ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/CT-UBND

Long An, ngày 18 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, LÒNG YÊU NƯỚC, TỰ HÀO DÂN TỘC, LỊCHSỬ VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLONG AN

Trong thời gian qua, việc giáo dục đạođức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóadân tộc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An đã được ngành Giáodục và Đào tạo tích cực thực hiện và đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên,hiện nay, một bộ phận học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh có biểu hiện sa súttrong học tập, suy thoái về đạo đức như: hiện tượng học sinh đánh nhau có lờinói, hành vi thiếu tôn trọng giáo viên, người thân trong gia đình, người lớntuổi; thờ ơ, bàng quan trước đời sống xã hội, cộng đồng; thiếu nhận thức, hiểubiết để tự hào về truyền thống dân tộc, lòng yêu nước, lịch sử, văn hóa dântộc; thậm chí sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… Nguyên nhân do côngtác quán triệt nhận thức và thực hiện giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước,tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viênchưa được quyết tâm thực hiện triệt để, chưa có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ vàthường xuyên giữa các ngành, các cấp với ngành Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợpgiữa 3 môi trường nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác này chưa chặtchẽ; mặt trái của sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác độngxấu, ảnh hưởng đến học sinh, sinh viên trong khi chưa được định hướng tiếp cận,sử dụng đúng đắn…

Để tăng cường thực hiện có hiệu quảcông tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyềnthống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêucầu thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường vàthành phố Tân An tập trung tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành,đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường,thị trấn

a) Quán triệt sâu sắc trong cán bộ,công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và nhân dân địa phương nhậnthức đầy đủ, ý nghĩa của công tác giáo dục lối sống, lòng yêu nước tự hào dântộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc đến đội ngũ cán bộ, công chức, viênchức, phụ huynh học sinh và trong toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo; tích cực hưởngứng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tạo chuyển biến cơ bản trongnhận thức, thực hiện nếp sống văn minh với kỹ năng ứng xử có văn hóa, bảo đảmtính chuẩn mực, thân thiện trong hoạt động giao tiếp xã hội và trong đời sốngsinh hoạt hằng ngày.

b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụđược giao, các cơ quan, tổ chức đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục triển khaithực hiện các kế hoạch, chương trình về giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêunước tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc, phòng chống bạolực học đường; thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luậttrong học sinh, sinh viên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc về ýnghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêunước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc sâu rộng trongtoàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành giáodục; đến học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.

b) Tăng cường công tác thông tin tuyêntruyền, giáo dục pháp luật về đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc,lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viênvà học sinh, sinh viên.

c) Phối hợp với các ngành, các cấp cóliên quan tiếp tục chăm sóc, phát huy giá trị lịch sử văn hóa, tổ chức các hoạtđộng tập thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống; nâng caochất lượng hoạt động văn thể mỹ trong nhà trường.

d) Triển khai có hiệu quả hoạt độnggiáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, giá trị đạo đức, lòng yêu nước tự hào dân tộc,lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc đối với người dạy và người học.

đ) Đẩy mạnh xây dựng phương pháp tựhọc, ý thức tự giác của học sinh, sinh viên; xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, giaotiếp của học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử, các mônhọc xã hội.

e) Thường xuyên thông tin, tuyên truyềngương "người tốt, việc tốt" trong học sinh, sinh viên trong nhữnghoạt động của các cơ sở giáo dục, qua các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Tạo chuyển biến cơ bản trong nhậnthức, trong thực hiện nếp sống văn minh và kỹ năng ứng xử có văn hóa, bảo đảmtính chuẩn mực, thân thiện trong hoạt động giao tiếp xã hội và trong đời sốngsinh hoạt hằng ngày; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cánbộ, giáo viên nhà trường.

h) Xử lý nghiêm các hành vi vi phạmquy định của ngành và nội quy, quy định của nhà trường đối với người dạy và ngườihọc.

i) Tùy vào điều kiện, tình hình thựctiễn của địa phương, yêu cầu về chuyên ngành chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạchhoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện công tác giáo dụcđạo đức lối sống, lòng yêu nước tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóadân tộc đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

k) Phối hợp với Sở Tài chính đề xuấtkịp thời, tham mưu UBND tỉnh quyết định kinh phí cho công tác giáo dục đối vớihọc sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

l) Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kếtcông tác giáo dục đối với học sinh, sinh viên hàng năm về UBND tỉnh theo quyđịnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,các tổ chức đoàn thể và các ngành có liên quan:

a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,chăm sóc, phát huy giá trị lịch sử văn hóa; xây dựng và phát triển mạng lướithư viện trường học, sử dụng có hiệu quả thư viện và bảo tàng ở địa phương;chăm sóc di tích lịch sử - văn hóa.

b) Tổ chức hoặc tổ chức lồng ghép vàocác chương trình học của nhà trường các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử địa phương,về thân thế sự nghiệp các nhân vật lịch sử gắn với di tích thờ tự, công trìnhlưu niệm danh nhân, anh hùng liệt sĩ và các di sản văn hóa tiêu biểu ở địaphương.

4. Báo Long An, Đài Phát thanhvà Truyền hình Long An

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêunước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc bằng các hình thức:

a) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyêntruyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: nêu gương điển hình những họcsinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học vươn lên trong cuộc sống…

b) Phê phán các hành vi vi phạm đạođức, những tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, không kính trọng thầy cô giáo, xemthường bạn bè, mọi người xung quanh, không hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ và ngườilớn tuổi, nghiện games bỏ học, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện…

Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, các tổchức đoàn thể có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có tráchnhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (Vụ Pháp chế);
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- TT. UBMTTQVN và Đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh (vx);
- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NCVX;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SGDĐT, hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Phước