của Bộ Bưu chính,Viễn thông và có tần số nằm ngoài băng tần quy định; chỉ được phép sử dụngthiết bị điện thoại không dây đã được cấp phép ở các băng tần quy định là :(43-44)MHz; (46-50)MHz; (72-73,5)MHz; (261,5-262,5)MHz; (263,5-264,5)MHz;(387,5-388,5)MHz; (389,5-390,5)MHz.

Yêu cầu các Sở,Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiệntốt tinh thần Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc,kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để giải quyết./.

Nơi nhận:
- TV.Tỉnh ủy, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Trang web Chính phủ;
- Bộ Bưu chính, Viễn thông (để b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các ban Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo tỉnh; Bưu điện AG; Chi nhánh Viễn thông AG;
- Báo AG, Đài PTTH AG(đưa tin);
- Lưu KT, VHXH, VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên