ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2007/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 10 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤCĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2006- 2010 của tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và thu được mộtsố kết quả nhất định. Các cơ quan, đơn vị đã có đổi mới quy trình công tác, cảitiến sự phân công và phối hợp để giải quyết các thủ tục hành chính. Cán bộ,công chức đã có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, giảm dầnphiền hà cho các tổ chức và công dân, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý Nhà nước. Nhưng Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010của tỉnh chưa được các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá thành các mục tiêu, chươngtrình hành động cụ thể. Các cơ quan hành chính chưa có kế hoạch giám sát, đánhgiá kết quả hoạt động cụ thể, chưa kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn,yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện nên chất lượng cải cách hành chínhcủa các cơ quan, đơn vị chưa cao, vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà gây phiền hàcho người dân và doanh nghiệp.

Chấp hành Công văn số 915/TTg-CCHC ngày 11 tháng7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hànhchính và đẩy mạnh cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầucác sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị thực hiện tốt các nội dungsau:

1. Tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghịquyết Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước. Tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dungcủa Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của tỉnh và các vănbản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hànhchính.

2. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chươngtrình Cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh, cuối năm tập trungđánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, tồn tại; xác địnhnguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong năm tới.

3. Căn cứ vào Chương trình Cải cách hành chínhgiai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xây dựng kế hoạch hành động cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn2008 - 2010 và từng năm của đơn vị mình; nội dung kế hoạch tập trung vào cáclĩnh vực cụ thể, nhằm giải quyết những vướng mắc trì trệ về các thủ tục hànhchính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch;Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch hànhđộng cải cách hành chính giai đoạn 2008 - 2010; tổng hợp thành Kế hoạch hànhđộng cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2008 - 2010 trình Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc,quy trình giải quyết công việc cho phù hợp theo từng thời kỳ khi Nhà nước banhành các quy định mới về thủ tục, thời gian giải quyết từng loại công việc theotừng lĩnh vực. Tập trung rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, cáckhâu trung gian gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Bộphận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; lựa chọn cán bộ, công chứccó phẩm chất, trình độ, năng lực để làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả. Nghiên cứu thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với một số công việc.

6. Phát huy các nguồn lực để góp phần đẩy mạnhcông tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình dự án:Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính công giai đoạn II (SPAR - CB); Dự án Quản lýNhà nước - Khuyến nông - Thị trường (CB - GEM).

7. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ,công chức thi hành công vụ, chấp hành Nội quy, Quy chế làm việc và Quy tắc ứngxử trong giờ làm việc. Kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ, công chức cóthành tích xuất sắc; xử lý cán bộ, công chức không chấp hành tốt các quy địnhthực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân.

8. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm đônđốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kếtquả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dân các huyện, thị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang