ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 17/2007/CT-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2007

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tưXDCB năm 2007 qua 6 tháng đầu năm nhìn chung chưa đạt yêu cầu đề ra. Đến nay,nhiều dự án chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch giao từ đầu năm còn chưa hoàn thiệnthủ tục theo quy định, nhiều dự án trong quá trình thực hiện còn chưa xong thủtục đấu thầu. Khối lượng thực hiện các dự án XDCB do Thành phố quản lý đạt gần38% kế hoạch giao, tuy nhiên, khối lượng giải ngân chỉ đạt 18,7%. Đặc biệt,công tác giải ngân vốn XDCB thuộc ngân sách các quận, huyện đạt rất thấp, 6tháng giải ngân chỉ bằng 9,1% kế hoạch năm.

Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ số 836/CT-TTg ngày 02/7/2007 về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồnvốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007 và xuất phát từ tình hình nêu trên, UBNDThành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện,Giám đốc các ban quản lý dự án trực thuộc Thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốcđẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư bằng nguồnvốn nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch XDCB năm 2007. Cùng với việc thựchiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản số 2550/UBND-KH &ĐTngày 15/5/2007 và 3224/UBND-KT ngày 15/6/2007, thủ trưởng các sở, ban, ngành,chủ tịch UBND các quận, huyện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giảipháp sau:

1. Giám đốc các sở, ngành; chủ tịchUBND các quận, huyện và các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong việc điềuhành và triền khai thực hiện kế hoạch, tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thựchiện các dự án, nhất là những dự án trong danh mục các công trình trọng điểm vàcông trình chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các dự án hoàn thànhtrong năm; đồng thời phải đảm bảo kỹ thuật - chất lượng công trình, hiệu quảđầu tư, chống lãng phí tiêu cực, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhànước và Thành phố về quản lý đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm trước UBND Thànhphố về việc triển khai các dự án theo phân cấp và ủy quyền.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước,liên quan trực tiếp đến giải quyết các thủ tục hành chính về quản lý đầu tư vàxây dựng, quản lý đất đai cần phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tổ chứcgiao ban định kỳ, kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩynhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư, thi công đối với các dự án được giaokế hoạch trong năm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợpvới Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Thành phố rà soát, trình UBND Thành phốquyết định phân bổ số vốn chưa giao kế hoạch và điều chuyển ngay số vốn đã phânbổ trong kế hoạch của các dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2007 chocác dự án có nhu cầu cấp thiết, trong đó ưu tiên điều chuyển cho các dự án ODA,các dự án, công trình trọng điểm, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - HàNội, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2007 nhưng còn thiếu vốn.Việc điều chuyển vốn phải thực hiện trước ngày 31/10/2007.

4. Ban chỉ đạo công tác quyết toánvốn đầu tư tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, chủ đầu tưđẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành và tất toán tàikhoản đã kết thúc đầu tư.

5. UBND Thành phố sẽ xử lý nghiêmcác chủ đầu tư thiếu trách nhiệm theo quy định của Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xâydựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà và Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

6. Đồng thời với việc phấn đấuquyết liệt để hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2007, các sở, ban, ngành, quận,huyện cần tích cực, chủ động chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2008. Kếhoạch đầu tư 2008 cần bố trí tập trung cao độ cho các công trình trọng điểm,công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các dự án lớn, các dự án cókhả năng hoàn thành trong năm và các dự án phục vụ những nhiệm vụ quan trọng,giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bịđầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và KH&CN để thực hiệntrong những năm sau. Kiên quyết không bố trí vốn trong năm 2008 cho các dự ánchưa có quyết định đầu tư hoặc có quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2007.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc cácsở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc thựchiện Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (để b/c);
- TT HĐND Thành phố (để b/c);
- CT, PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- C, P VP, các Tổ CV;
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu