UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGTHỰC HIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, DUY TU, SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNGGIAO THÔNG NÔNG THÔN

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung củatỉnh và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân, mạng lưới giaothông nông thôn trong toàn tỉnh đã không ngừng được đầu tư nâng cấp, tạo nên sựchuyển biến quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triểnkinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, qua thời gian khai thác sử dụng, hệthống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu xuống cấp, nền và mặtmột số tuyến đường nông thôn bị lún sụp, bong tróc... Điều này không những gâyảnh hưởng không tốt đến việc lưu thông và vận chuyển của nhân dân mà còn khôngphát huy được tính hiệu quả lâu dài của công trình, nhất là khi các công trìnhnày được đầu tư xây dựng đều có sự tham gia đóng góp của nhân dân. Bên cạnh đó,việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn theo quy hoạch được duyệt và việcquản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn cũng chưa được thực hiệnnghiêm túc.

Nhằm tăng cường quản lý đầu tư xây dựng giao thôngnông thôn, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác duy tu, sửa chữa và bảo vệkết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnhchỉ thị:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác duy tu,sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn của các huyện, thị theo chương trình đãtập huấn “Sổ tay bảo dưỡng đường giao thông nông thôn” của Bộ Giao thông vậntải do tổ chức SEACAP tài trợ;

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng cũng như việc triển khai thực hiện côngtác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn của các huyện, thị.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị:

a) Tăng cường thực hiện công tác duy tu, sửa chữahệ thống cầu đường nông thôn trên địa bàn thuộc sự quản lý:

- Trong từng năm, phải xây dựng kế hoạch và phân bổnguồn vốn hợp lý cho công tác duy tu, sửa chữa cầu đường nông thôn để duy trìkhả năng khai thác lâu dài của công trình;

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt độngcủa các Đội Quản lý công trình giao thông và đô thị trực thuộc Phòng Hạ tầngkinh tế các huyện và Phòng Quản lý đô thị;

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấnnghiêm túc thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đối với các công trình giaothông nông thôn được phân cấp quản lý. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các côngtrình giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng qua sự hỗ trợ, đóng góp của cáctổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài nước.

b) Nghiêm túc thực hiện đầu tư xây dựng các côngtrình giao thông nông thôn phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải đã đượcduyệt. Trường hợp khó khăn thì phải xin ý kiến của cơ quan thẩm quyền trước khitriển khai thực hiện.

c) Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệkết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầnggiao thông đường bộ.

d) Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệmtrước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc để xảy ra các tình trạng: xây dựng côngtrình không đúng quy hoạch được duyệt mà không có ý kiến của cơ quan thẩmquyền; vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông gây tác động tiêucực đến xã hội.

e) Báo cáo định kỳ sáu tháng và tổng kết năm việctriển khai thực hiện công tác xây dựng và duy tu, sửa chữa giao thông nông thônvề Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉđạo.

3. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác duy tu,sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn được phân cấp quản lý, trong đó phải chúý đến các công trình giao thông nông thôn do các tổ chức, cá nhân từ thiện tàitrợ;

- Áp dụng hiệu quả chương trình đã tập huấn cho cánbộ cấp xã “Sổ tay bảo dưỡng đường giao thông nông thôn” của Bộ Giao thông vậntải do tổ chức SEACAP tài trợ, được Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Sở Giaothông vận tải tổ chức thực hiện trong năm 2005 và hội thảo hướng dẫn công tácquản lý, duy tu bảo dưỡng cầu treo của Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Trevào công tác duy tu, sửa chữa cầu đường nông thôn;

- Tuân thủ theo quy hoạch khi tiến hành lựa chọn vịtrí và quy mô xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Trong đó, đặc biệtchú ý đến các công trình được đầu tư xây dựng qua vận động đóng góp của nhândân hay của các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài nước;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham giavào công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng cũng như thực hiện công tác duytu, sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn tại địa phương mình;

- Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, thị về tình hìnhthực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu đường nông thôn do địa phương mình đảmnhận.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đoàn thể;Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổchức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này bổ sung Chỉ thị số 18/2002/CT-UB ngày11 tháng 10 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, duytu, bảo dưỡng đường bộ và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng