ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2008/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 11 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, tình hình sảnxuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Nhiều tổchức, cá nhân không đủ điều kiện về chuyên môn, kỹ thuật vẫn tiến hành sảnxuất, kinh doanh các loại giống cây trồng làm ảnh hưởngrất lớn đến chất lượng cây giống, gây thiệt hại cho sản xuất của ngành nôngnghiệp, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý giốngcây trồng của tỉnh.

Căn cứ Pháp lệnh về giống cây trồngnăm 2004; đtăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về côngtác quản lý giống cây trồng, UBND tỉnh chỉ thị các Giám đccác sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàntỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tất cả các tổ chức, cá nhân sảnxuất kinh doanh các loại giống cây trồng (nông nghiệp, lâm nghiệp) tại địaphương phải đảm bảo đủ điều kiện sau đây:

- Phải có giấyphép đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng; chỉ được phép sản xuất,kinh doanh các loại giống cây trồng trong danh mục do Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn công bố hàng năm; hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng nội dungđã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm về chất lượnggiống cây trồng do mình sản xuất, kinh doanh.

- Các loại giống cây trồng trước khitrao đổi, mua bán, lưu thông trên thị trường phải có chứngchỉ nguồn gốc giống, được kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm dịch thực vật theo đúngquy định của Nhà nước.

- Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sảnxuất, kinh doanh các giống cây trồng kém chất lượng, giống ngoài danh mục,giống không rõ nguồn gốc, giống giả và giống chưa được công nhận.

2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân sảnxuất, kinh doanh về giống cây trồng có trách nhiệm tham gia các lớp đào tạo,tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn; tăng cường đầutư trang thiết bị, nhằm nâng cao năng lực hoạt động để thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh giống cây trồng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kinhphí phục vụ cho công tác quản lý giống cây trồng; chủ trì, phối hợp với các sởban, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra (địnhkỳ, đột xuất) chất lượng giống cây trồng đối với các tổ chức,cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh; kịp thờiphát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý giống câytrồng theo quy định của Nhà nước.

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ côngbố tiêu chuẩn chất lượng và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với giống cây trồngtrên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Cục Trồng trọt và cácSở ban ngành liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền vềPháp lệnh giống cây trồng cho các tchức, cá nhân sảnxuất và kinh doanh giống cây trồng và cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước vềgiống cây trồng nhằm đảm bảo thực hiện tốt Pháp lệnh giống cây trồng.

4. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra ging cây trồng trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác quản lý nhànước về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn; hàng năm bố trí kinhphí cho công tác kiểm tra quản lý giống cây trồng tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNTtrong công tác thanh tra, kiểm tra về cht lượng giống câytrồng./.


Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT (để k/tra);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để giám sát);
- Ủy ban MTTQ tỉnh (để giám sát);
- TT Tỉnh ủy (để b/c)
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, tp;
- Các Sở: NN và PTNT, KHCN, Công thương, Y tế, Công An, Tài chính;
- VP UBND tỉnh: đ/c Minh Sơn
- PCVP, đ/c Danh Sơn - PCVP,
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Đài PTTH Báo Đắk Lắk;
- Lưu VT,NL,NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư